гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Катедра Информатика


English version  Facebook   График консултации  Квалификация на учители  Сертификационни програми


Катедра "Информатика" е в състава на Факултет "Международна икономика и администрация". В нея работят преподаватели от професионално направление: "Информатика и компютърни науки". 

В професионално направление "Информатика и комютърни науки" работят преподаватели на първи трудов договор, хоноровани преподаватели и експерти от практиката, работещи в партниращи ИТ фирми. 

В професионално направление "Информатика и компютърни науки" катедрата обучава студенти в образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър".

Обучението във всички магистърски програми се провежда и на английски език.Специалност "Информатика" е създадена в УНК "Икономика и управление" като "Информатика и математика" с решение на Академичния съвет на ВСУ от 31.04.2001 г. Първият випуск от бакалаври по специалност "Информатика" се дипломира през 2005 г. 

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

 
Специалност: Информатика и компютърни науки
Присъждана професионална квалификация: Бакалавър по компютърни науки
Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "бакалавър"
Продължителност на програмата: 4 години
Брой кредити: 240


  МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 


 
 
 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ / ЕКСПЕРТИ

 
доц. д-р Галина Момчева
Ръководител на катедра “Информатика” @ВСУ
e-mail: galina.momcheva@vfu.bg

 

проф. д-р Теодора Бакърджиева
Преподавател във ВСУ
e-mail: bakardjieva@vfu.bg

 
 

проф. д-р Росица Маринова
Преподавател във ВСУ
e-mail: rossitza.marinova@vfu.bg


 

проф. д.н. Борислав Стоянов
Преподавател във ВСУ
e-mail: borislav.stoyanov@vfu.bg


 
 
 
 
 

доц. д-р Евгения Ракитина
Преподавател във ВСУ
e-mail: evgeniya.rakitina@vfu.bg

 

доц. д.т.н. Красимира Стоилова
Преподавател във ВСУ
e-mail: krasimira.stoilova@vfu.bg

 

 

доц. д-р Веселина Спасова
Преподавател във ВСУ
e-mail: vspasova@vfu.bg


доц. д-р Еди Чакъров
Преподавател във ВСУ
e-mail: eddy.chakarov@vfu.bg

 

 
ас. Николай Димитров
Преподавател във ВСУ
e-mail: nikolay.dimitrov@vfu.bg

ас. Антонина Иванова
Преподавател във ВСУ
e-mail: krumova@vfu.bg

 
 
 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА ХОНОРАР

 
проф. д-р Владимир Димитров
Преподавател на хонорар във ВСУ

 
доц. д-р Иван Станев
Преподавател на хонорар във ВСУ

 
 
 
 

Иво Ракитин
Преподавател на хонорар във ВСУ 

Евгени Андреев
Преподавател на хонорар във ВСУ 

 
 
 
 
 

Предстоящо

 
 

Партньорства

 
 • BASSCOM
 • ИКТ Клъстер - Варна
 • ESI-CEE
 • ORACLE ACADEMY
 • SIRMA Solutions
 • Ontotext
 • ADASTRA
 • MentorMate
 • Sales Promotions
 • AltScale
 • ZARIBA
 • 411 MARKETING
 • Институт по съвременни физични изследвания
 • Информационно обслужване, Варна
 • Umni
 • The Taxback Group
 • ScaleFocus
 • Quanterall
 • Mimirium
 • Nemetschek
 • TEMPUS.BG


 

Проекти

В катедра "Информатика" е формиран екип за подготовка на проектни предложения по различни национални и международни програми. В резултат на работата на екипа са постигнати значителни резултати. Подготвени са самостоятелно или като партньори редица проектни предложения по различни международни програми. Преподавателите от катедрата участват в изпълнението на различни национални и международни проекти.НАСЪЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО СРЕД МЛАДИТЕ ЖЕНИ В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН


Проект съфинансиран от фондове на Европейския съюз (ЕФРР, ИПП, ЕИС). Проект DTP2-048-1.2. WOMEN IN BUSINESS „Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион”  има за цел да стимулира млади жени с иновативни идеи за стартиране и развиване на собствен бизнес да реализират пазарен успех, като се повишат техните компетенции за бизнес и социални иновации чрез създаване на центрове за женско предприемачество и разработване на иновативни модели на обучение.

 
ДОСТЪПНО ОБУЧЕНИЕ ПО WEB СЪДЪРЖАНИЕ – AWCAT

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" участва като партньор в проект „Достъпно обучение по Web съдържание – AWCAT“ №2017-1-PL01-KA203-038820 по Програма Еразъм+, КД2 „Стратегически партньорства“ на ЕС.
 CULTOUR+

Иновации и изграждане на капацитета във висшето образование за културно управление и устойчив туризъм в европейските културни маршрути.

 

 
Ръководител катедра: доц. д-р Галина Момчева
Тел.:052/359-574; 0888 793785
email:galina.momcheva@vfu.bg
Административна сграда на факултет МИА - стая Д9; Технологичен институт – 2 ет.

Експерт по НИД: доц. д-р Веселина Спасова
Тел.:052/359-574
email:vspasova@vfu.bg
Технологичен институт – 2 ет.

Секретар на катедрата: Галина Пенева
Тел.: 052/359-574; 0888 012 790
еmail:cse@vfu.bg
Технологичен институт – 2 ет.