гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Департамент за чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация

График консултации
 

Департамент за чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация


Речевото поведение е визитната ви картичка в обществото. Знанието на чужди езици улеснява комуникацията, заличава националните граници и културните особености и разпространява човешкото знание в глобален мащаб. Усвояването и ползването на чужд език в практиката придобива все по-голямо значение. В динамиката на съвременното общество всички сфери на дейност изискват владеене на един или няколко чужди езика.

Департамент за чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация предлага обучение по 7 чужди езика за всички специалности в образователно - квалификационните степени "бакалавър" и "магистър", което е в съответствие с нивата за владеене на чужд език, определени в Общата европейска рамка за владеене на чужди езици. Преподавателите в Департамента са висококвалифицирани специалисти, убедени в предимствата на модерните методи за чуждоезиково обучение. Те прилагат на практика съвременните изисквания за подготовка на студенти, гарантиращи високо ниво на владеене на чужди езици съгласно европейските стандарти.

 
История на създаването

Департамент за чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация е създаден с решение на Общо събрание на университета от 24.01.2001 г. Той обединява бившите катедри по чуждоезиково обучение от икономическия и хуманитарния факултети. На 09.02.2001 г. се провежда учредително събрание на Департамента и се избира първият директор – ст. преп. Соня Монова. От 2005 г. директор на Департамента е проф. д-р Галина Шамонина.

 
Материална база

Департаментът е разположен на третия етаж на университета, където се намират кабинета на директора, секретаря, всички преподаватели и Заседателна зала. Всички офиси са оборудвани с компютри и Интернет – връзка, копирни машини, принтери и скенери. Обучението по чужд език се осъществява в специализирани езикови кабинети, оборудвани с компютри и мултимедия. Всички кабинети са специално оборудвани и обзаведени за целите на обучението по чужд език.

 
Преподавателски състав

В Департамента работят 24 щатни висококвалифицирани преподаватели- филолози. Активно участват в научните форуми в България и чужбина, имат публикации в областта на чуждоезиковото обучение и лингводидактиката. Постоянно повишават квалификацията си чрез езикови и научни стажове: в Института по руски език "А С. Пушкин" - Москва (2004, 2005, 2006, 2008, 2010), В Санкт Петербургския инженерно – икономическия университет (2007), осъществяват академическа мобилност във Великобритания (2001, 2004), Германия (2001, 2003, 2005, 2006), Белгия (2006, 2007), Франция (2007) и Турция (2003, 2004, 2005, 2006).

 

Системата на обучение в департамента е:

 • ясно структурирана и цялостно изградена, осигуряваща приемственост и адаптивност към потребностите на студентите;
 • със свои водещи идеи, принципи и подходи;
 • с ясно определено учебно съдържание;
 • със стриктна организация и ясни процедури;
 • със свой механизъм за поддържане на стандартите и установяване на постиженията – както на студентите, така и на преподавателите.
 

Основни дейности:

 • Департаментът предлага курсове по 7 езика: английски, немски, френски, испански, руски, латински и български език за чуждестранни студенти.
 • Курсовете по чужд език са в съответствие с нивата за владеене на чужд език, определени в "Общата европейска рамка за владеене на чужди езици", разработена от Съвета на Европа
 

Департаментът предлага обучение за следните нива:

 • Чужд език - I ниво (ниво А1 от Европейската рамка)
 • Чужд език - II ниво (ниво А2 от Европейската рамка)
 • Чужд език - III ниво (ниво В1 от Европейската рамка)
 • Чужд език - IV ниво (ниво В2 от Европейската рамка)
 

Департаментът предлага специализирани чуждоезикови курсове в областите:

 • Бизнес
 • Информатика
 • Туризъм
 • Странознание
 • Дипломация
 • Право
 • Правоохранителна дейност
 • Психология
 • Архитектура и строителство
 • Публична администрация
 • Социални дейности
 • Делова кореспонденция: бизнескореспонденция дипломатическа кореспонденция
 

Департаментът организира и провежда интензивни кандидатстудентски курсове по чужд език и организира езиков стаж в европейските страни.

 
Европейски гаранции за качество

Студентите от ВСУ получават Европейски езиков паспорт като част от Европейското езиково портфолио.

Европейското езиково портфолио e разработенo въз основа на утвърдената от Съвета на Европа "Обща европейска рамка за владеене на чужди езици". Тя съдържа критерии, валидни за целия континент.

Целта е облекчаване на разбирателството и мобилността в интегриращата се многоезична Европа, стимулиране на изучаването на чужди езици през целия живот, като свободното ползване на поне два чужди езика се издига в норма за европейските граждани.

Европейският езиков паспорт документира историята на изучаването на всички чужди езици, с които неговият притежател се е занимавал, включително и езиковия му опит в интеркултурна среда.

Департаментът провежда сертификатни сесии за установяване на нивото на владеене на чужд език, за получаване на университетски сертификат и Европейско езиково портфолио. Департаментът е единствения български оторизиран изпитен център за международно признати сертификати "Русский Экзамен-Туризм" и всички нива по общ руски език.

 

 

 

Ръководител: доц. д-р Велислава Николаева

ВСУ "Черноризец Храбър", к.к. "Чайка", email - velislava.nikolaeva@vfu.bg

Приемен ден: понеделник от 10:00 - 12:00 ч.
  

Структура
 

Обучение на студентите по чужд език
 

Европейска езикова рамка

Какво представлява Европейската езикова рамка?

Европейската езикова рамка е създадена по препоръка на Европейския съвет за културно сътрудничество. Тя е развита с цел да се стимулира съвместната работа на европейските образователни институции и най-вече да направи чуждоезиковите компетенции съизмерими и сравними в една валидна за цяла Европа скала.

Оценяват се компетенциите в четирите речеви умения: слушане, четене, говорене, писане. В рамките на тези четири умения Европейската езикова рамка дефинира шест нива на езикови компетенции – от А1 (начинаещи) до С2 (почти майчин език).

 

Европейска езикова рамка – Общи нива на компетентности

Ниво на владеене - свободно С2 Може да разбира без усилие практически всичко, което чете или чува. Може да възстановява факти и аргументи от различни писмени и устни източници, като ги резюмира взаимосвързано. Може да се изразява спонтанно, много свободно и точно. Може да отличава фини смислови нюанси дори в по-сложни ситуации.
С1 Може да разбира широк кръг от дълги и сложни текстове, както и да долавя имплицитни идеи. Може да се изразява спонтанно и свободно, без явно затруднение при намирането на необходимите думи. Може да използва ефикасно и гъвкаво езика в своя социален, професионален или академичен живот. Може да се изказва ясно и добре структурирано по сложни теми и да владее добре средствата за организация, артикулация и свързаност на речта.
Ниво на владеене - самостоятелно В2 Може да разбира основното съдържание на конкретни или абстрактни теми в сложен текст, както и в дискусия на професионални теми по своята специалност. Може да общува в известна степен спонтанно и непринудено при разговор с носител на езика, без напрежение за двете страни. Може да се изразява ясно и подробно по широк кръг от теми, да изказва мнение по актуални теми и да излага предимствата и недостатъците при различни възможности.
В1 Може да разбира основни моменти, когато се използва ясен и стандартен език, от познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и др. Може да се справя в повечето ситуации по време на пътуване в страна, където се говори изучаваният език. Може да се изразява просто и смислено по познати теми и по теми от своя кръг от интереси. Може да разказва събитие, случка или мечта, да опише очакване или цел и да изложи накратко причини или обяснения за проект или идея.
Това ниво се състои от две поднива: В1.1 (малко напреднали) и В1.2 (средно напреднали).
Ниво на владеене - основно А2 Може да разбира отделни изречения и често употребявани изрази, свързани с непосредственото обкръжение и всекидневие (напр. елементарна лична и семейна информация, покупки, близко обкръжение, работа). Може да общува по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен на несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми. Може да описва с несложни езикови средства своето образование, непосредственото си обкръжение и да говори по теми според преките си потребности.
А1 Може да разбира и използва познати и всекидневни изрази, както и много прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди. Може да се представя или да представя някого и да задава въпроси на друг човек, напр. за мястото, където той живее, хората, които познава, нещата, които притежава и т.н., и може да отговоря на подобни въпроси. Може да общува по елементарен начин, ако събеседникът му говори бавно и отчетливо и му помага в общуването.
 

Учебни системи базов модул – съответствие с Европейската езикова рамка:

 Ниво  Английски език Руски език Испански език Немски език Френски език Турски език
C 1 Total English Advanced          
B 2 Total English Upper Intermediate          
B 1.2 Total English Intermediate Русское поле   Tangram Aktuell 3/2    
B 1.1 Total English Pre-intermediate Русское поле Nuevo VEN 2 Tangram Aktuell 3/1 Campus 2  
A 2 Total English Elementary Деловое общение на русском языке. Путешествие в Россию 2 Nuevo VEN 1 Tangram Aktuell 2/1, 2/2 Campus 1  
A 1   Приглашение в Россию 1. Путешествие в Россию 1 Nuevo VEN 1 Tangram Aktuell 1/1, 1/2   Türkçe ŏğrenelim 1
 

Учебни системи специализиран модул – съответствие с Европейската езикова рамка:

 Ниво  Английски език Немски език Френски език Руски език Испански език
В 2 Let’s speak English – International Organizations Учебни записки Précis de diplomatie. Учебни записки Давайте говорить по русски  
В 1.2 Intelligent Business. Intermediate. Business English Correspondence. English for International Tourism Intermediate. English for Law. Shall We Dream – уч. записки по психология   Учебни записки по лингвостранознание Здравствуй Россия!  
В 1.1 Intelligent Business Pre-intermediate. English for International Tourism Pre-intermediate. Oxford English for Information Technology. English for Law Enforcement. English for Modern Policing       Hablando de Negocios. Учебни записки
 
 
 

Обучение на чуждестранни студенти

Обучението на чуждестранни студенти във ВСУ "Черноризец Храбър" започва още от създаването на университета. През изминалите двадесет години над 150 чуждестранни граждани от различни страни на Европа, Азия и Африка са изучавали български език в Департамент "Чуждоезиково обучение".

Овладяването на българския език става в т.нар. подготвителен курс, който се провежда в рамките на 9 месеца. Определените за курса 1000 учебни часа се разпределят по следния начин: 650 часа за български език и 350 часа за специализирана подготовка с оглед изучаването на бъдещата специалност в университета.

Обучението се провежда от преподаватели с дългогодишен опит в областта на преподаването на български език за чужденци. Учебните програми, върху които се базира овладяването на езика, са съобразени с най-модерните методически изисквания в тази сфера.

Департамент "Чуждоезиково обучение" разполага със специализирани зали, оборудвани с компютри и мултимедия. Обучението се разнообразява с практически занятия в реални речеви ситуации, с онлайн- комуникации между преподавателите и студентите, а така също и с учебни екскурзии в региона и из различни места на красива България.

В Департамента български език се изучава не само от чуждестранни студенти, а и от чуждестранни докторанти, курсисти, граждани. Обучението може да бъде и индивидуално, и групово. Таксите са различни в зависимост от избрания модул и от броя на часовете.

 

Европейска езикова рамка

Специалности - Международни отношения
- Бизнесадминистрация - Мениджмънт на туризма, Международен бизнес мениджмънт, Международни икономически отношения, Финанси и счетоводство (по избор)
Ниво В 2
Езици английски, немски, френски, испански, руски, бизнес английски език
Предимства Възможност за получаване на сертификат за специализирано ниво. Курсове за подготовка.
 

Университетски сертификат

Департамент "Чуждоезиково обучение" Ви дава възможност да получите университетски сертификат. Той удостоверява Вашите знания и умения по чужд език за определено ниво.

   

Предимства:

 • Базовите курсове по чужд език, включени в учебните планове на студентите от всички специалности на ВСУ "Черноризец Храбър", гарантират Вашата добра подготовка за явяване на изпит за сертификат.
 • Притежаването на сертификат за владеене на чужд език, отговарящ на Европейската езикова рамка, ще Ви осигури по-добра конкурентоспособност на пазара на труда и е предпоставка за намиране на добре заплатена работа в български и чуждестранни фирми.
 • Сертификатът има значение за освобождаване от изпит по чужд език или кандидатстване в следваща образователно - квалификационна степен.
 • Сертификат може да Ви е необходим още преди да сте се дипломирали.
 • Сертификатът гарантира пред всеки работодател в България и чужбина притежаването на необходимите знания и умения по съответния чужд език.
 • Сертификатът ще улесни мобилността Ви при участие в международни програми за обмен на студенти и преподаватели или стажове по специалността в чужбина.
 • Университетският сертификат се дава заедно с Европейското езиково портфолио. В него се намира Вашият Езиков паспорт.
 

Изпитите за получаване на сертификат по чужд език се провеждат в две изпитни сесии: пролетна – м. април и есенна – м. ноември.

 
Предлагаме възможност за явяване на сертификатен изпит за специализиран английски език за следните специалности: "Психология", "Защита на националната сигурност" и бизнес английски за всички специалности на факултет "Международна икономика и администрация".

Записване

 • Записването за явяване на изпит става чрез подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ по образец, придружена с фактура за платена такса.
 • Молбата се подава в канцеларията на Департамент "Чуждоезиково обучение" (стая А 343) от 8:30 ч. до 16:00 ч. всеки работен ден.
 • Информацията за сертификатните сесии се обявява своевременно в сайта на университета.
 

Описание на изпитната процедура

Изпитът се състои от тест с писмена и устна част.

 

А. ПИСМЕН ТЕСТ.

Състои се от три подтеста, които се провеждат в рамките на определено време. За всеки един от тях кандидатите получават от квесторите писмени материали с тестови задачи и лист за отговори, на който попълват лични данни и избраните от тях отговори на задачите. Материалите и листа за отговори се събират от квесторите след изтичане на времето.

 

1. ПОДТЕСТ ЗА РАЗБИРАНЕ ПРИ СЛУШАНЕ.

Продължителност: 10 – 30 минути

На кандидатите се дава инструкция на български език за изпълнението на задачите. Всички кандидати едновременно слушат аудиозапис на текст (диалог, част от диалог, монологично изказване) с продължителност от 5 до 8 минути. При прослушването на записа кандидатите трябва да извлекат максимум информация за темата на текста, личностите на изказващите се, евентуалните им отношения, изказаните мнения, мястото и времето на събитието, конкретни данни (числа, дати, имена). Записът се прослушва още два пъти за проверка на отговорите, след което квесторите събират листите за отговори.

 

2. ПОДТЕСТ ЗА РАЗБИРАНЕ ПРИ ЧЕТЕНЕ.

Продължителност: 30 – 60 минути

Тази част се състои от тестови задачи върху текстове за четене, проверка на знанията по лексика и граматика чрез работа върху текстове.

 

3. ПОДТЕСТ ЗА ПРОВЕРКА НА УМЕНИЯТА ЗА ПИСАНЕ

Продължителност: 30 – 45 минути

Тази част се състои от съставяне на писмен текст по зададена тема с трудност, съобразена с нивото на изпита.

 

Б. УСТЕН ТЕСТ

1. ПОДТЕСТ ЗА ПРОВЕРКА НА УМЕНИЯТА ЗА ГОВОРЕНЕ

Продължителност: 10 – 15 минути

Изпитваният представя предварително подготвено 3-4 минутно изказване върху една от предварително обявените теми, чийто номер кандидатът е изтеглил. В рамките на всяка от общите теми всеки може да избере само отделен аспект, отделен частен проблем и да развие цялото си изказване върху него. Изпитващият задава кратки уточняващи въпроси конкретно към тезата, представената от кандидата.

Изложението Ви ще бъде оценявано според:

 • структурираността и свързаността на текста;
 • използвания в изложението Ви език;
 • разнообразие и правилна употреба на необходимата за темата лексика и езикови структури;
 • разбираемо произношение и нормално темпо;
 • лекота на изказа.
 

Оценяване

Оценяването става на основата на набран брой точки (правилни отговори при тестовите задачи и степен на изпълнение на очакванията при писменото и устно изразяване).

Изпитът е взет при постижение най-малко 60% показани умения и навици.

 

Какви са гаранциите за качество на сертификата?

 • Изпитите се провеждат съгласно европейските стандарти за оценка на езиковата компетентност.
 • Като член на Българската асоциация за качествени езикови услуги "Оптима" Департамент "Чуждоезиково обучение" е носител на Знак за качество в чуждоезиковото обучение и има правото да дава на издържалите изпита Европейското езиково портфолио с логото на европейските центрове за езиково тестване, лична снимка и идентификационен номер на издържалия изпита, и да слага печат в Европейския езиков паспорт за преминали курсове на обучение и получени сертификати.
 

Какво представлява европейското езиково портфолио?

 • Европейското портфолио е въведено за стимулиране на изучаването на езици. То помага и да демонстрирате знанията си в областта на чуждите езици и култури. Базира се на езиковите нива, описани в Европейската езикова рамка, разработена от Съвета на Европа.
 • Портфолиото е лична собственост. То представлява инструмент, който ви съпътства в изучаването на езици през целия живот и е подходящо за документиране на това изучаване.
 • То се състои от три части: Езиков паспорт, Езикова биография и Досие.
 

Езиков паспорт

Общ преглед (с възможност за актуализация) на Вашия опит и компетентност по отношение на различните езици. В него се вписват както официално получените квалификации и дипломи, така и извършената самооценка.

 

Езикова биография

Архив на Вашата лична история на изучаване на езици, който Ви помага да оцените своите цели в изучаването им, както и да разсъждавате върху опита си в изучаването на чужди езици и култури.

 

Досие

Колекция от работи и сертификати, избрани от Вас, за да документирате и илюстрирате своите езикови умения, постижения и опит.

 

Университетски сертификат за преподаватели и докторанти

 

Дати за предстоящи изпити:

 

18 април от 13.30 ч. , Руски център

11 май от 9.00 ч. , Руски център

7 юни от 13.30 ч. , Руски център

 

Университетският сертификат за владеене на чужд език за академични цели е предвиден за преподаватели и докторанти, които изнасят лекции и водят семинарни занятия на чужд език. Сертификатът, съответстващ на ниво В2 според Общата европейска езикова рамка, гарантира притежаването на знания и умения по чужд език, необходими за професионално и академично общуване. Този сертификат осигурява по-добра конкурентноспособност и улеснява участието в мобилности и международни програми.

Желаещите да получат Университетски сертификат по чужд език за академични цели трябва да владеят чуждия език на ниво В2 според Общата европейска езикова рамка. От кандидатите се очаква:

 • да могат да четат на чужд език и разбират статии и доклади, в които се застъпва конкретно мнение или виждане;
 • да могат да слушат и разбират изложения на специализирана тематика и да проследяват сложни аргументи;
 • да могат да представят в писмен вид лекционен материал, който предава информация или аргументи в подкрепа или срещу определена гледна точка;
 • да могат да дискутират позицията си по даден проблем, като представят аргументите си;
 • да могат да общуват достатъчно свободно и спонтанно при разговор на професионални теми.
 

Изпитна процедура

Изпитът за академични умения по чужд език включва писмена и устна част.

 

Писмена част

Писменият изпит представлява тест върху спецификата на езика на лекциите и презентациите. Той се състои от три части: четене с разбиране, лексико-граматичен тест и писане.

В първата част – четене с разбиране – кандидатите четат научен текст и изпълняват задачи, които целят проверка на степента на разбиране на текста.

Във втората част кандидатите работят върху лексико-граматичен тест от затворен тип за типични словосъчетания и синоними, попълване на лексикални единици в текст, превод от български на чужд език.

В третата част – писане – кандидатите работят по слайд от PowerPoint презентация. От тях се очаква да съставят текст на основа на представените в слайда словосъчетания, като демонстрират логическа и лексикална свързаност на изложението.

Писменият изпит е елиминаторен.

 

Устна част

На устния изпит кандидатите представят пред изпитната комисия лекция на чужд език от своята професионална област, разработена под формата на PowerPoint презентация. Монологичното изложение е в рамките на 15 минути. Кандидатите отговарят и на въпроси на комисията върху тематиката и структурата на разработката си. Те трябва да покажат умения за свободно и спокойно изразяване на идеи на чужд език с разбираемо произношение и нормално темпо, както и стратегии за академично общуване и отговор на различен тип въпроси.

 

Оценяване

Оценяването се основава на набрания брой правилни отговори на писмения тест и степен на изпълнение на устните задачи. Сертификат се издава при постижение най-малко 60% показани знания, умения и стратегии за общуване на чужд език.

 

Препоръки

При подготовката си за изпита кандидатите трябва да обърнат специално внимание на следните граматични и лексикални области:

Английски език

 • системата на глаголните времената;
 • страдателен залог (пасивни конструкции);
 • характерните за академичния език фразови глаголи;
 • типови фрази, използвани при представянето на лекции и презентации.

Руски език

 • падежна система;
 • кратки форми на прилагателни и причастия;
 • глаголи за движение;
 • вид на руския глагол;
 • типови фрази, използвани при представянето на лекции и презентации.
 

Литература

Английски език

1. Alexander, O., S. Argent, J. Spencer (2008). EAP Essentials. A teacher’s guide to principles and practice. Garnet Publishing Ltd.

2. Bell, D. (2008). Passport to Academic Presentations. Garnet Publishing Ltd.

3. Campbell, C. (2007). English for Academic Study: Vocabulary. Garnet Publishing Ltd.

4. Lowe, S., L. Pile (2006). Presenting. Delta Publishing.

5. McCormack, J., J. Slaght (2008). English for academic study: Extended writing and research skills. Garnet Publishing Ltd.

6. Philpot, S., L. Curnick (2007). Academic Skills: Reading, Writing, and Study Skills Level 3. OUP.

7. Porter, D. (2008). Check your vocabulary for Academic English. Macmillan.

8. Sarosy, P., K. Sherak (2006). Lecture Ready 2: Strategies for Academic Listening, Note-taking, and Discussion. OUP.

9. Slaght, J., P. Harben. (2004). English for Academic Study: Reading. Garnet Publishing Ltd.

10. Williams, E.J. (2008). Presentations in English. Find your voice as a presenter. Macmillan.

 

Руски език

1. Аросева Т.Е., Л.Г. Рогова, Н.Ф. Сафьянова. (2010). Научный стиль речи: технический профиль. Москва: Русский язык. Курсы, 312 с.

2. Баско Н.В. (2008). Обсуждаем глобальные проблемы, повторяем русскую грамматику. Москва: Русский язык. Курсы, 256 с.

3. Бахтина Л.Н. (2009). Русский язык для математиков. Москва: Русский язык. Курсы, 144 с.

4. Булгакова Л.И., И.В. Захаренко, В.В. Красных. (2011). Мои друзья падежи. Грамматика в диалогах. Москва: Русский язык. Курсы, 216 с.

5. Виноградова Е.Н., Л.П. Клобукова, М.А. Ларкина. (2007). Русский язык для психологов. /Под редакцией Л.П. Клобуковой/. Москва: Русский язык. Курсы, 208 с.

6. Величко А.В., О.Н. Башлакова. (2011). Какой падеж? Какой предлог? Глагольное и именное управление. Москва: Русский язык. Курсы, 176 с.

7. Ильина С.А., Коломейцева Е.М., Т.В Попова. (2008). Синтаксис письменной книжной речи: выражение обстоятельственных отношений: учеб. пособие для студентов продвинутого этапа обучения, магистрантов и аспирантов /под ред. Т.В. Поповой /. Москва: Русский язык. Курсы, 144 с.

8. Калиновская М.М. и др. (2010).Тестовый практикум по русскому языку делового общения. Бизнес. Коммерция. Внешнеторговая деятельность. Базовый сертификационный уровень. Москва: Русский язык. Курсы, 320 с.

9. Клобукова Л.П., А.В.Вавулина, О.И. Судиловская, В.Л. Чекалина. (2007). Русский язык для юристов. /Под редакцией Л.П. Клобуковой/. Москва: Русский язык. Курсы, 360 с.

10. Кокарев Б.С. (1985). Русский язык для специалистов. Общенаучная тематика. Москва: Наука, 351 с.

11. Кокорина C.И., Л.Л. Бабалова. (2011). Практикум по русской грамматике. Москва: Русский язык. Курсы, 352 с.

12. Колосницына Г.В., М.Н. Макова, Л.Н. Шведова, Л.В. Шипицо. (2009). Грамматические этюды. Трудные разделы грамматики русского языка. Москва: Русский язык. Курсы, 184с.

13. Одинцова И.В., Н.М. Малашенко, Е.Л. Бархударова. (2008). Русская грамматика в упражнениях. Москва: Русский язык. Курсы, 240 с.

14. Филатова Е.А., И.С. Черенкова, О.В. Луценко. (2009). Русский язык для экономистов. Москва: Русский язык. Курсы, 176 с.

 

Участие в международни проекти

 • 2005-2010 - "Европейският бизнес – гарант за професионалната пригодност на получаващите висше образование във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър";
 • 2007-2008 – Dolceta;
 • 2007-2008 - Erasmus Intensive Language Courses;
 • 2008-2010 - Адаптивност на работещите в сферата на туризма;
 • 2009-2010 – Лятна квалификационна школа за преподаватели по руски език "Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд";
 • 2011 – Международна лятна квалификационна " "Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд" за студенти специалност "Руска филология".
 • 2012 – Международна лятна квалификационна " "Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд" за студенти специалност "Руска филология".
 • 2012 – LEONARDO DA VINCI PARTNERSHIPS - Development of VET language teachers‘ competences in intercultural training.
 

Езикови стажове

От 2005 г. студентите, изучаващи руски език и докторанти от ВСУ преминават ежегоден езиков и научен стаж във водещи руски висши училища (Държавния институт по руски език "Ал. С. Пушкин" в Москва и Санкт-Петербургския държавен университет, Русия).

Стажът включва курс по руски език – 60 часа в групи за начинаещи и напреднали, практика по странознание на Русия, посещение на културни и исторически забележителности. 

Партньори

 • Британски съвет
 • Френски културен институт
 • Руски културно-информационен център - гр. София
 • Институт Сервантес
 • Фонд "Русский мир"
 • Издателство "Pearson Longman"
 • Издателство "BookHouse"
 • Българска асоциация за качествени езикови услуги ОПТИМА
 • Институт по руски език "А С. Пушкин" - Москва
 • Санкт-Петербургски инженерно–икономически университет
 • Санкт-Петербургски държавен университет
 • Държавен университет – гр. Самара
 

Преподаватели

 

Контакти

Ръководител: доц. д-р Велислава Николаева

ВСУ "Черноризец Храбър", к.к. "Чайка"

email: velislava.nikolaeva@vfu.bg 

Приемен ден: понеделник от 10:00 - 12:00 ч.

 

Секретар: Миглена Димитрова

тел.: 052/359-593

email: fltdept@vfu.bg, dceo_vfu@abv.bg