гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Процедури за доцент

Текущи процедури за доцент

Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 3.2 Психология (Организационна психология, експериментална психология).  , обявен в ДВ бр.97 от 13.11.2020 г

Кандидат: д-р Йоанна Михайлова Недялкова

Дата на окончателно заседание: 05.03.2021 г.
Дата на качване: 16.02.2021 г.

Председател на научното жури: проф. д.пс.н. Галя Тодорова Герчева - Несторова

Резюме
Рецензия: проф. д.пс.н. Галя Тодорова Герчева - Несторова
Рецензия: проф. д.н. Гошо Кирилов Петков
Становище: проф. д.н. Валери Стоилов Стоянов
Становище: проф. д.пс.н. Людмил Дочев Георгиев
Становище: проф. д.н. Иван Стоянов Александров
Становище: проф. д.н. Майяна Милчева Митевска - Енчева
Становище: доц.  д-р Петър Кирилов Нешев

  
Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 3.2 Психология (Патопсихология, невропсихология, диференциална психология).  , обявен в ДВ бр.97 от 13.11.2020 г

Кандидат: д-р Миглена Кръстева Кръстева-Иванова

Дата на окончателно заседание: 05.03.2021 г.
Дата на качване: 16.02.2021 г.

Председател на научното жури: доц. д-р Павлина Петкова Дамянова

Резюме
Рецензия: доц. д-р Павлина Петкова Дамянова
Рецензия: проф. д.пс.н. Ваня Лукова Матанова
Становище: проф. д.м.н. Риналдо Савов Шишков
Становище: проф. д.п.н. Румен Иванов Стаматов
Становище: проф. д-р Христо Василев Кожухаров
Становище: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски
Становище: доц. д-р Силвия Александрова Крушкова
 

 

 

Приключили процедури за доцент

 

Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“., обявен в ДВ, бр.23 от 14.03.2020 г.

Кандидат: д-р Жечка Великова Илиева

Дата на окончателно заседание: 04.09.2020 г.
Дата на качване: 17.08.2020 г.

Председател на научното жури: проф. д-р арх. Александър Димитров Слаев

Резюме
Рецензия: проф. д-р арх. Александър Димитров Слаев
Рецензия: проф. д-р арх. Георги Николов Георгиев
Становище: доц. д-р арх. Пламен Петров Петров
Становище: проф. д-р арх. Валери Петков Иванов
Становище: проф. д-р арх. Орлин Славчев Давчев
Становище: доц. д-р арх. Евгения Димитрова Димова - Александрова
Становище: доц. д-р арх. Мария Николова Давчева  

 Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, научна специалност „Хореография“, обявен в ДВ, бр.23 от 14.03.2020 г.

Кандидат: д-р Ивайло Петров Иванов

Дата на окончателно заседание: 31.08.2020 г.
Дата на качване: 14.08.2020 г.

Председател на научното жури: доц. д-р Мария Петрова Кърджиева

Резюме
Рецензия: проф. д-р Даниела Кирилова Дженева
Рецензия: проф. Николай Стоянов Цветков
Становище: доц. д-р Мария Петрова Кърджиева
Становище: доц. д-р Катя Гинева Кайрякова
Становище: проф. д-р Антон Христов Андонов
Становище: доц. д-р Росица Михайлова Йорданова
Становище: доц. д-р Рослана Иванова Моравенова - Станева

Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 3.7. Администрация и управление (Социално управление – управление на бизнеса и публичния сектор), обявен в ДВ, бр.27 от 02.04.2019 г. 

Кандидат: д-р Анелия Венелинова Пържанова 

Дата на окончателно заседание: 20.09.2019 г.
Дата на качване: 04.09.2019 г.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Анна Манолова Недялкова

Резюме
Рецензия: проф. д.ик.н. Анна Манолова Недялкова 
Рецензия: проф. д-р Йордан Атанасов Христосков 
Становище: проф. д-р Павел Георгиев Павлов 
Становище: проф. д-р Стела Атанасова Тодорова 
Становище: доц. д-р Камен Димитров Петров 
Становище: доц. д-р Мария Димитрова Великова 
Становище: доц.  д-р Александра Данкова Парашкевова 
 
 Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли).  , обявен в ДВ, № 27 от 02.04.2019 г. 

Кандидат: д-р Цвета Ангелова Жекова

Дата на окончателно заседание: 20.09.2019 г.
Дата на качване: 04.09.2019 г.

Председател на научното жури: чл. кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев

Резюме
Рецензия: чл. кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев
Рецензия: проф. д-р арх. Асен Методиев Писарски
Становище: проф. д-р арх. Александър Димитров Слаев
Становище: проф. д.н.арх. Борислав Янков Борисов
Становище: проф. д-р арх. Янко Цветков Александров
Становище: проф. д-р арх. Георги Николов Георгиев
Становище: доц. д-р арх. Людмила Григориевна Александрова
 Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли).  , обявен в ДВ, № 27 от 02.04.2019 г. 

Кандидат: д-р Пламен Петров Петров

Дата на окончателно заседание: 19.09.2019 г.
Дата на качване: 04.09.2019 г.

Председател на научното жури: чл. кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев

Резюме
Рецензия: чл. кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев
Рецензия: проф. д-р арх. Янко Цветков Александров 
Становище: проф. д-р арх. Александър Димитров Слаев
Становище: проф. д.н.арх. Борислав Янков Борисов
Становище: проф. д-р арх. Асен Методиев Писарски
Становище: проф. д-р арх. Георги Николов Георгиев
Становище: доц. д-р арх. Людмила Григориевна Александрова
  д-р Галина Димитрова Ковачева

Дата на окончателно заседание: 25.04.2019 г.
Дата на качване: 04.04.2019 г.

Председател на научното жури: проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев

Резюме
     Рецензия: доц. д-р Валентин Стоянов Недев

Рецензия: проф. д-р Румен Петров Владимиров

Становище: проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев

Становище: доц. д-р Даниела Севдалинова Дончева

Становище: доц. д-р Юлиана Младенова Матеева

Становище: проф. д.ю.н. Костадин Кирилов Бобев

Становище: проф. д-р Добринка Иванова Чанкова
 


 д-р Димитър Радев Маринов

Дата на окончателно заседание: 22.04.2019 г.
Дата на качване: 04.04.2019 г.

Председател на научното жури: проф. д-р Галина Николова Шамонина

Резюме

Рецензия: проф. д-р Кирил Йовчев Цанков

Рецензия: проф. д-р Нено Петров Неделчев

Становище: проф. д-р Галина Николова Шамонина

Становище: проф. д.ф.н. Димитър Веселинов Димитров

Становище: доц. д-р Надя Петрова Чернева

Становище: доц. д-р Милена Петрова Йорданова

     Становище: доц. д-р Васил Илиев Кондов
 


д-р Олга Бориславова Борисова

Дата на окончателно заседание: 22.04.2019 г.
Дата на качване: 04.04.2019 г.

Председател на научното жури: проф. д-р Христина Тодорова Балабанова

Резюме

Рецензия: проф. д-р Александър Асенов Воденичаров

Рецензия: проф. д-р Димитър Илиев Костов

Становище: проф. д-р Христина Тодорова Балабанова

Становище: доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева

Становище: доц. д-р Станислав Видев Коев

Становище: доц. д-р Веселина Лъчезарова Канатова-Бучкова

Становище: проф. д.н. Мария Нейкова Кънева
 д-р Веселина Георгиева Спасова

Дата на окончателно заседание: 19.04.2019 г.
Дата на качване: 01.04.2019 г.
Председател на научното жури: проф. д-р Теодора Иванова Бакърджиева

Резюме
Рецензия: проф. д-р Теодора Иванова Бакърджиева
Рецензия: доц. д-р Юлиaн  Андреев Василев
Становище: доц. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева
Становище: проф. д-р Владимир Тодоров Димитров
Становище: доц. д-р Елиза Петрова Стефанова
Становище: проф. д-р Станимир Недялков Стоянов
Становище: проф. д.н. Борислав Панайотов Стоянов

 


д-р Даниела Костадинова

Михалева
Дата на окончателно заседание: 19.04.2019 г.
Дата на качване: 01.04.2019 г.
Председател на научното жури: доц. д-р Мария Димитрова Великова

Резюме
Рецензия: проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева
Рецензия: проф. д-р Миглена Петрова Темелкова-Бакалова
Становище: доц. д-р Мария Димитрова Великова
Становище: доц. д-р Александра Данкова Парашкевова
Становище: доц. д-р Кремена Георгиева Андонова
Становище: проф. д-р Албена Христова Вуцова
Становище: проф. д.ик.н. Вяра Красимирова Славянска

 


д-р Иванка Тодорова Банкова

Дата на окончателно заседание: 19.04.2019 г.
Дата на качване: 01.04.2019 г.

Председател на научното жури: проф. д-р Павел Георгиев Павлов

Резюме
Рецензия: проф. д-р Павел Георгиев Павлов
Рецензия: проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска
Становище: доц. д-р Мария Димитрова Великова
Становище: доц. д-р Светла Костадинова Михалева
Становище: доц. д-р Кремена Георгиева Андонова
Становище: проф. д-р Димитър Панайотов Димитров
Становище: доц. д-р Екатерина Димитрова Кюскиева - Арабска

  д-р Николина Невинова Грозева
Дата на окончателно заседание: 12.04.2019 г.
Дата на качване: 25.03.2019 г.
Председател на научното жури: проф. д-р Емил Спасов Панушев
Резюме
Рецензия: проф. д-р Емил Спасов Панушев 
Рецензия: проф. д-р Андрей Боянов Захариев
Становище: доц.д-р  Младен Димитров Тонев 
Становище: доц. д-р Силвия Димитрова Костова 
Становище: доц. д-р Виржиния Живкова Иванова 
Становище: проф. д-р Румяна Лилова Найденова
Становище: доц. д-р Галина Симеонова Чиприянова д-р Наташа Стефанова Бакларова
Дата на окончателно заседание: 24.11.2017 г.
Дата на качване: 25.10.2017 г.

 

Резюме

spravka.pdf

Рецензия: проф. д-р Красимира Стоянова Проданова

Рецензия: доц. д-р Петър Иванов Рашков

Становище: чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев

Становище: проф. д.н. инж. Красимир Иванов Ениманев

Становище: проф. д-р Валентин Стоянов Недев

Становище: доц. д-р Цветелина Енчева Бъчварова

Становище: доц. д-р Георги Димитров Динев

 


 


д-р Галина Димитрова Ковачева
Дата на окончателно заседание: 07.12.2015 г.
Дата на качване: 20.11.2015 г.

 

Резюме

Справка

Рецензия: доц. д-р Петя Борисова Шопова

Рецензия: проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев

 

д-р Ива Банкова  Монева

Дата на окончателно заседание: 12.11.2015 г.

Дата на качване: 28.10.2015 г.

 

Резюме

Справка

Рецензия: проф. д-р Михаил Дочев Михайлов

Рецензия:проф. д-р Николай Стоянов Колев

Становище:доц. д-р Антон Христов Свраков

Становище:проф. д-р Емил Спасов Панушев

Становище:доц. д-р Симеон Първанов Милев

Становище:проф. д-р Фаня Аспарухова Филипова

Становище:доц. д-р Венелин Стоянов Георгиев


 


 

д-р Ваня Господинова Христова

Дата на окончателно заседание: 16.10.2015 г.

Дата на качване: 01.10.2015 г. 

д-р Мария Петрова Кърджиева - 08.06.2015 г. 

д-р Тодор Панайотов Коларов - 24.10.2013 г. 

д-р Велислава Николаева Костова - 13.02.2013 г.


 

 

д-р Иво Николов Стамболийски - 10.01.2013 г.


 

д-р Елисавета Георгиева Калинова-Панова - 28.06.2012 г.


 

д-р Красимир Кръстев Иванов - 18.06.2012 г.


 

гл. ас. д-р Галина Великова Милева - 11.04.2012 г.


 

гл. ас. д-р Станислава Ивова Минева - 11.04.2012 г. 

ас. д-р Виржиния Живкова Иванова - 11.04.2012 г.


 

гл. ас. д-р Емилия Любомирова Сидерова - 12.04.2012 г.


 

 

д-р Станисалв Видев Коев - 02.04.2012 г.


 

 
 

гл.ас.д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева - 09.04.2012 г.


 

гл.ас.д-р Евгения Владимирова Ракитина-Куреши - 09.04.2012 г.


 

д-р Антон Христов Свраков - 09.04.2012 г.


 

гл.ас. д-р Елеонора Николова Танкова - 04.04.2012 г.


 

гл.ас. д-р Капка Йорданова Манасиева - 04.04.2012 г.


 

д-р Мария Енчева Петрова - 03.04.2012 г. 

 

гл. ас. д-р Ралица Жекова Жекова - 02.04.2012 г.


 

гл. ас. д-р Диана Костадинова Пенева - Сотирова - 02.04.2012 г.

  

гл. ас. д-р Даниела Иванова Митева - 30.03.2012 г.

 
 

гл.ас. д-р Даниела Димитрова Попова - 29.03.2012 г.


ас. д-р Мaртин Светославов Джуров - 28.03.2012 г.


 

гл. ас. д-р Кремена Георгиева Андонова - 21.03.2012 г.


 

ас. д-р Александра Данкова Парашкевова - 19.03.2012 г.


 

д-р арх. Станчо Цеков Веков - 15.03.2012 г.


 

гл.ас. д-р Красимир Александров Недялков - 12.03.2012 г.


д-р инж. Милена Тенчева Петрова - 06.03.2012 г.


ас. д-р инж. Иван Желев Павлов - 06.03.2012 г.


 

асист. д-р инж. Дария Милчева Михалева - 06.03.2012 г.


 

д-р инж. Генчо Христов Паничаров - 05.03.2012 г.


 

ас.д-р инж Анета Йорданова Георгиева - 05.03.2012 г.


 

Доц. на ВСУ д-р Орлин Стефанов Радев - 13.01.2012 г.


 

д-р Калоян Кирилов Смилков - 04.11.2011 г.


 

д-р Ивайло Илиев Лазаров - 04.11.2011 г.


 

 
 

д-р Виктория Благоева Иванова - 23.09.2011 г.


 

д-р Антон Грозданов - 22.08.2011 г.


гл. ас. д-р Юлиана Младенова Матеева – 04.07.2011 г.


 

д-р арх. Росен Савов – 08.06.2011 г.


гл.ас.д-р Тодор Тодоров – 31.05.2011 г.


 

ас. д-р Пламен Цветанов Павлов


гл. ас. Даниела Иванова Карагяурова


 

д-р инж. Росица Веселинова Петкова-Слипец