В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Доктор на науките

Текущи процедури за НС "доктор на науките"Кандидат: д-р Петр Ярош
Тема: „ Управление на ефективното развитие на териториално-стопанските зони в Полша”
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: „ Организация и управление извън сферата на материалното производство“
Дата на защита: 11.04. 2019 г.
Дата на публикуване: 25.03.2019 г.
Автореферат 
Рецензия: проф. д-р Миглена Петрова Темелкова
Рецензия: проф. д-р Тилчо Колев Иванов
Рецензия: проф. д.ик.н. Севдалина Илиева Димитрова
Становище:      проф. д-р Павел Георгиев Павлов
Становище:      доц. д-р Мария Димитрова Великова
Становище:  проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева
Становище:  проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска 
 

Кандидат: д-р Ивона Малгожата Пшихоцка
Тема: „ Административни и организационни детерминанти на данъчните тежести в полската данъчна система”
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: „ Организация и управление извън сферата на материалното производство“
Дата на защита: 11.04. 2019 г.
Дата на публикуване: 25.03.2019 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Емил Спасов Панушев
Рецензия: проф. д-р Албена Христова Вуцова
Рецензия: проф. д-р Тилчо Колев Иванов
Становище:      доц. д-р Мария Димитрова Великова
Становище:      доц. д-р Виржиния Живкова Иванова
Становище:  проф. д-р Димитър Панайотов Димитров
Становище:  доц. д-р Ангел Георгиев Иванов 
 


Кандидат: д-р Нурболат Аскерович Абуов
Тема: „Политиката на насилствено преселване на народи в Казахстан: история и съвременност"
Професионално направление: 3.3. „Политически науки"
Докторска програма: „Политология"
Дата на защита:  27.03. 2019 г.
Дата на публикуване: 12.03.2019 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова
Рецензия: проф. д-р Дарина Григорова Григорова
Рецензия: проф. д-р Андрей Димов Андреев
Становище: проф. д.ик.н. Владимир Стефанов Чуков
Становище: доц. д-р Калоян Кирилов Смилков
Становище: проф. д.ф.н. Александър Любомиров Рангелов
Становище: доц. д-р Мими Цветанова Корнажева
 

Кандидат: д-р Кшиштоф Прендецки
Тема: „Неолиберализъм и трансформация на системата в Полша"
Професионално направление: 3.3. „Политически науки"
Докторска програма: „Политология"
Дата на защита:  27.03. 2019 г.
Дата на публикуване: 12.03.2019 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ик.н. Владимир Стефанов Чуков
Рецензия: проф. д.ф.н. Александър Любомиров Рангелов
Рецензия: доц. д-р Мими Цветанова Корнажева
Становище: проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова
Становище: доц. д-р Иво Николов Стамболийски
Становище: проф. д.н. Вихрен Янакиев Бузов
Становище: доц. д-р Ангелина Мирославова Марковска