В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Акредитация

Акредитация

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър”, получи трета институционална акредитация за максимален 6-годишен период с оценка 9.12 при най-високата възможна 10. Документът се издава от Националната агенция по оценяване и акредитация. Оценката, която университетът получи, е една сред най-високите давани на висшите училища у нас.

Високата акредитационна оценка на висшето училище е в отговор на усилията за непрекъснато подобряване на качеството на образованието и адаптирането на учебните програми и подготовката на студентите към динамичните условия на пазара на труда. Тя гарантира високото качество на академичния продукт и стратегическото развитие на научно-изследователската дейност.
 

Пълен списък с получените акредитации:

 

І. Институционална акредитация
Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ получи поредна институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към МС на Република България на 13.06.2013 г. за срок от шест години с оценка 9,12 (девет цяло и дванадесет стотни) при най-високата възможна 10.

ІІ. Акредитирани професионални направления
1. Професионално направление 3.2 "Психология" е акредитирано от НАОА на 20.10.2015 г. за срок от шест години с оценка 9,06 (девет цяло нула шест стотни) при най-високата възможна 10.
2. Професионално направление 3.3 "Политически науки" е акредитирано от НАОА на 06.07.2015 г. за срок от пет години с оценка 8,53 (осем цяло и петдесет и три стотни) при най-високата възможна 10.
3. Професионално направление 3.7 "Администрация и управление" е акредитирано от НАОА на 03.09.2014 г. за срок от шест години с оценка 9,30 (девет цяло и тридесет стотни) при най-високата възможна 10.
4. Професионално направление 3.8 "Икономика" е акредитирано от НАОА на 28.05.2014 г. за срок от шест години с оценка 9,01 (девет цяло и една стотна) при най-високата възможна 10.
5. Утвърден проект от НАОА на 15.07.2014 г. за откриване на професионално направление 3.9. „Туризъм“ във филиала на ВСУ „Черноризец Храбър“ в град Смолян за срок от 18 месеца.
6. Професионално направление 4.6 "Информатика и компютърни науки" е акредитирано от НАОА за срок до 12.01.2020 с оценка 8,13 (осем цяло и тринадесет) при най-високата възможна 10.
7. Професионално направление 5.7 "Архитектура, строителство и геодезия" е акредитирано от НАОА за срок до 14.10.2022 с максимална оценка 9,14 при най-високата възможна 10.
8. Професионално направление 8.2 "Изобразително изкуство" е акредитирано от НАОА на 18.12.2013 г. за срок от шест години с оценка 9,15 (девет цяло и петнадесет стотни) при най-високата възможна 10.
9. Професионално направление 8.3 "Музикално и танцово изкуство" е акредитирано от НАОА на 12.03.2014 г. за срок от пет години с оценка 8,76 (осем цяло и седемдесет и шест стотни) при най-високата възможна 10.
10. Професионално направление 9.1 "Национална сигурност" е акредитирано от НАОА на 02.07.2014 г. за срок от 6 години с оценка 9,25 (девет цяло и двадесет и пет стотни) при най-високата възможна 10.

ІІІ. Акредитирани специалности от регулираните професии
1. Специалност от регулираните професии "Право" е акредитирана от НАОА на 19.06.2014 г. с оценка "8,66" (осем цяло и шестдесет и шест стотни) за срок от 5 години.
2. Специалност от регулираните професии "Архитектура" е акредитирана от НАОА за срок до 03.12.2020 с оценка 8,74 при най-висока възможна 10.

ІV. Програмни акредитации за образователна и научна степен "доктор" – Акредитирани от НАОА научни специалности:
Докторска програма "Обща психология" от професионално направление 3.2. Психология, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки за срок до 20.10.2021 г. в Юридическия факултет.
Докторска програма "Педагогическа и възрастова психология" от професионално направление 3.2. Психология, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки за срок до 20.10.2021 г. в Юридическия факултет.
Докторска програма "Социална, организационна и консултативна психология" от професионално направление 3.2. Психология, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки за срок до 20.10.2021 г. в Юридическия факултет.
Докторска програма "Политология" от професионално направление 3.3. Политически науки,  област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки за срок до 30.10.2019 г. във факултет „Международна икономика и администрация“.
Докторска програма "Наказателен процес" от професионална направление 3.6. "Право", област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки за срок до 19.06.2019 г.в Юридическия факултет на ВСУ 
Докторска програма "Теория на държавата и правото" от професионална направление 3.6. "Право", област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки за срок до 19.06.2020 г. в Юридическия факултет на ВСУ 
Докторска програма "Административно право и административен процес" от професионално направление 3.6. Право, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки за срок до 30.01.2020 г. В Юридическия факултет 
Докторска програма "Наказателно право" от професионално направление 3.6. Право, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки за срок до 30.01.2020 г. В Юридическия факултет 
05.05.06 "Конституционно право" от професионално направление 3.6. Право, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки – с оценка "Много добра" за срок до 27.10.2021 в Юридическия факултет. 
05.05.08 "Гражданско и семейно право" от професионално направление 3.6. Право, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки – с оценка "Много добра" за срок до 27.10.2021 г. в Юридическия факултет 
05.05.15 "Международно право и международни отношения" от професионално направление 3.6. Право, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки – с оценка "Много добра" за срок до 27.10.2021 г. в Юридическия факултет. 
05.05.19 "Криминалистика" от професионално направление 3.6. Право, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки – с оценка "Много добра" за срок до 27.10.2022 г. в Юридическия факултет. 
05.05.20 "Криминология" от професионално направление 3.6. Право, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки – с оценка "Много добра" за срок до 27.10.2022 г. в Юридическия факултет. 
Докторска програма "Социално управление" от професионално направление 3.7. Администрация и управление, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки за срок до 03.09.2020 г. във факултет „Международна икономика и администрация“.
Докторска програма "Организация и управление на производството (индустрия)" от професионално направление 3.7. Администрация и управление, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки за срок до 03.09.2020 г. във факултет „Международна икономика и администрация“.
Докторска програма "Организация и управление извън сферата на материалнотопроизводство" от професионално направление 3.7. Администрация и управление, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки за срок до 03.09.2020 г. във факултет „Международна икономика и администрация“.
Докторска програма "Икономика и управление"(индустрия) от професионално направление 3.7. Администрация и управление, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки за срок до 17.06.2021 г. във факултет „Международна икономика и администрация“. 
Докторска програма "Политическа икономия" от професионално направление 3.8. Икономика, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки за срок до 17.06.2020 г. във факултет „Международна икономика и администрация“.
Докторска програма "Световно стопанство и МИО" от професионално направление 3.8. Икономика, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки за срок до 17.06.2021 г. във факултет „Международна икономика и администрация“.
Докторска програма "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност" от професионално направление 3.8. Икономика, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки за срок до 17.06.2020 г. във факултет „Международна икономика и администрация“.
Докторска програма "Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки" от професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика във факултет МИА за срок до 12.01.2020 г. 
Докторска програма "Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли" от професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия,  област на висшето образование 5. Технически науки за срок до 28.11.2018 в Архитектурния факултет. 
Докторска програма "Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство" от професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, област на висшето образование 5. Технически науки за срок до 28.11.2018 в Архитектурния факултет. 
"Строителни конструкции" – за срок до 14.10.2022 г. в Архитектурния факултет. 
"Строителни материали, изделия и технологии за производството им" – с оценка "Много добра" за срок до 14.10.2022 г. в Архитектурния факултет.
 Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн" - за срок до 03.12.2020 г. в Архитектурния факултет.
 "Техника на безопасността на труда и противопожарна техника" – за срок до 14.10.2022 г. в Архитектурния факултет.
Докторска програма "Хореография" от професионално нарпавление 8.3 "Музикално и танцово изкуство", област на висшето образование 8 Изкуства за срок до 12.03.2019 г. в Архитектурния факултет. 
Докторска програма "Управление в сферата на сигурността и обществения ред" от професионално направление 9.1. "Национална сигурност", област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана в Юридическия факултет на ВСУ за срок до 02.07.2020 г..

 


Сертификати

На 28 февруари 2016 г. университетът беше ресертифициран за пети път от Международната сертифицираща организация BUREAU VERITAS Certification в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2015 и получи сертификати с акредитации от UKAS (Великобритания) и ANAB (САЩ) за срок от 3 години.

ISO сертификат от ANAB 
Сертификати от ANAB
ISO сертификат от UKAS 
Сертификати от UKAS
Акредитация 
Акредитация

ISO е Международна организация по стандартизация, в която участват организации от над 100 страни в света.Тя разработва различни стандарти за управление на качеството в редица сфери на деловия живот.

Стандартите на ISO са приети от Европейския комитет по стандартизация (CEN) и заместват националните с общоприети международни стандарти. Те служат за подобряване на комуникацията и развитието на международната кооперация в световен мащаб.

 

Област на сертификация на ВСУ по ISO 9001:2015 за периода 2016 – 2019 г. включва:

 • Предлагане на акредитирано висше образование, провеждане на следдипломна квалификация и специализация, преквалификация и обучение през целия живот.
 • Извършване на научноизследователска и експертно-консултантска дейност.
 • Разработване и участие в международни и национални научно-приложни проекти и инициативи.
 • Осигуряване на междууниверситетско сътрудничество и академична мобилност на преподаватели и студенти, в т.ч. и в съответствие със системата за трансфер на академични кредити (ECTS).
 • Осъществяване на стопанска дейност, пряко свързана или помощна за основната дейност на университета.

 

 

Цели, които си поставя ВСУ с внедряването на ISO 9001:2015:

 • постоянно усъвършенстване качеството на академичния продукт;
 • осъществяване програмна акредитация на професионални направления и на специалностите от регулираните професии в съответствие с промените в Закона за висше образование;
 • адаптивност и гъвкавост на пазара на образователните услуги;
 • ефективно реализиране на научния продукт в условията на пазарна икономика;
 • интегриране в глобалното академично пространство.

 

 

Предимствата от действието на университетската системата за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2015, се проявяват в следните направления:

 • Независимо и обективно оценяване на системата за управление на качеството.
 • Въвеждане на ясни критерии и показатели на дейността на отделното звено.
 • Стимулиране на системно и акуратно водене на документацията.
 • Своевременно и обективно разкриване и дефиниране на проблемите.
 • Подпомагане на ръководството при вземане на управленски решения.

 Политиката по качество на ВСУ “Черноризец Храбър”