В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106

Доктор на науките

Текущи процедури за НС "доктор на науките"

 


Кандидат: д-р ЯЦЕК ЛУКАШ ВИЛК-ЯКУБОВСКИ
Тема: „ ВЛИЯНИЕ НА ВРЕМЕВИЯ АСПЕКТ НА СЛЪНЧЕВОТО ЗАГЛУШАВАНЕ ВЪРХУ ШИРОКОЛЕНТОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ (ИТ) УСЛУГИ ПРИ ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ, ИЗПОЛЗВАЩ VSAT МРЕЖИ “
Професионално направление: 4.6. "Информатика и компютърни науки"
Докторска програма: „Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки“
Дата на защита: 13.05.2022 г. от 14:00 ч.
Дата на публикуване: 28.04.2022 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Росица Спасова Кузманова - Маринова
Рецензия: проф. д.н. Борислав Йорданов Беджев   
Рецензия: проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов
Становище:  проф. д.н. Борислав Панайотов Стоянов
Становище:  доц. д-р Павел Стоянов Петров 
Становище:  проф. д-р Георги Петров Димитров
Становище:  проф. д-р Елиза Петрова Стефанова

 


Кандидат: д.н. Мирослав Чиенковски
Тема: „Заобикаляне на данъчното законодателство и злоупотреба със закона в светлината на задължителните разпоредби на полското данъчно законодателство“
Професионално направление: 3.6 "Право"
Докторска програма: „Международно право и международни отношения“
Дата на защита: 09.05.2022 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 21.04.2022 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Стефка Стефанова Наумова
Рецензия: проф. д-р Дарина Пеева Зиновиева
Рецензия: проф. д.н. Мариела Светославова Янева-Деливерска
Становище:  проф. д-р Емил Георгиев Константинов
Становище:  доц. д-р Надежда Гецова Йонкова
Становище:  проф. д.н. Мария Нейкова Кънева  
Становище:  доц. д-р Веселина Лъчезарова Канатова-Бучкова

 


Кандидат: д-р ДОРОТА СТРУС
Тема: „Оценка на ефективността на системата на екологичното право в Полша след приемането в Европейския съюз“
Професионално направление: 3.6 "Право"
Докторска програма: „Международно право и международни отношения“
Дата на защита: 10.03.2022 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 21.02.2022 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Христина Тодорова Балабанова
Рецензия: проф. д.н. Мария Нейкова Кънева  
Рецензия: проф. д.ю.н. Георги Петров Пенчев
Становище:  проф. д-р Стефка Стефанова Наумова
Становище:  проф. д.ик..н. Веселин Христов Цанков
Становище:  доц. д-р Веселина Лъчезарова Канатова-Бучкова
Становище:  доц. д-р Кремена Божидарова Раянова
 

 
Кандидат: д-р АРКАДИУШ МЕЛЛЕР
Тема: „Политически анализ на изборите в полския законодателен Сейм от 1919 г. на примера на Плоцка Мазовия“
Професионално направление: 3.3 "Политически науки"
Докторска програма: „Политология“
Дата на защита: 25.02.2022 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 07.02.2022 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ик.н. Владимир Стефанов Чуков
Рецензия: проф. д-р Борис Филипов Манов
Рецензия: проф. д.п.н. Тодор Георгиев Галунов
Становище:  проф. д.с.н. Лоретта Петрова Парашкевова
Становище:  доц. д-р Калоян Кирилов Смилков
Становище:  проф. д.с.н. Михаил Стоянов Мирчев  
Становище:  доц. д-р Блага Иванова Благоева-Танева