гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Кандидат – студенти

Уважаеми кандидат-студенти, вие имате поне 9 важни причини да изберете обучение във Филиал Смолян на ВСУ:

 

– Филиал Смолян на ВСУ предлага широка гама от съвременни специалности в бакалавърска, магистърска и докторска степен, които позволяват най-добър избор за всеки от вас.

 

– ВСУ е единствения български университет получил европейски знаци за качество на предлаганото обучение, гарантиращи неговото признаване в Европейския съюз и навсякъде по света.

 

– Във Филиал Смолян ще получите необходимата ви практическа подготовка, както и ще посетите ключови европейски и национални институции което създава реални предимства при кандидатстване за работа в престижни публични и бизнес организации или за самостоятелна предприемаческа дейност.

 

– При следване във Филиала ще получите конкурентни такси за обучение, позволяващи да компенсирате разходите за пътуване от други населени места до гр. Смолян. Затруднените материално, но добри студенти могат да получат подкрепа за своето следване от Фондация „Родопски ценности”, създадена от ВСУ, Община Смолян и родолюбиви предприемачи.

 

– Филиалът е разположен на едно от най-привлекателната и живописна планина в страната.

 

– Обучението в университета освен придобиване на знания предлага възможности за участие в изследователска, развойна, проектна и приложна дейност, подкрепена от модерна библиотека и компютърна база, езикова подготовка, изграждащи необходими способности и гарантиращи увереност за успешна професионална реализация.

 

– Ще станете участници в богат културен живот, който ще направи следването най забавния и незабравим период от вашия живот.

 

– Освен всичко друго обучението във Филиала е привлекателно и забавно, както поради прилагането на принципите на либералното самомотивирано обучение, така и поради множеството културни и развлекателни събития, и прекрасна природа.

 

– Накрая, Филиалът предлага съвременни условия за настаняване, хранене, занимания с различни видове спорт, вкл. източни бойни изкуства, народни танци, туризъм.

 

Пожелаваме Ви успех на кандидат – студентските изпити и до нови срещи!

 

Д-р Анелия Пържанова

Директор на Филиал Смолян


 


Специалности:

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ВЪВ ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ – Филиал Смолян
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

 

Професионално направление Прием Специалности, в които може да бъде продължено обучението
Професионално направление "Администрация и управление" По професионално направление Бизнес администрация и мениджмънт(Р, З, Д) 
с профили: 
Международен бизнес мениджмънт 
(Р, З, Д) 
Мениджмънт на туризма (Р, З, Д) 
Мениджмънт на спорта (Д) 
Професионално направление "Икономика"  По професионално направление Международни икономически отношения (Р, З, Д) 

Финанси и счетоводство (Д) 
 
Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"  По специалност Специалност "Строителство на сгради и съоръжения" (Р, З) ENG 
с профили: 
Строителни конструкции 
Транспортно строителство 
Водоснабдяване и канализация 
Професионално направление "Национална сигурност" По професионално направление Защита на националната сигурност(З) 
с профили: 
Национална сигурност 
Защита от аварии и бедствия 
Корпоративна сигурност 
Организация и управление на националната сигурност 
Интелигенти системи за сигурност 

 

 

ВЪЗМОЖНОСТ СЕМЕСТРИАЛНАТА ТАКСА ДА СЕ ЗАПЛАЩА РАЗСРОЧЕНО!

 


 

Подаване на документи:

 

ГРАФИК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ, ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ И ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ

 Дейности


Срок

1. Подаване на документи

02.2018 - 09.2018

2. Провеждане на конкурсните изпити

02.2018 - 09.2018

3. Обявяване на резултати от конкурсните изпити във ВСУ

До 5 работни дни след всеки изпит

4. Класиране – след всеки конкурсен изпит
5. Записване след класиране

 

 

Документи за кандидатстване:
– Молба до ректора по образец на ВСУ „Черноризец Храбър“;
– Оригинал и копие на дипломата за завършено средно/висше образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата веднага след сверяване с копието и заверка лично от кандидат-студента или от негов упълномощен представител „Вярно с оригинала“, име, фамилия, дата и подпис, и от длъжностното лице, което приема кандидатстуденски документи.
- Копие на сертификати за чужд език или компютърни умения (при наличие на такива);
– Лична карта (за сверяване на данните);
– Фактура за платена такса за участие в кандидатстудентския конкурс и за обработка на документи.


Документи за записване:
– Формуляр за записване по образец;
– Четири снимки – формат 4/5 см.;
– Медицинско свидетелство, с удостоверение от психодиспансер;
– Фактура за платена семестриална такса за първи семестър.

 


 

Изпитна сесия:

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

Участници
Право на участие в изпитните сесии имат всички кандидати, притежаващи диплома за завършено средно образование или на които предстои да се дипломират до месец юли 2017 г. Всеки кандидат може да положи кандидатстудентски изпит във всяка от обявените сесии, като в съответното класиране ще участва с най-високия постигнат резултат.

 

Изисквания за участие

  • Регистрация за участие;
  • Спазване на посочените срокове;
  • Заплатена такса за участие;

Регистрация
След заплащане на кандидатстудентската такса, кандидат-студентът се регистрира за участие в кандидатстудентски изпит:

  • В Офис „Проекти и КСК” в сградата на ВСУ – Филиал Смолян;
  • Чрез Националните координатори на ВСУ в страната.

 

Начало на всички кандидатстудентски изпити – 9:00 часа
 

Срокове:


Есе на общественозначима тема -  зала №4
Онлайн конкурс на ВСУ – Есе на общественозначима тема - зала №3 

 


НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ „ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ“ И „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД“

• На 17 и 18 септември 2018 г., ще се проведе държавен изпит по Специалните дисциплини, за студентите от специалност „Защита на националната сигурност“.
• На 19 септември 2018 г., ще се проведе държавен изпит по Специалните дисциплини, за студентите от специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“. Срок за подаване на заявления и плащане на такса за държавен изпит: 31.08.2018 г.
• На 16 и 17 октомври 2018 г., ще се проведе държавен изпит по Наказателноправните науки, за студентите от специалност „Защита на националната сигурност“.
• На 18 октомври 2018 г., ще се проведе държавен изпит по Наказателноправните науки, за студентите от специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“. Срок за подаване на заявления и плащане на такса за държавен изпит: 30.09.2018 г. 


 

 


Обявяване на резултатите и записване една седмица след датата на изпита 
 

Такса за участие
За участие в кандидатстудентски изпит се заплаща такса в размер на 45 лв. за всеки изпит. Таксата може да се заплати по банков път:

ТБ “УниКредит Булбанк” АД (за студенти от Филиал Смолян)
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG 79 UNCR 7527 1046409213 – в лева

В платежния документ се посочват: Име, презиме, фамилия на кандидата; ЕГН и изрично се изписва: “Такса за участие в кандидатстудентски изпит по …”.

За онлайн конкурсите на ВСУ таксата трябва да се заплати по следната банкова сметка:
Банка: ТБ „Инвестбанк“
BIC: IORTBGSF
IBAN: BG 36 IORT 7377 1005230500
В платежния документ се посочват: Име, презиме, фамилия на кандидата, ЕГН и изрично се изписва: „Такса за участие в online конкурс …“.
 Магистърски програми

Повече информация на телефон: 0301 6 26 49