В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

Катедра Икономика

Катедра „Икономика“


Страница на ПН "Икономика"

ПН „Икономика“

Бакалавърски програми:

•    Международни икономически отношения
•    Финанси и счетоводство
•    Международен бизнес на английски езикМагистърски програми:
•    Предприемачество
•    Кръгова икономика
•    Счетоводство и финансови отчети
•    Финансов одит
•    Данъчен и митнически контрол
•    Финансов и банков мениджмънт и маркетинг
•    Международни финанси


Докторски програми
•    Политическа икономия
•    Световно стопанство и международни икономически отношения
•    Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

 
Преподаватели

проф. д. ик.н. Анна Недялкова
проф. д-р Емил Панушев
проф. д.ик.н. Димитър Канев
ас. д-р Севги Осман
доц. д-р Виктория Иванова
доц. д-р Виржиния Иванова
доц. д-р Младен Тонев
доц. д-р Ива Монева   
доц. д-р Николина Грозева
ас. д-р Радослав Къновски

 
Контакти

Ръководител  катедра: проф. д-р Снежанка Овчарова
Тел.:052/359-598 
Кабинет: А 402

Секретар  на катедра „Икономика“: Севдалина Спасова,
email: econ@vfu.bg
Тел.: 052/359-577;  0878 417 461

Еразъм координатор за ПН „Икономика“: доц. д-р Николинка Грозева
email: nnevinova@abv.bg 
Тел.: 359/052-629
Основен корпус на ВСУ, стая А216

ECTS координатор за ПН „Икономика“: доц. д-р Николинка Грозева
email: nnevinova@abv.bg 
Тел.: 359/052-629
Основен корпус на ВСУ, стая А216

Експерт по качеството за ПН „Икономика“: доц. д-р Николинка Грозева
email: nnevinova@abv.bg 
Тел.: 359/052-629
Основен корпус на ВСУ, стая А216