В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

Обучение

Обучението на докторантите се осъществява по индивидуален план, в който се включват следните модули: 
 
1. базов модул – насочен е към придобиване на знания и умения 
 2. специализиращ модул – съобразен е с профила на дисертационното изследване 
3. научноизследователски модул – включва участие на доктор  и др.