В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

Доктор на науките

Текущи процедури за НС "доктор на науките"

 

Кандидат: д-р АРТУР КУХЧИНСКИ
Тема: „Организация и функциониране на финансовата система на институционалната бизнес среда в Полша за подпомагане на развитието на предприятията“
Професионално направление: 3.8 „Икономика“
Докторска програма: „Политическа икономия“
Дата на защита: 18.11.2022 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 02.11.2022 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ик.н. Димитър Канев Канев
Рецензия: проф. д-р Тодорка Игнатова Костадинова    
Рецензия: проф. д-р Ганчо Тодоров Ганчев
Становище:  доц. д-р Николина Невинова Грозева
Становище:  доц. д-р Младен Димитров Тонев
Становище:  проф. д-р Добринка Петкова Златева
Становище:  доц. д-р Аделина Проданова Миланова

 
Кандидат: д-р ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ЛЮБЕНОВ
Тема: „Маркетинг стратегии на агросекторно и регионално равнище“
Професионално направление: 3.8 „Икономика“
Докторска програма: „Световно стопанство и международни икономически отношения“
Дата на защита: 18.11.2022 г. от 14:00 ч.
Дата на публикуване: 02.11.2022 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Емил Спасов Панушев
Рецензия: проф. д.ик.н. Таня Веселинова Горчева
Рецензия: проф. д-р Миланка Димитрова Славова
Становище:  доц. д-р Виржиния Живкова Иванова
Становище:  проф. д-р Искра Богданова Христова-Балканска
Становище:  проф. д-р Ганчо Тодоров Ганчев
Становище:  проф. д-р Даниела Николова Бобева-Филипова