гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Конкурси

Варненският свободен университет “Черноризец Храбър” обявява конкурси за заемане на академичните  длъжности:
  • доцент по професионалнo направлениe 3.2. Психология /Организационна психология, експериментална психология/– един;
  •  доцент по професионалнo направлениe 3.2. Психология /Патопсихология, невропсихология, диференциална психология/ - един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник бр.97/13.11.2020 г.
 
Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“ на ВСУ,  тел: 052/359 510; 359 511