В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

Нормативни актове

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВСУ

ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА АКАДЕМИЧНО ЕДИНСТВО 


 
НАРЕДБИ

НАРЕДБА №1 ЗА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

НАРЕДБА №3 ЗА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ


НАРЕДБА №12 за придобиване на образователна и научна степен "доктор" и научна степен "Доктор на науките"

НАРЕДБА № 11 ЗА СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗВАНИЯ И ОТЛИЧИЯТА


 
ИНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ № 2 за приемане на чуждестранни студенти, специализанти и докторанти във ВСУ “Черноризец Храбър”  

ИНСТРУКЦИЯ № 6 ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ДИСТАНЦИОННО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ ПРОЦЕДУРИ

ИНСТРУКЦИЯ № 7 за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища 

ИНСТРУКЦИЯ № 10 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПРОВЕЖДАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ДИСТАНЦИОННО И ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВСУ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”


 
ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

ПРАВИЛА за финансово стимулиране на публикационната активност в издания, реферирани или индексирани в световните бази данни Web of Science или Scopus​

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ И ПРИСЪЖДАНЕ НА СТИПЕНДИИ ВЪВ ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” 

ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И САНКЦИОНИРАНЕ НА ИЗПИТНИ ИЗМАМИ И ПЛАГИАТСТВО

МЕТОДИКА за проучване на мнението на обучаемите за качеството на обучението по дисциплина, специалност и докторска програма