В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106

Мобилности

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ успешно реализира студентска мобилност с цел обучение и практика по програма „Еразъм+“, като мобилността се приема за един от важните количествени и качествени показатели за измерение на степента на интернационализация на университета.


В периода 2001-2016 г. ВСУ „Черноризец Храбър“ има осъществени повече от 400 изходящи студентски, преподавателски и административни мобилности и беше предпочетена институция за входяща мобилност от близо 200 студенти, преподаватели и служители от партниращи университети по Програмата.


В програма „Еразъм+“ участват всички 28 страни-членки на Европейския съюз, страните от Европейската асоциация за свободна търговия (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария), Турция и БРЮ Македония.


Мобилността по програмата се осъществява въз основата на подписани междуинституционални споразумения по програма „Еразъм+“ между ВСУ и университети от почти всички европейски държави, участващи в програмата. В споразуменията са посочение основните параметри на мобилността – брой на договорените места за мобилност за всеки от двата участващи университета, поотделно за студенти, преподаватели и служители, научните области, в които ще се извършва обучението или преподаването, продължителността на периода за обучение или преподаване и др. Реализирането на студентска мобилност с цел практика се основава на подписани писма за намерение от страна на партниращите организации, които искат да приемат практиканти по Програма „Еразъм+“


Обменът по програма „Еразъм+“ се стимулира чрез предоставяне на финансовата подкрепа (Еразъм грант), целяща да подпомогне допълнителните разходи по мобилността, породени от различията в издръжката на живот в чужбина. Еразъм грантът не е стипендия, той не предвижда цялостното покриване на разходите по мобилността.


Право на участие в изходяща студентска мобилност с цел обучение имат всички студенти на ВСУ, продължаващи обучението си, които:

 • са регистрирани във ВСУ и са записани за обучение (без оглед на формата на обучение), водещо до придобиване на призната образователна степен или друга призната квалификация за висше образование (до и включително докторска степен);
 • студенти, които към момента на започване на мобилността имат завършени поне два семестъра в системата на висшето образование;
 • владеят необходимото ниво на езика, на който ще се извършва обучението, изисквано от приемащата институция.
 • имат успех от обучението си в ВСУ до момента на кандидатстването минимум добър 4.00. Студентите, записани в ОКС Магистър, които към момента на кандидатстване все още нямат положени изпити и докторантите, кандидатстват със средния успех, с който са били записани в съответната степен на висшето образование. За докторанти се взема средния успех от приемните изпити.;
 • нямат неположени изпити от предходни семестри;

 

Право на участие в изходяща студентска мобилност с цел практика имат всички студенти на ВСУ, продължаващи обучението си, които:
 • са регистрирани във ВСУ и са записани за обучение (без оглед на формата на обучение), водещо до придобиване на призната образователна степен или друга призната квалификация за висше образование (до и включително докторска степен);
 • наскоро завършили студенти;
 • владеят необходимото ниво на езика, на който ще се извършва обучението, изисквано от приемащата институция.
 • имат успех от обучението си в ВСУ до момента на кандидатстването минимум добър 4.00. Студентите, записани в ОКС Магистър, които към момента на кандидатстване все още нямат положени изпити и докторантите, кандидатстват със средния успех, с който са били записани в съответната степен на висшето образование. За докторанти се взема средния успех от приемните изпити;

 

Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" има сключени двустранни споразумения със следните европейски университети:
 1. HAUTE ECOLE LIBRE MOSANE (HELMO), Белгия
 2. VŠB-Technická Univerzita Ostrava, Чешка Република
 3. University College of International and Public Relations Prague, Чешка Република
 4. Business Academy Aarhus, Дания
 5. Brandenburg University of Techology Cottbus-Senftenberg (BTU), Германия
 6. TH Köln - University of Applied Sciences, Германия
 7. Athens University of Economics and Business, Гърция
 8. University of the Aegean, Гърция
 9. Universidad de Almeria, Испания
 10. Univesidad de Granada, Испания
 11. Universidade da Coruña, Испания
 12. Universidad de Zaragoza ”School of  Engineering and Architecture, Испания
 13. Ecole Des Dirigeants et Createurs d'Entreprise, Франция
 14. Institut d'Etudes Politiques de Grenoble, Франция
 15. Budapest Metropolitan University of Applied Sciences, Унгария
 16. Obuda University, Унгария
 17. Universita degli Studi di Modena, Италия
 18. Politecnico di Milano, Италия
 19. Second University of Naples
 20. Universita degli Studi di Siena, Италия
 21. Universita degli Studi di Trento, Италия
 22. Universita IUAV di Venezia, Италия
 23. Klaipeda State College, Литва
 24. Information Systems Management Institute, Латвия
 25. Riga Building College, Латвия
 26. Universidade Portucalense Infante D. Henrique, Португалия
 27. Instituto Politecnico de Santarem, португалия
 28. Stanislaw Staszic School of Public Administration in Bialystok, Полша
 29. University of Lodz, Полша
 30. Lodz University of Technology, Полша
 31. University of Humanities and Economics in Lodz, Полша
 32. National Defence University, Полша
 33. University of Wroclaw, Полша
 34. The General Tadeusz Kościuszko Military Academy of Land Forces in Wroclaw, Полша
 35. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Полша
 36. Technical University of Cluj-Napoca, Румъния
 37. University of Bucharest, Румъния
 38. University of Zilina, Словакия
 39. Swedish Defence University, Швеция
 40. NİŞANTAŞI UNIVERSITY, Турция
 41. Maltepe University, Турция
 42. Trakya University, Турция
 43. Namik Kemal University, Турция
 44. University of Bolton, Великобритания
 45. South East European University, БРЮ Македония
 46. Hogskolen i Ostfold, Норвегия
 47. Zagreb School of Economics and Management, Хърватска

 

За контакти:

Миглена Петкова

Офис “Еразъм+” 

Отдел “Международна дейност и проекти”

Тел./факс: ++ 359 52 359 523

Е-mail: erasmus@vfu.bg

 

За повече информация посетете сайта на програма „Еразъм+“: http://erasmus.vfu.bg/