В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106

Такси - Зимен семестър 2021/2022

 

І. Семестриални такси за обучение на български и чуждестранни студенти от Европейски съюз и ЕИП през учебната 2021/2022 година:
 
 

 
ПН Специалност І курс ІІ курс ІІІ курс  ІV курс V и VІ  курс
ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
3.2 Психология 1290 1090 1290 1090 1260 1010 1260 1010   1010
Психология на АЕ 2200 1900 2200 1900 2200 1900 2200 1900   1900
3.3 Международни отношения             1300      
3.6 Право 1390 1190 1390 1190 1360 1130 1360 1130 1360 1130
3.7 Бизнес администрация и мениджмънт 1290 1090 1290 1090 1260 1010 1260 1010   1010
Публична администрация и мениджмънт 1290 1090 1290 1090 1260 1010 1260 1010   1010
Международен публичен и бизнес мениджмънт           1010   1010   1010
3.8 Финанси и счетоводство 1290 1090 1290 1090   1010   1010    
Финанси и счетоводство (за завършили икономически гимназии или гимназии с разширено изучаване на икономически дисциплини) 290 667                
Международни икономически отношения 1290 1090 1290 1090   1010   1010    
Международни икономически отношения  (за завършили икономически гимназии или гимназии с разширено изучаване на икономически дисциплини) 290 667                
Предприемачество и бизнес 1290 1090 1290 1090            
Предприемачество и бизнес    (за завършили икономически гимназии или гимназии с разширено изучаване на икономически дисциплини) 290 667                
Международен бизнес на АЕ 1700   1700   1700   1700      
4.6 Информатика и компютърни науки 1390 1190 1390 1190 1360 1050 1360 1050    
Информатика и компютърни науки на АЕ 1700   1700   1700   1700    
5.7 Архитектура 1920   1920   1920   1920   1920  
Архитектура на АЕ 2880   2880   2880   2880   2880  
Интериорен дизайн 1420 1150 1420 1150 1420 1150 1420 1150    
Графичен дизайн 1420 1150 1420 1150 1420 1150 1420 1150    
Строителство на сгради и съоръжения 1500 1250 1500 1250 1500 1250 1500 1250   1170
Строителство на сгради и съоръжения на АЕ 2250 1900 2250 1900            
Транспортно строителство 1500 1250 1500 1250            
Водоснабдяване и канализация 1500 1250 1500 1250            
ПБЗН 1400 1150 1400 1150 1400 1150 1400 1150   1010
8.2 Моден дизайн 1290 1260 1290 1260 1260 1260 1260 1260    
8.3 Хореография 1290 1090 1290 1090 1260 1010 1260 1010    
9.1 Защита на националната сигурност 1290 1090 1290 1090 1260 1010 1260 1010   1010
ППООР 1290 1090 1290 1090 1260 1010 1260 1010   1010

 

 
Семестриална такса за дистанционно обучение за учебната  2021/2022  година – в размер на 1 200 лв.
Семестриални такси за дистанционно обучение за учебната 2021/2022 година в ПН „Информатика и компютърни науки” , както следва:
 • на български език - в размер на 1 300 лв.
 • на английски език - в размер на 1 700 лв.
 
 
 ​Срокове за заплащане на семестриални такси за обучение
през учебната 2021/2022 година:
 
 
I възможност: Еднократно, в пълен размер, както следва
 
– зимен семестър - до 31.10.2021 г.
– летен семестър - до 28.02.2022 г. за задочно обучение, до 31.03.2022 г. за редовно и дистанционно обучение.

Изключение: При еднократно плащане на пълен размер на семестриалната такса за първи курс, първи семестър  в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” след завършено средно образование, се ползва отстъпка в размер на 5 %  в срок до 31.07.2021 г. II възможност: На отделни вноски, при заявено желание от студентите чрез подадено заявление, по следния график:
1. За студенти в първи курс в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение:
 
1.1.Зимен семестър:
I вноска – една минимална работна заплата – при записване за първи курс
II вноска  – 50 %  от остатъка – в срок до 31.10.2021 г.
III вноска – доплащане до пълния размер на семестриалната такса – в срок до 15.12.2021 г.

1.2. Летен семестър:
I вноска – 50 %  от семестриалната такса
задочно обучение – в срок до 28.02.2022 г.
редовно и дистанционно обучение - до 31.03.2022 г.
II вноска – 50 %  от семестриалната такса – в срок до 30.04.2022 г.
 
2. За студенти след първи курс в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение:
 
2.1. Зимен семестър:
I вноска  – 50 %  от семестриалната такса  – в срок до 31.10.2021 г.
II вноска – 50 %  от семестриалната такса – в срок до 30.11.2021 г.

2.2. Летен семестър:
I вноска – 50 %  от семестриалната такса
задочно обучение – до 28.02.2022 г.
редовно и дистанционно обучение - до 31.03.2022 г.
II вноска – 50 % от семестриалната такса – до 30.04.2022 г.
 
За неспазване на посочените срокове се дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва за всеки просрочен ден.
При невнесена в посочените срокове такса за дистанционна форма за обучение, административно се прекъсва достъпа на студентите до сайта за дистанционно обучение.
 

ІІ. Такси за чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП за учебната 2021/2022 година:
 
 
1. Семестриални такси за обучение:
 
1.1. За чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП:
 • Бакалавър - 1 250 евро
 • Магистър   - 1 500 евро
 
За студенти, обучаващи се в специалност:
 • Архитектура  – 1600 евро
 • Строителство на сгради и съоръжения – 1350 евро
 
1.2.  Чужденци със статут на постоянно или дългосрочно пребиваване на територията на Република България, както и граждани на Република Северна Македония заплащат такси съгласно раздел I.
 
2. Такса за защита на дипломна работа и държавен изпит, включително за последващо явяване – 50 % от семестриалната такса на последния семестър.
           
          3. Годишна такса за обучение в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка на  чуждестранни студенти – 2 400 евро.
 
          4. Такса за явяване на изпит за установяване равнище на владеене на български език като чужд  и  английски език – 200 евро.
 
5. Курсове за обучение по чужд език (български, английски, руски) за чуждестранни граждани: 
 
 • Индивидуално обучение:
Минимален брой часове – 30                                                         
Цена – 12 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 15 евро)
 • Обучение в група:
Минимален брой часове – 30
Група от 2 човека – 10 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 14 евро)
Група от 3 човека –   8 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 12 евро)
Група от 4 човека –   6 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 10 евро)
 
6. При перспективни партньори и пазари могат да се договарят от Президента такси в различен размер от фиксираните в предходните точки.
 
7. При обучение на студенти по Споразумение за партньорство, таксите се определят след съгласуване с партньора.
 
 
ІІІ.  Такси за изпити и дипломиране за учебната 2021/2022 година:
 
ИЗПИТИ СУМА
Издаване на индивидуален протокол за явяване на изпит 50 лв.
Приравнителен изпит – за един кредит:
    - български и чуждестранни студенти от Европейски съюз и ЕИП
    - чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП
 
35 лв.
 
35 евро
Такса за защита на дипломна работа и държавен изпит, включително за последващо явяване 50 % от семестриалната такса на последния семестър
Такса за всяко следващо явяване на Държавна клаузура на студентите от специалност „Архитектура“, получили слаби оценки 280 лв.
Такса за държавен изпит по чужд език 200 лв.
Сертифициране на знания по дисциплина или части от нея 50 лв.
Сертификатен изпит за равнище на владеене на чужд език (за студенти) 100 лв.
Сертификатен изпит за равнище на владеене на чужд език (за преподаватели) 150 лв.

 
ІV.  Такси за административни услуги за учебната 2021/2022 година:
 
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ СУМА
Издаване на дубликат на:  
        - фактура 20 лв.
        - студентска книжка 50 лв.
        - сертификат за равнище на владеене на чужд език 50 лв.
        - диплома
        - европейско дипломно приложение
200 лв.
100 лв.
        - свидетелство за професионална квалификация 100 лв.
        - удостоверение за допълнително обучение или специализация 50 лв.
        - свидетелство за завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чужденци 50 лв.
        - сертификат от курс за допълнително обучение 50 лв.
Издаване на диплома преди официалната дата за връчване на дипломите  (след получаване на холограмни стикери) 200 лв.
Издаване на академична справка  (до 3 дни) 100 лв.
Издаване на академична справка 50 лв.
Издаване на академична справка с цел продължаване на обучението в друго висше  училище Без такса
Издаване на академична справка, преведена на чужд език 90 лв.
Издаване на академична справка, преведена на чужд език на лица, завършили  ВСУ 150 лв.
Издаване на различни видове документи – уверения и служебни бележки, удостоверяващи студентското положение на лицето 8 лв.
Издаване на различни видове документи – уверения и служебни бележки, удостоверяващи студентското положение на лицето с цел продължаване на обучението в друго висше училище Без такса
Издаване на различни видове документи на чужд език – уверения и служебни бележки, удостоверяващи студентското положение на лицето 40 лв.
Преместване от една в друга специалност 100 лв.
Преместване от една в друга форма на обучение 90 лв.
Прекъсване по желание 30 лв.
Отписване на студент по негово желание:  
    - след приключване на учебната година 30 лв.
    - преди края на семестър 300 лв.
Повторно активиране на курс в дистанционно обучение 30 лв.
Изготвяне на проект за приравнителен план на база представени документи 100 лв.
Изготвяне на проект на индивидуален план за ускорено обучение 100 лв.
Изготвяне на заверени копия от учебна документация за представяне пред институция 200 лв.
Експресно издаване на сертификат за равнище на владеене на чужд език  (до 3 дни) 50 лв.
Издаване на сертификат на ВСУ за равнище на владеене на чужд език  (превод на чужд език) 30 лв.

V. Административни такси за кандидатстудентски прием за учебната 2021/2022 година:
 
КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ПРИЕМ СУМА
1. Такси за български граждани и граждани на ЕС и ЕИП
Обработка на документи 30 лв.
Кандидатстване с оценка от:
 • кандидатстудентски изпит, положен във ВСУ
 • кандидатстудентски изпит, положен в друго ВУ
 • държавен зрелостен изпит
 • дипломен проект
 • сертификат за чужд език и/или компютърни умения
47 лв.
2. Такси за граждани на държави извън ЕС
Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” (след завършено средно образование) 60 евро
Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС „Магистър” (след завършено висше образование) 85 евро
3. Други административни такси
Признаване на придобито висше образование или завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища с цел продължаване на обучението във ВСУ 130 лв.
Издаване на документ за резултатите от кандидатстудентски изпит 120 лв.
Сертифициране на знания по дисциплина или части от нея 50 лв.
 
 

VI. Обезщетения и неустойки за учебната 2021/2022 година:

1. При неспазване на сроковете за заплащане на семестриални такси за обучение се дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва за всеки просрочен ден.


2. При преместване на студент от ВСУ“Черноризец Храбър“ в друго висше училище се дължи неустойка в размер на 100 % от семестриалната такса.
 

 

 

Таксите се заплащат в университета в офиса на ТБ „Централна кооперативна банка“ АД или по банков път на следните банкови сметки:

 1. ТБ „Централна кооперативна банка“ АД
  BIC: CECBBGSF
  IBAN код: BG20CECB979010A3494100 – в лева;
  IBAN код: BG34CECB979014A3494100 – в евро (за чуждестранни студенти)
 2. За студенти от Филиал Смолян:
  ТБ "УниКредит Булбанк" АД
  BIC: UNCRBGSF
  IBAN: BG 79 UNCR 7527 1046409213 – в лева
 

Получаване на фактури

Получаване нафактури - стая № 110 – касата на ВСУ
Работно време: понеделник - петък
от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч.