гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Университетски сертификат

Департамент "Чуждоезиково обучение" Ви дава възможност да получите университетски сертификат. Той удостоверява Вашите знания и умения по чужд език за определено ниво.

   

Предимства:

 • Базовите курсове по чужд език, включени в учебните планове на студентите от всички специалности на ВСУ "Черноризец Храбър", гарантират Вашата добра подготовка за явяване на изпит за сертификат.
 • Притежаването на сертификат за владеене на чужд език, отговарящ на Европейската езикова рамка, ще Ви осигури по-добра конкурентоспособност на пазара на труда и е предпоставка за намиране на добре заплатена работа в български и чуждестранни фирми.
 • Сертификатът има значение за освобождаване от изпит по чужд език или кандидатстване в следваща образователно - квалификационна степен.
 • Сертификат може да Ви е необходим още преди да сте се дипломирали.
 • Сертификатът гарантира пред всеки работодател в България и чужбина притежаването на необходимите знания и умения по съответния чужд език.
 • Сертификатът ще улесни мобилността Ви при участие в международни програми за обмен на студенти и преподаватели или стажове по специалността в чужбина.
 • Университетският сертификат се дава заедно с Европейското езиково портфолио. В него се намира Вашият Езиков паспорт.
 

Изпитите за получаване на сертификат по чужд език се провеждат в две изпитни сесии: пролетна – м. април и есенна – м. ноември.

 
Предлагаме възможност за явяване на сертификатен изпит за специализиран английски език за следните специалности: "Психология", "Защита на националната сигурност" и бизнес английски за всички специалности на факултет "Международна икономика и администрация".

Записване

 • Записването за явяване на изпит става чрез подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ по образец, придружена с фактура за платена такса.
 • Молбата се подава в канцеларията на Департамент "Чуждоезиково обучение" (стая А 343) от 8:30 ч. до 16:00 ч. всеки работен ден.
 • Информацията за сертификатните сесии се обявява своевременно в сайта на университета.
 

Описание на изпитната процедура

Изпитът се състои от тест с писмена и устна част.

 

А. ПИСМЕН ТЕСТ.

Състои се от три подтеста, които се провеждат в рамките на определено време. За всеки един от тях кандидатите получават от квесторите писмени материали с тестови задачи и лист за отговори, на който попълват лични данни и избраните от тях отговори на задачите. Материалите и листа за отговори се събират от квесторите след изтичане на времето.

 

1. ПОДТЕСТ ЗА РАЗБИРАНЕ ПРИ СЛУШАНЕ.

Продължителност: 10 – 30 минути

На кандидатите се дава инструкция на български език за изпълнението на задачите. Всички кандидати едновременно слушат аудиозапис на текст (диалог, част от диалог, монологично изказване) с продължителност от 5 до 8 минути. При прослушването на записа кандидатите трябва да извлекат максимум информация за темата на текста, личностите на изказващите се, евентуалните им отношения, изказаните мнения, мястото и времето на събитието, конкретни данни (числа, дати, имена). Записът се прослушва още два пъти за проверка на отговорите, след което квесторите събират листите за отговори.

 

2. ПОДТЕСТ ЗА РАЗБИРАНЕ ПРИ ЧЕТЕНЕ.

Продължителност: 30 – 60 минути

Тази част се състои от тестови задачи върху текстове за четене, проверка на знанията по лексика и граматика чрез работа върху текстове.

 

3. ПОДТЕСТ ЗА ПРОВЕРКА НА УМЕНИЯТА ЗА ПИСАНЕ

Продължителност: 30 – 45 минути

Тази част се състои от съставяне на писмен текст по зададена тема с трудност, съобразена с нивото на изпита.

 

Б. УСТЕН ТЕСТ

1. ПОДТЕСТ ЗА ПРОВЕРКА НА УМЕНИЯТА ЗА ГОВОРЕНЕ

Продължителност: 10 – 15 минути

Изпитваният представя предварително подготвено 3-4 минутно изказване върху една от предварително обявените теми, чийто номер кандидатът е изтеглил. В рамките на всяка от общите теми всеки може да избере само отделен аспект, отделен частен проблем и да развие цялото си изказване върху него. Изпитващият задава кратки уточняващи въпроси конкретно към тезата, представената от кандидата.

Изложението Ви ще бъде оценявано според:

 • структурираността и свързаността на текста;
 • използвания в изложението Ви език;
 • разнообразие и правилна употреба на необходимата за темата лексика и езикови структури;
 • разбираемо произношение и нормално темпо;
 • лекота на изказа.
 

Оценяване

Оценяването става на основата на набран брой точки (правилни отговори при тестовите задачи и степен на изпълнение на очакванията при писменото и устно изразяване).

Изпитът е взет при постижение най-малко 60% показани умения и навици.

 

Какви са гаранциите за качество на сертификата?

 • Изпитите се провеждат съгласно европейските стандарти за оценка на езиковата компетентност.
 • Като член на Българската асоциация за качествени езикови услуги "Оптима" Департамент "Чуждоезиково обучение" е носител на Знак за качество в чуждоезиковото обучение и има правото да дава на издържалите изпита Европейското езиково портфолио с логото на европейските центрове за езиково тестване, лична снимка и идентификационен номер на издържалия изпита, и да слага печат в Европейския езиков паспорт за преминали курсове на обучение и получени сертификати.
 

Какво представлява европейското езиково портфолио?

 • Европейското портфолио е въведено за стимулиране на изучаването на езици. То помага и да демонстрирате знанията си в областта на чуждите езици и култури. Базира се на езиковите нива, описани в Европейската езикова рамка, разработена от Съвета на Европа.
 • Портфолиото е лична собственост. То представлява инструмент, който ви съпътства в изучаването на езици през целия живот и е подходящо за документиране на това изучаване.
 • То се състои от три части: Езиков паспорт, Езикова биография и Досие.
 

Езиков паспорт

Общ преглед (с възможност за актуализация) на Вашия опит и компетентност по отношение на различните езици. В него се вписват както официално получените квалификации и дипломи, така и извършената самооценка.

 

Езикова биография

Архив на Вашата лична история на изучаване на езици, който Ви помага да оцените своите цели в изучаването им, както и да разсъждавате върху опита си в изучаването на чужди езици и култури.

 

Досие

Колекция от работи и сертификати, избрани от Вас, за да документирате и илюстрирате своите езикови умения, постижения и опит.