гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Правна клиника

ПРАВНА КЛИНИКА 
ПРИ ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ 
НА ВАРНЕНСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

Правна клиника 
Правната клиника при Юридическия факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” е създадена на 18.03.2004 г. 

Дейността й обхваща три направления: 

„Административно право”; 

„Семейно и наследствено право” и 

„Трудово и осигурително право”
 

От създаването на клиниката дежурствата се поемат от доценти и асистенти на основен трудов договор в университета, като по-голямата част от преподавателите са и действащи адвокати.

За работата на Правната клиника е определен кабинет А-204. В кабинета се провежда клиничното обучение на студентите. Създадена е и се поддържа собствена библиотека, съдържаща учебна литература и нормативни актове за работа и самоподготовка на студентите-участници в клиниката. Периодично се подновява и допълва библиотечният фонд. Отделно от това студентите и преподавателите използват и библиотечния фонд на университетската библиотека.

Клиниката разполага и с приемна в центъра на Варна, на адрес: бул. „Цар Освободител”, №64, в офиса на Асоциация „Да съхраним жената”. Осигурено е самостоятелно помещение, представляващо зала, в която всеки четвъртък от 10:00 до 12:00 ч. се провеждат дежурствата в Правната клиника, в това число и срещи с клиенти в неравностойно социално положение.

Правна клиника

В приемната се съхранява част от текущата документация на клиниката, както и част от библиотечния фонд.

В рамките на дежурствата в приемната се провежда обучение по предварително зададени теми и/или по актуални правни проблеми, в това число по промени в законодателството, съдебната практика, включително по тълкувателни решения, както и срещи с клиенти.

Клиентите се консултират по зададените от тях въпроси и казуси от студентите-участници в клиниката, под ръководството на дежурния преподавател, ангажиран в дейността на клиниката.

Преди да бъдат обслужени, клиентите попълват необходимите документи, удостоверяващи техния социален статус (в регистрационна карта за клиент и декларация за материално и имотно състояние), като се легитимират с документ за самоличност и декларират съгласие за консултиране от студенти и обработване на данните им за целите на обучението в Правната клиника.

Дежурните в Правната клиника попълват анкета с кратко изложение на фактите по случая. Според случая студентите под ръководството на дежурния преподавател изготвят различни юридически документи (молби, жалби, становища и др.). Когато се касае за по-леки за разрешаване случаи, това става на място и веднага, при срещата с клиента. Когато изготвянето на документите изисква по-задълбочена работа, документите се изготвят допълнително. Тогава, както и когато разрешаването на казуса не е обвързано с преклузивни или давностни срокове, на клиентите се определя следваща среща в приемната, в следващия по график ден и час.

След като клиентите се обслужат и напуснат приемната, дежурният преподавател и студентите анализират и обобщават резултатите по казусите и въпросите на клиентите, решават ги и подготвят съответните документи по разгледаните случаи.

Правна клиника

Студентите попълват декларации за запазване тайната на информацията, получена във връзка с работата на Правната клиника.

Правната клиника спазва правилата на професионалната етика и за избягване на конфликт на интереси.

В случаите, когато се налага процесуално представителство пред съд, дежурните преподаватели и студенти препращат клиентите към Адвокатския съвет на Адвокатската колегия – гр. Варна за определяне на адвокат-защитник по реда на Закона за правна помощ или изготвят документи, с които клиентът да кандидатства за определяне на адвокат по същия закон.

От дейността на Правната клиника могат да се обобщят няколко значими приноса:

Благодарение на работата в клиниката студентите придобиват знания, умения и качества от практиката на действащия юрист, които допълват и усъвършенстват обучението им по време на лекции и семинарни занятия в университета. Тази подготовка предопределя много по-лесна адаптация на студентите по време на обучението им в университета и след завършването му в реална работна среда, както и по-добрата им конкурентноспособност на пазара на труда.

От социална гледна точка приносът на клиниката състои в това, че с дейността си тя подпомага безвъзмездно хората в неравностойно социално положение при решаването на техни правни проблеми, при реализацията и защитата на техните права и законни интереси.

От гледна точка на поддържане и израстване на авторитета на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” и в частност на Юридическия факултет Правната клиника популяризира високото качество на обучението на студентите от специалност „Право”, които с показан професионализъм и висок морал повишават общественото мнение и оценката за подготовката по същата специалност.

Посредством работата си със студентите в клиниката преподавателите придобиват преки впечатления за пропуските в теоретичната им подготовка и недостатъците или грешките, допускани от студентите в практическата им работа. По този начин преподавателите съумяват непрекъснато да обновяват както лекционните курсове, така и работата си по време на семинарните занятия по отделните дисциплини, които преподават.

 

Заявление-образец за участие в работата на Правната клиника можете да изтеглите от тук.

След попълване, заявленията следва да се сканират и изпратят на mariya.p.petrova@vfu.bg

 

 

График за дежурствата в приемната на Правната клиника за периода март-юни 2018, можете да видите тук.

ЗА КОНТАКТИ:
ас. д-р Мария П. Петрова

Ръководител на Правната клиника
тел. 052359627

Страница „Правна клиника при ВСУ "Черноризец Храбър" във Фейсбук:https://web.facebook.com/Правна-клиника-при-ВСУ-Черноризец-Храбър-168774617183831/?modal=admin_todo_tour
Група "Правна клиника" във Фейсбук:https://web.facebook.com/groups/184081295130060/