гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Европейска езикова рамка

Какво представлява Европейската езикова рамка?

Европейската езикова рамка е създадена по препоръка на Европейския съвет за културно сътрудничество. Тя е развита с цел да се стимулира съвместната работа на европейските образователни институции и най-вече да направи чуждоезиковите компетенции съизмерими и сравними в една валидна за цяла Европа скала.

Оценяват се компетенциите в четирите речеви умения: слушане, четене, говорене, писане. В рамките на тези четири умения Европейската езикова рамка дефинира шест нива на езикови компетенции – от А1 (начинаещи) до С2 (почти майчин език).

 

Европейска езикова рамка – Общи нива на компетентности

Ниво на владеене - свободно С2 Може да разбира без усилие практически всичко, което чете или чува. Може да възстановява факти и аргументи от различни писмени и устни източници, като ги резюмира взаимосвързано. Може да се изразява спонтанно, много свободно и точно. Може да отличава фини смислови нюанси дори в по-сложни ситуации.
С1 Може да разбира широк кръг от дълги и сложни текстове, както и да долавя имплицитни идеи. Може да се изразява спонтанно и свободно, без явно затруднение при намирането на необходимите думи. Може да използва ефикасно и гъвкаво езика в своя социален, професионален или академичен живот. Може да се изказва ясно и добре структурирано по сложни теми и да владее добре средствата за организация, артикулация и свързаност на речта.
Ниво на владеене - самостоятелно В2 Може да разбира основното съдържание на конкретни или абстрактни теми в сложен текст, както и в дискусия на професионални теми по своята специалност. Може да общува в известна степен спонтанно и непринудено при разговор с носител на езика, без напрежение за двете страни. Може да се изразява ясно и подробно по широк кръг от теми, да изказва мнение по актуални теми и да излага предимствата и недостатъците при различни възможности.
В1 Може да разбира основни моменти, когато се използва ясен и стандартен език, от познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и др. Може да се справя в повечето ситуации по време на пътуване в страна, където се говори изучаваният език. Може да се изразява просто и смислено по познати теми и по теми от своя кръг от интереси. Може да разказва събитие, случка или мечта, да опише очакване или цел и да изложи накратко причини или обяснения за проект или идея.
Това ниво се състои от две поднива: В1.1 (малко напреднали) и В1.2 (средно напреднали).
Ниво на владеене - основно А2 Може да разбира отделни изречения и често употребявани изрази, свързани с непосредственото обкръжение и всекидневие (напр. елементарна лична и семейна информация, покупки, близко обкръжение, работа). Може да общува по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен на несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми. Може да описва с несложни езикови средства своето образование, непосредственото си обкръжение и да говори по теми според преките си потребности.
А1 Може да разбира и използва познати и всекидневни изрази, както и много прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди. Може да се представя или да представя някого и да задава въпроси на друг човек, напр. за мястото, където той живее, хората, които познава, нещата, които притежава и т.н., и може да отговоря на подобни въпроси. Може да общува по елементарен начин, ако събеседникът му говори бавно и отчетливо и му помага в общуването.
 

Учебни системи базов модул – съответствие с Европейската езикова рамка:

 Ниво  Английски език Руски език Испански език Немски език Френски език Турски език
C 1 Total English Advanced          
B 2 Total English Upper Intermediate          
B 1.2 Total English Intermediate Русское поле   Tangram Aktuell 3/2    
B 1.1 Total English Pre-intermediate Русское поле Nuevo VEN 2 Tangram Aktuell 3/1 Campus 2  
A 2 Total English Elementary Деловое общение на русском языке. Путешествие в Россию 2 Nuevo VEN 1 Tangram Aktuell 2/1, 2/2 Campus 1  
A 1   Приглашение в Россию 1. Путешествие в Россию 1 Nuevo VEN 1 Tangram Aktuell 1/1, 1/2   Türkçe ŏğrenelim 1
 

Учебни системи специализиран модул – съответствие с Европейската езикова рамка:

 Ниво  Английски език Немски език Френски език Руски език Испански език
В 2 Let’s speak English – International Organizations Учебни записки Précis de diplomatie. Учебни записки Давайте говорить по русски  
В 1.2 Intelligent Business. Intermediate. Business English Correspondence. English for International Tourism Intermediate. English for Law. Shall We Dream – уч. записки по психология   Учебни записки по лингвостранознание Здравствуй Россия!  
В 1.1 Intelligent Business Pre-intermediate. English for International Tourism Pre-intermediate. Oxford English for Information Technology. English for Law Enforcement. English for Modern Policing       Hablando de Negocios. Учебни записки