В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

Такси Летен Семестър - 2022/2023

За Учебната 2022/2023 година

 

І. Семестриални такси за обучение на български и чуждестранни студенти от Европейски съюз и ЕИП за летен семстър през учебната 2022/2023 година:
 
 

ПН Специалност І - III курс І - IV курс  ІV - VІ курс
ред. зад. дист. ред. зад.
3.2 Психология 1490 1260   1460 1170
3.6 Право 1610 1380   1580 1300
3.7 Бизнес администрация и мениджмънт 1490 1260 1390 1460 1170
Публична администрация и мениджмънт 1490 1260 1390 1460 1170
Международен публичен и бизнес мениджмънт         1170
3.8 Финанси и счетоводство 1490 1260 1390   1170
Международни икономически отношения 1490 1260 1390   1170
Международен бизнес на АЕ 1960     1960  
4.6 Информатика и компютърни науки 1610   1500 1580  
Информатика и компютърни науки на АЕ 1960   1960 1960  
    І - III курс ІV – VІ курс
ПН Специалност
 
ред. зад. дист. ред. зад.
5.7 Архитектура 2110     2110  
Архитектура на АЕ 3170     3170  
Архитектурен дизайн на АЕ 2500        
Интериорен дизайн 1640 1350   1640 1350
Графичен дизайн 1640 1350   1640 1350
Строителство на сгради и съоръжения 1700 1450   1700 1450
Строителство на сгради и съоръжения на АЕ 2500     2500  
Строително инженерство на АЕ 2500 2200      
Транспортно строителство 1700 1450   1700 1450
Водоснабдяване и канализация 1700 1450   1700 1450
Пожарна и аварийна безопасност   1350      
ПБЗН   1350     1350
8.2 Моден дизайн 1480 1480   1480 1480
Графичен дизайн 1640 1350      
8.3 Хореография 1490 1270   1460 1170
9.1 Защита на националната сигурност 1490 1260   1460 1170
ППООР 1490 1260   1460 1170


І. Срокове за заплащане на семестриални такси за обучение за летен семестър на учебнатата 2022/2023 година:

1. Еднократно в пълен размер:

- Редовна и дистанционна форма на обучение - до 28.02.2023 г.
- Задочна форма на обучение - до края на очните занятия.

2. На отделни вноски, при заявено желание от студента чрез подадено заявление преди началото на семестъра, по следния график:

- Редовна и дистанционна форма на обучение:
   I вноска - 50% от семестриалната такса - в срок до 28.02.2023 г.
   II вноска - 50% от семестриалната такса - в срок до 30.04.2023 г.

- Задочна форма на обучение:
   I вноска - 50% от семестриалната такса - до края на очните занятия;
   II вноска - 50% от семестриалната такса - в срок до 30.04.2023 г.

За неспазване на посочените срокове се дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва за всеки просрочен ден.
При невнесена в посочените срокове такса за дистанционна форма за обучение, административно се прекъсва достъпа на студентите до сайта за дистанционно обучение.ІІ. Такси за чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП, за учебната 2022/2023 година:
 
 1. Семестриални такси за обучение за летен семестър на учебната 2022/2023 година:
 
1.1. За чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП:
 • Бакалавър - 1450 евро
 • Магистър   - 1650 евро
 
За студенти, обучаващи се в специалност:
 
 • „Архитектурен дизайн“  – 1800 евро
 • „Строителство на сгради и съоръжения“ и „Строително инженерство“ – 1800 евро
 
1.2.  Чужденци със статут на постоянно или дългосрочно пребиваване на територията на Република България, както и граждани на Република Северна Македония заплащат такси съгласно раздел I.
 
2. Такса за защита на дипломна работа и държавен изпит, включително за последващо явяване – 50 % от семестриалната такса за последния семестър на текущата учебна година.
 
3. Годишна такса за обучение в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка на  чуждестранни студенти – 2 400 евро.
 
4. Такса за явяване на изпит за установяване равнище на владеене на български език като чужд  и  английски език – 200 евро.
 
5. Курсове за обучение по чужд език (български, английски, руски) за чуждестранни граждани: 
 
•        Индивидуално обучение:
Минимален брой часове – 30
Цена – 14 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 17 евро)
 
•        Обучение в група:
Минимален брой часове – 30
Група от 2 човека – 12 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 16 евро)
Група от 3 човека – 10 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 14 евро)
Група от 4 човека – 8 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ –12 евро)
 
6. При перспективни партньори и пазари могат да се договарят от Президента такси в различен размер от фиксираните в предходните точки.
 
7. При обучение на студенти по Споразумение за партньорство, таксите се определят след съгласуване с партньора.
 
ІІІ. Такси за изпити и дипломиране през летен семестър на учебната 2022/2023 година:
 
ИЗПИТИ СУМА
Издаване на индивидуален протокол за явяване на изпит 50 лв.
Приравнителен изпит – за един кредит:
    - български и чуждестранни студенти от ЕС и ЕИП
    - чуждестранни студенти от държави, извън ЕС и ЕИП
 
35 лв.
35 евро
Такса за защита на дипломна работа и държавен изпит, включително за последващо явяване 50 % от семестриалната такса за последния семестър на текущата учебна година
Такса за всяко следващо явяване на Държавна клаузура на студентите от специалност „Архитектура“, получили слаби оценки 320 лв.
Такса за държавен изпит по чужд език 200 лв.
Сертифициране на знания по дисциплина или части от нея 50 лв.
Такса за явяване на изпит за установяване  равнище на владеене на български език като чужд  и  английски език за български граждани и граждани на ЕС и ЕИП  
150 лв.
Сертификатен изпит за равнище на владеене на чужд език  (за студенти)  
150 лв.
Сертификатен изпит за равнище на владеене на чужд език  (за преподаватели) 150 лв.


 
ІV. Такси за административни услуги през летен семестър на учебната 2022/2023 година:
 
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ СУМА
Издаване на дубликат на:  
        - фактура 20 лв.
        - студентска книжка 60 лв.
        - сертификат за равнище на владеене на чужд език 60 лв.
        - диплома
        - европейско дипломно приложение
200 лв.
150 лв.
        - свидетелство за професионална квалификация 150 лв.
        - удостоверение за допълнително обучение или специализация 60 лв.
        - свидетелство за завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чужденци 60 лв.
        - сертификат от курс за допълнително обучение 60 лв.
Издаване на диплома преди официалната дата за връчване на дипломите  (след получаване на холограмни стикери) 300 лв.
Издаване на академична справка  (до 3 дни) 120 лв.
Издаване на академична справка 60 лв.
Издаване на академична справка с цел продължаване на обучението в друго висше  училище Без такса
Издаване на уверения на студенти в първи курс Без такса
Издаване на различни видове документи – уверения и служебни бележки, удостоверяващи студентското положение на лицето 10 лв.
Издаване на различни видове документи – уверения и служебни бележки, удостоверяващи студентското положение на лицето с цел продължаване на обучението в друго висше училище Без такса
Издаване на различни видове документи на чужд език –служебни бележки и други 50 лв.
Преместване от една в друга специалност 100 лв.
Преместване от една в друга форма на обучение 90 лв.
Прекъсване по желание 30 лв.
Напускане на студент по негово желание:  
    - след приключване на учебната година 30 лв.
    - преди края на учебната година 300 лв.
Повторно активиране на курс в дистанционно обучение 30 лв.
Изготвяне на проект за приравнителен план на база представени документи 150 лв.
Изготвяне на проект на индивидуален план за ускорено обучение 150 лв.
Изготвяне на заверени копия от учебна документация за представяне пред институция 200 лв.
Експресно издаване на сертификат за равнище на владеене на чужд език  (до 3 дни) 50 лв.
Издаване на сертификат на ВСУ за равнище на владеене на чужд език  (превод на чужд език) 30 лв.
 


 

 

 

Таксите се заплащат в университета в офиса на ТБ „Централна кооперативна банка“ АД или по банков път на следните банкови сметки:

 1. ТБ „Централна кооперативна банка“ АД
  BIC: CECBBGSF
  IBAN код: BG20CECB979010A3494100 – в лева;
  IBAN код: BG34CECB979014A3494100 – в евро (за чуждестранни студенти)
 2. За студенти от Филиал Смолян:
  ТБ "УниКредит Булбанк" АД
  BIC: UNCRBGSF
  IBAN: BG 79 UNCR 7527 1046409213 – в лева
 

Получаване на фактури

Получаване нафактури - стая № 110 – касата на ВСУ
Работно време: понеделник - петък
от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч.