В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Приключили процедури

Кандидат: ЯЦЕК СТАШЯК
Тема: „Реализация на иновационната политика на организациите в условията на цифрова трансформация”
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: „Организация и управление извън сферата на материалното производство“
Научен ръководител: проф. д.ик.н. Александър Степанов
Дата на защита: 14.10.2020 г., 10:00 ч.
Дата на публикуване: 28.09.2020 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Велислава Николаева Костова
Рецензия: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Становище: проф. д-р Павел Георгиев Павлов
Становище: проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева
Становище: проф. д-р Димитър Панайотов Димитров


 


 
Кандидат: ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ СМАЛИЙ
Тема: „Колективна сигурност в Европа на 21 век”
Професионално направление: 9.1. „Национална сигурност“
Докторска програма: „Управление в сферата на сигурността и обществения ред“
Научен ръководител: проф. д-р Емил Константинов
Дата на защита: 02.10.2020 г. , 14:00 ч.
Дата на публикуване: 14.09.2020 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ик.н. Стефан Ангелов Симеонов
Рецензия: проф. д-р Никола Иванов Аврейски
Становище: доц. д.н. Драгомир Кирилов Кръстев
Становище: проф. д-р Стефан Иванов Мичев
Становище: проф. д-р Владко Мичов Иванов
 

 


Кандидат: АНГЕЛ ИЛИЕВ УШЕВ
Тема: „Изследване възможностите за приложение на съвременни технологии за мониторинг при водоснабдителни и противопожарни системи”
Професионално направление: 5.7 "Архитектура, строителство и геодезия"
Докторска програма: „Техника на безопасността на труда и противопожарна техника“
Научни ръководители: проф. д-р инж. Стефан Терзиев и доц.  д-р инж. Анета Георгиева
Дата на защита: 03.09.2020 г. , 10,00 ч.
Дата на публикуване: 17.08.2020 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.т.н. инж. Асен Недев Атанасов
Рецензия: доц. д-р инж. Генчо Христов Паничаров 
Становище: проф. д-р инж. Стефан Недялков Терзиев
Становище: доц. д-р инж. Христо Атанасов Крачунов
Становище: доц. д-р инж. Росица Йорданова ВеличковаКандидат: ЖАЗИРА ТАЙТОЛЕУОВНА АСАНОВА
Тема: „Управление на музеите за реализиране на културната политика на Република Казахстан в период на независимост”

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма: “Социално управление“

Научен ръководител: доц. д-р Георги Калагларски

Дата на защита: 26.03.2020 г.

Дата на публикуване: 10.03.2020 г.

Автореферат

Рецензия: проф. д-р Павел Георгиев Павлов

Рецензия: проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска

Становище: доц. д-р Мария Димитрова Великова

Становище: проф. д.ик.н. Вяра Красимирова Славянска

Становище: проф. д-р Иван Цанов Цанов

 Кандидат: КАТЕРИНА ГЕННАДИИВНА ШАПОВАЛОВА
Тема: „Спазване на принципа за законност от прокурора в досъдебното разследване (процесуални и криминалистически аспекти)”
Професионално направление: 3.6. „Право”
Докторска програма: „Криминалистика“
Научни ръководители: проф. д.ю.н. Иван Сълов
Научен консултант - проф. д.ю.н. Виктор Владимирович Назаров
Дата на защита: 10.08.2020 г., 14 часа
Дата на публикуване: 24.07.2020 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев
Рецензия: проф. д.ю.н. Маргарита Иванова Чинова
Становище: доц. д-р Галина Димитрова Ковачева
Становище: проф. д.ю.н. Юлия Дончева Бояджиева
Становище: проф. д-р Румен Петров Владимиров
                       Кандидат: ГЕРГАНА КОСТОВА ВЪРБАНОВА 
Тема: „ Правен режим на електронните документи”
Професионално направление: 3.6. „Право”
Докторска програма: „Гражданско и семейно право“ 
Научен ръководител: проф. д-р Георги Димитров
Дата на защита: 24.07.2020 г.
Дата на публикуване: 09.07.2020 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Антон Кирилов Грозданов
Рецензия: проф. д-р Маргарита Стефанова Йорданова
Становище: доц. д.ю.н. Живко Иванов Драганов 
Становище: проф. д-р Георги Георгиев Димитров 
Становище: доц. д-р Анета Методиева Антонова
 

Кандидат: ОРЛИ ТАЛИОСЕФ
Тема: „Отношението на професионалистите към 3D принтирането в архитектурата и конструкциите”
Професионално направление: 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“
Докторска програма: “ Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли“
Научни ръководители: чл.-кор. проф. д.арх.н. арх. Атанас Ковачев и д-р арх. Пламен Петров
Дата на защита: 10.07.2020 г.
Дата на публикуване: 23.06.2020 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р арх. Цвета Ангелова Жекова
Рецензия: проф. д-р арх. Асен Методиев Писарски
Становище: чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев
Становище: доц. д-р арх. Милена Димитрова Нанова-Михайлова
Становище: доц. д-р арх. Стела Борисова Ташева
 

Кандидат: Якоб Руб
Тема: „Укрепване на сътрудничеството в областта на националната сигурност между Държавата Израел и Република България: теоретичен подход към националната устойчивост”
Професионално направление: 9.1. „Национална сигурност”
Докторска програма: “Управление в сферата на сигурността и обществения ред“
Научен ръководител: доц.д-р Галина Милева
Дата на защита: 06.07.2020 г.
Дата на публикуване: 08.06.2020 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д.н. Драгомир Кирилов Кръстев
Рецензия: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Становище: доц. д-р Галина Великова Милева
Становище: проф. д-р Христо Атанасов Христов
Становище: проф. д-р Евгени Петров Манев
 

Кандидат: ВАНУХИ БЕДРОС АРАКЕЛЯН
Тема: „Проектно-целеви модел на управление на орган на съдебна власт /по примера на Апелативен съдебен район Варна/”
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: “Организация и управление извън сферата на материалното производство“
Научни ръководители: проф. д.ик.н. Анна Недялкова и проф. д-р Симеон Тасев
Дата на защита: 03.07.2020 г.
Дата на публикуване: 16.06.2020 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Петър Георгиев Христов
Рецензия: проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов
Становище: проф. д.ик.н. Анна Манолова Недялкова
Становище: проф. д-р Симеон Владимиров Тасев
Становище: проф. д.н. Любомир Кирилов Тимчев

 


Кандидат: ДАРИЯ НИКОЛАЕВНА ГОВОРУН
Тема: „Публичността като принцип в наказателното производство (процесуални и криминалистически аспекти)”
Професионално направление: 3.6. „Право”
Докторска програма: “ Криминалистика“
Научен ръководител: проф. д.ю.н. Иван Сълов
Дата на защита: 18.06.2020 г.
Дата на публикуване: 03.06.2020 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев
Рецензия: проф. д-р Гергана Маринова Маринова
Становище: доц. д-р Юлиана Младенова Матеева
Становище: проф. д-р Евгения Николова Коцева-Владимирова
Становище: проф. д-р Румен Петров Владимиров

 Кандидат: ВИОЛЕТА РОЗЕНОВА БАШЕВА

Тема: „Признаване, оценяване, отчитане и оповестяване на инвестиционни имоти”

Професионално направление: 3.8. „Икономика”

Докторска програма: “Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“

Научен ръководител: доц. д-р Ива Монева

Дата на защита: 26.03.2020 г.

Дата на публикуване: 10.03.2020 г.

Автореферат

Рецензия: проф. д-р Михаил Дочев Михайлов

Рецензия: проф. д-р Атанас Блажев Атанасов

Становище: проф. д.ик.н. Димитър Канев Канев

Становище: доц.д-р Ива Банкова Монева

Становище: доц. д-р Павлина Петкова ДимитроваКандидат: ТОДОР МИНКОВ КЪНЧЕВСКИ
Тема: „България във външната политика на Европейския съюз след 2007 г.”
Професионално направление: 3.3 „Политически науки“
Докторска програма: “ Политология“
Научен ръководител: проф. д.ик.н. Владимир Чуков
Дата на защита: 30.04.2020 г.
Дата на публикуване: 13.04.2020 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова
Рецензия: доц. д-р Ангелина Мирославова Марковска
Становище: проф. д.ик.н. Владимир Стефанов Чуков
Становище: проф. д-р Величка Иванова Милина
Становище: доц. д-р Георги Чанков Георгиев

 
Кандидат: Ирис Битон
Тема: „Психологически аспекти на влиянието на ритуалите в израелската култура за подобряване на общуването в училище”
Професионално направление: 3.2. "Психология"
Докторска програма: “Социална, организационна и консултативна психология“
Научни ръководители: доц. д-р Ваня Христова и доц. д-р Петър Нешев
Дата на защита: 25.02.2020 г.
Дата на публикуване: 03.02.2020 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.пс.н. Галя Тодорова Герчева
Рецензия: проф. д.пс.н. Иван Стоянов Александров
Становище: доц. д-р Петър Кирилов Нешев
Становище: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Становище: проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева

 


Кандидат: Орли Нетанел
Тема: „Партньорство и родителство - психологически характеристики и подходи за развитие”
Професионално направление: 3.2. "Психология"
Докторска програма: “Педагогическа и възрастова психология“
Научни ръководители: проф.д.пс.н. Галя Герчева и доц. д-р Ваня Христова
Дата на защита: 25.02.2020 г.
Дата на публикуване: 03.02.2020 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Петър Кирилов Нешев
Рецензия: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Становище: проф. д.пс.н. Галя Тодорова Герчева
Становище: проф. д.пс.н. Иван Стоянов Александров
Становище: проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
 

Кандидат: Кшиштоф Бялоблоцки
Тема: „Дисонанси и перспективи за алтернативно управление на миграционните процеси в страните от Вишеградската четворка"
Професионално направление: 3.7„Администрация и управление"
Докторска програма: "Организация и  управление извън сферата на материалното производство"
Научни ръководители: доц. д-р Драгомир Кръстев и д-р Силвия Тодорова
Дата на защита: 10.12.2019 г.
Дата на публикуване: 22.11.2019 г.
Автореферат
Рецензия: доц.д-р Калоян Кирилов Смилков
Рецензия: проф. д-р Лидия Стоянова Велкова
Становище: проф. д-р Павел Георгиев Павлов
Становище: проф. д-р Мария Димитрова Стойчева
Становище: проф. д-р Тилчо Колев Иванов

 


Кандидат: Гюлхис Дуйгун
Тема: „Съвременната архитектура на селските райони в Турция – между традициите и глобализацията”
Професионално направление: 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“
Докторска програма: “Архитектура на сгради, съоръжения и детайли“
Научни ръководители: чл.-кор.проф.д.арх.н. арх. Атанас Ковачев, доц. д-р арх. Александър Слаев
Дата на защита: 08.11.2019 г.
Дата на публикуване: 23.10.2019 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р арх. Боряна Тодорова Генова
Рецензия: проф. д.н. арх. Борислав Янков Борисов
Становище: чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев
Становище: проф. д-р арх. Антон Величков Гугов
Становище: проф. д-р арх. Георги Николов Георгиев
 
 
Кандидат: Асълбек Амирханович Карибаев
Тема: „Нови подходи в усъвършенстването на методологическите основи в държавното регулиране на иновационната дейност в предприятията"
Професионално направление: 3.7„Администрация и управление"
Докторска програма: "Организация и управление извън сферата на материалното производство"
Научен ръководител: проф. д-р Павел Павлов
Дата на защита: 29.11.2019 г.
Дата на публикуване: 30.10.2019 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Кремена Георгиева Андонова
Рецензия: проф. д-р Тилчо Колев Иванов
Становище: проф. д-р Миглена Петрова Темелкова
Становище: проф. д-р Димитър Панайотов Димитров
Становище: проф. д-р Величка Иванова Милина
 


Кандидат: Боян Иванов Велчев
Тема: „Престъпност и наказателно правосъдие в медийната реалност на съвременна България”
Професионално направление: 3.6 "Право“
Докторска програма: “Криминология“
Научен ръководител: доц. д-р Валентин Стоянов Недев
Дата на защита: 11.10.2019 г.
Дата на публикуване: 12.09.2019 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ю.н. Юлия Дончева Бояджиева
Рецензия: проф. д-р Петя Борисова Шопова
Становище: доц. д-р Валентин Стоянов Недев
Становище: доц. д-р Галина Димитрова Ковачева
Становище: доц. д-р Светла Маргаритова Вучкова
 


Кандидат: Милена Величкова Пенкова
Тема: „Европейска интеграция на Западните Балкани"
Професионално направление: 3.3 "Политически науки"
Докторска програма: " Политология"
Научен ръководител: проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова
Дата на защита: 28.08.2019 г.
Дата на публикуване: 12.08.2019 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д.н. Драгомир Кирилов Кръстев
Рецензия: проф. д.н. Вихрен Янакиев Бузов
Становище: проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова
Становище: доц.д-р Георги Чанков Георгиев
Становище: проф. д-р Дарина Григорова Григорова
 

Кандидат: Стойко Атанасов Недев
Тема: „Европейско политическо сътрудничество в областта на сигурността – етапи, развитие, перспективи"
Професионално направление: 3.3 "Политически науки"
Докторска програма: " Политология"
Научен ръководител: доц. д.н. Драгомир Кирилов Кръстев
Дата на защита: 28.08.2019 г.
Дата на публикуване: 12.08.2019 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова
Рецензия: проф. д.н. Любомир Кирилов Тимчев
Становище: доц. д.н. Драгомир Кирилов Кръстев
Становище: проф. д.н. Вихрен Янакиев Бузов
Становище: проф. д-р Дарина Григорова Григорова
 


Кандидат: Теменужка Матева Дечкова-Новакова
Тема: „Интегриран модел за психо-социална адаптация на лица с психични увреждания"
Професионално направление: 3.2„Психология"
Докторска програма: " Социална, организационна и консултативна психология"
Научни ръководители: доц. д-р Красимир Иванов и доц. д-р Параскева Манчева
Дата на защита: 23.05.2019 г.
Дата на публикуване: 08.05.2019 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.м. Риналдо Савов Шишков
Рецензия: доц. д-р Силвия Александрова Крушкова
Становище: доц. д-р Красимир Кръстев Иванов
Становище: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски
Становище: проф. д.пс.н. Иван Стоянов Александров
 

Кандидат: Цветан Петров Петков
Тема: „Полово-ролеви характеристики на функционирането на личността в организационна среда"
Професионално направление: 3.2„Психология"
Докторска програма: "Социална, организационна и консултативна психология"
Научни ръководители: проф. д.пс.н. Галя Герчева-Несторова, доц. д-р Ваня Христова
Дата на защита: 09.05.2019 г.
Дата на публикуване: 22.04.2019 г.
Автореферат 
Рецензия: доц. д-р Петър Кирилов Нешев 
Рецензия: проф. д.ик.н. Георги Кирилов Петков 
Становище: доц. д-р Ваня Господинова Христова 
Становище: проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска 
Становище: проф. д.пс.н. Иван Стоянов Александров
 

Кандидат: Диaна Веселинова Стамболова
Тема: „Съдът – титуляр на съдебната власт"
Професионално направление: 3.6. „Право"
Докторска програма: " Конституционно право"
Научeн ръководител: доц. д-р Емилия Сидерова
Дата на защита: 08.05.2019 г.
Дата на публикуване: 22.04.2019 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Христина Тодорова Балабанова
Рецензия: проф. д.ф.н. Нора Крачунова Ананиева
Становище: доц. д-р Емилия Любомирова Сидерова
Становище: проф. д-р Пламен Веселинов Киров
Становище: проф. д-р Александър Асенов Воденичаров
 

Кандидат: Кръстю Георгиев Георгиев
Тема: „Отговорността на държавния глава (сравнителноправен анализ)”
Професионално направление: 3.6. „Право“
Докторска програма: “ Конституционно право“
Научeн ръководител: доц. д-р Емилия Сидерова
Дата на защита: 08.05.2019 г.
Дата на публикуване: 22.04.2019 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Христина Тодорова Балабанова
Рецензия: проф. д.ф.н. Нора Крачунова Ананиева
Становище: доц. д-р Емилия Любомирова Сидерова
Становище: проф. д-р Пламен Веселинов Киров
Становище: проф. д-р Александър Асенов Воденичаров
 


Кандидат: Теодор Иванов Кърчев
Тема: „Престъпления против подчинеността и военната чест"
Професионално направление: 3.6. „Право"
Докторска програма: "Наказателно право"
Научeн ръководител: Проф. д-р Румен  Марков
Дата на защита: 29.03.2019 г.
Дата на публикуване: 14.03.2019 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Румен Петров Владимиров
Рецензия: доц. д-р Даниела Севдалинова Дончева
Становище: проф. д-р Румен Илиев Марков
Становище: доц. д-р Юлиана Младенова Матеева
Становище: доц. д-р Ралица Янкова Илкова

 


Кандидат: Айше Ибрахимова Реджеб 
Тема: „Танцовият фолклор в турската традиционна сватба от южното Лудогорие - история и съвременност" 
Професионално направление: 8.3 „Музикално и танцово изкуство" 
Докторска програма: "Хореография" Научeн ръководител: доц. д-р Мария Кърджиева 
Дата на защита: 15.03.2019 г. 
Дата на публикуване: 25.02.2019 г. 
Автореферат 
Рецензия: проф. д-р Даниела Кирилова Дженева 
Рецензия: проф. Петър Илиев Ангелов 
Становище: доц. д-р Катя Гинева Кайрякова 
Становище: проф. д-р Николай Стоянов Цветков 
Становище: доц. Георги Константинов Гаров

Кандидат: Нурайна Мелисовна Какпанбаева
Тема: „Психологически и етнокултурни фактори, влияещи върху комуникацията в образователния процес”
Професионално направление: 3.2 „Психология“
Докторска програма: “Педагогическа и възрастова психология“
Научeн ръководител: доц. д-р Петър Нешев
Дата на защита: 08.02. 2019 г.
Дата на публикуване: 23.01.2019 г.
Автореферат 
Рецензия: доц. д-р Красимир Кръстев Иванов 
Рецензия: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски 
Становище: доц. д-р Петър Кирилов Нешев 
Становище: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков 
Становище: проф. д.пс.н. Иван Стоянов Александров
 
 

Кандидат: Владимир Любомиров Колев
Тема: „Архитектура и дизайн от не/нужни вещи”
Професионално направление: 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“
Докторска програма: “Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн“
Научни ръководители: проф. д-р арх. Росица Никифорова, чл.- кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев
Дата на защита: 15.02. 2019 г.
Дата на публикуване: 21.01.2019 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р арх. Красимира Захариева Вачева
Рецензия: проф. д.н. арх. Борислав Янков Борисов
Становище:      чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев
Становище:      доц. д-р арх. Орлин Славчев Давчев
Становище:  доц. д-р арх. Мариана Дионисиева Цветкова
 


 

Кандидат: Христо Димитров Топчиев
Тема: „ Дигитално моделиране и производство в дизайна за архитектурата от края на XX и началото на XXI век”
Професионално направление: 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“
Докторска програма: “Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн“
Научни ръководители: проф. д-р арх. Росица Никифорова, чл.- кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев
Дата на защита: 01.02. 2019 г.
Дата на публикуване: 15.01.2019 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р арх. Александър Димитров Слаев
Рецензия: доц. д-р арх. Орлин Славчев Давчев
Становище:      чл.- кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев
Становище:      проф. д-р арх. Антон Величков Гугов
Становище:  доц. д-р арх. Боян Милчев Георгиев 


 
Кандидат: Еркин Турашевич Исимбаев

Тема: „Възникване и развитие на системата за образование на възрастни в Казахстан”

Професионално направление: 3.7 „Администрация и управление“

Докторска програма:  Социално управление“

Научни ръководители: доц. д-р Иво Стамболийски, доц. д.п.н. Минчо Христов

Дата на защита: 25.01.2019 г.

Дата на публикуване: 07.01.2019 г.

Автореферат

Рецензия: проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова

Рецензия: доц. д-р Цветана Александрова Стоянова

Становище:      доц. д-р Иво Николов Стамболийски

Становище:      проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов

Становище:  проф. д.н. Вихрен Янакиев Бузов

 Кандидат: БАКИТГУЛ КАЙРЖАНОВНА ХАМЕНОВА

Тема: „Специфичното място и роля на жената в политическия живот на съвременен Казахстан”

Професионално направление: 3.3 "Политически науки"

Докторска програма: “Политология“

Научен ръководител: проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова

Дата на защита: 25.01.2019 г.

Дата на публикуване: 07.01.2019 г.

Автореферат

Рецензия: доц. д-р Иво Николов Стамболийски

Рецензия: проф. д-р Дарина Григорова Григорова

Становище:      проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова

Становище:      доц. д.п.н. Минчо Христов Куминев

Становище:  доц. д-р Стоянка Вълкова Георгиева

 


Кандидат: Суат Кетен
Тема: „ Картографиране на риска при борбата с горски пожари”
Професионално направление: 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“
Докторска програма: “Техника на безопасността на труда и противопожарна техника“
Научни ръководители: проф. дгн Веселин Пейчев и проф. д-р инж. Стефан Терзиев
Дата на защита: 12.11. 2018 г.
Дата на публикуване: 23.10.2018 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р инж. Генчо Христов Паничаров
Рецензия: проф. д-р инж. Борислав Георгиев Ангелов
Становище:      проф. д-р инж. Стефан Недялков Терзиев
Становище:      проф. д-р инж. Петър Стефанов Костов
Становище:  проф. д.т.н. инж. Асен Недев Атанасов
 


Кандидат: Акън Нурал
Тема: „Анализ на безопасност на работното място в галваничното производство”
Професионално направление: 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“
Докторска програма: “Техника на безопасността на труда и противопожарна техника“
Научен ръководител: доц. д-р инж. Александър Киров
Дата на защита: 12.11. 2018 г.
Дата на публикуване: 23.10.2018 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р инж. Стефан Недялков Терзиев
Рецензия: проф. д-р инж. Петър Стефанов Костов
Становище:      проф. д.т.н. инж. Асен Недев Атанасов
Становище:      проф. д-р инж. Борислав Георгиев Ангелов
Становище:  доц. д-р инж. Александър Николов Киров
 


Кандидат: Осман Тургут
Тема: „Техника на безопасността на труда на аварийните екипи в базовите GSM станции”
Професионално направление: 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“
Докторска програма: “Техника на безопасността на труда и противопожарна техника“
Научен ръководител: доц. д-р инж. Нели Димитрова Тризлова
Дата на защита: 12.11. 2018 г.
Дата на публикуване: 23.10.2018 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р инж. Стефан Недялков Терзиев
Рецензия: проф. д.т.н. инж. Асен Недев Атанасов
Становище:      доц. д-р инж. Нели Димитрова Тризлова
Становище:      проф. д-р инж. Петър Стефанов Костов
Становище:  проф. д-р инж. Борислав Георгиев Ангелов 
 


Кандидат: Жечка Великова Илиева
Тема: „Регионални форми на сецесиона в архитектурата на Варна – сравнителни характеристики при детайлното формообразуване”
Професионално направление: 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“
Докторска програма: “Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“
Научен ръководител: доц. д-р арх. Красимира Захариева Вачева
Дата на защита: 12.10. 2018 г.
Дата на публикуване: 25.09.2018 г.
Автореферат
Рецензия: чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев
Рецензия: проф. д-р арх. Боряна Тодорова Генова
Становище:      доц. д-р арх. Красимира Захариева Вачева
Становище:      проф. д.а.н. арх. Маргарита Иванова Коева
Становище:  проф. д-р арх. Георги Николов Георгиев 
 

Кандидат: Пепа Хуманякова Демирджиян
Тема: „Психологическа специфика на връзката: четене на художествено произведение – преживяване на емпатия – алтруистично действие”
Професионално направление: 3.2„Психология“
Докторска програма: “Обща психология”
Научни ръководители: проф. д.пс.н. Валери Стоянов и доц. д-р Бойчо Бойчев
Дата на защита: 21.09. 2018 г.
Дата на публикуване: 05.09.2018 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Рецензия: доц. д-р Мария Енчева Петрова
Становище:      проф. д.пс.н Валери Стоилов Стоянов
Становище:      доц. д.пс.н. Иван Стоянов Александров
Становище:  доц. д-р Янчо Маринов Бакалов 
 


Кандидат: Айслу Кенесовна Акишева
Тема: „Ролята на системата за повишаване на квалификацията в развитието на професионалната компетентност на педагога в училища със слети паралелки”
Професионално направление: 3.2„Психология“
Докторска програма: “Педагогическа и възрастова психология”
Научни ръководители: проф. д.пс.н. Валери Стоянов и доц. д-р Бойчо Бойчев
Дата на защита: 21.09. 2018 г.
Дата на публикуване: 05.09.2018 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Рецензия: доц. д-р  Даниела Иванова Карагяурова
Становище:      доц. д-р  Бойчо Йорданов Бойчев
Становище:      проф. д.п.н. Николай Стоянов Колишев
Становище:  доц. д-р Янчо Маринов Бакалов 
 


Кандидат: Севджихан Ахмедова Еюбова
Тема: „ Агресия и автоагресия в юношеска възраст”
Професионално направление: 3.2„Психология“
Докторска програма: “Социална, организационна и консултативна психология”
Научни ръководители: проф. д.пс.н. Галя Герчева и доц. д-р Даниела Карагяурова
Дата на защита: 21.09. 2018 г.
Дата на публикуване: 05.09.2018 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Рецензия: доц. д-р Красимир Кръстев Иванов
Становище:      проф. д.пс.н. Галя Тодорова Герчева
Становище:      проф. д-р Минко Стоев Хаджийски
Становище:  доц. д.пс.н. Иван Стоянов Александров 
 


Кандидат: Мачей Шикорски
Тема: „ Интернет технологиите в маркетинговите дейности на малките и средни предприятия в Република Полша”
Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"
Докторска програма: “Икономика и управление (индустрия)”
Научни ръководители: доц. д-р Даниела Попова и проф. д.ик.н.  Йоанна Pогожинска - Mитрут
Дата на защита: 20.09. 2018 г.
Дата на публикуване: 05.09.2018 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д. ик.н. Вяра Красимирова Славянска
Рецензия: доц. д-р Александра Данкова Парашкевова
Становище:      проф. д-р Павел Георгиев Павлов
Становище:      проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов
Становище:  проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков 
 

Кандидат: Евгения Владимирова Балканска
Тема: „Mеждународни аспекти на кредитния риск”
Професионално направление: 3.8. „Икономика“
Докторска програма: “Световно стопанство и МИО”
Научен ръководител: проф. д-р Емил Спасов Панушев
Дата на защита: 21.09. 2018 г.
Дата на публикуване: 04.09.2018 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Виржиния Иванова Иванова
Рецензия: доц. д-р Даниела Николова Бобева-Филипова
Становище:      проф. д-р Емил Спасов Панушев
Становище:      проф. д-р Ганчо Тодоров Ганчев
Становище:  доц. д-р Ваня Денчева Цонкова 


Кандидат: Мете Чедже
Тема: „Система за управление на безопасни условия на труд в круизни пристанища”
Професионално направление: 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“
Докторска програма: “Техника на безопасността на труда и противопожарна техника”
Научен ръководител: доц. д-р инж. Милена Тенчева Кичекова
Дата на защита: 31.08. 2018 г.
Дата на публикуване: 14.08.2018 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р инж. Стефан Недялков Терзиев
Рецензия:         - проф. д-р инж. Асен Недев Атанасов
Становище:      доц. д-р инж. Милена Тенчева Кичекова
Становище:      проф. д-р инж. Петър Стефанов Костов
Становище:  проф. д-р инж. Борислав Георгиев Ангелов 
 

Кандидат: Николай Купенов Пашов
Тема: „Безопасност на пешеходни подлези и автотранспортни тунели”
Професионално направление: 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“
Докторска програма: “Техника на безопасността на труда и противопожарна техника”
Научен ръководител: доц. д-р инж. Милена Тенчева Кичекова
Дата на защита: 31.08. 2018 г.
Дата на публикуване: 14.08.2018 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р инж. Стефан Недялков Терзиев
Рецензия:         проф. д-р инж. Петър Стефанов Костов
Становище:      доц. д-р инж. Милена Тенчева Кичекова
Становище:      проф. д-р инж. Асен Недев Атанасов
Становище:  проф. д-р инж. Борислав Георгиев Ангелов 
 


Кандидат: МАЙРА ХОМАРОВНА АБЕНОВА
Тема: „ Финансов одит – аспекти и дейности”
Професионално направление: 3.8„ Икономика “
Докторска програма: “Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност”
Научен ръководител: ас. д-р Николина Грозева
Дата на защита: 24.08. 2018 г.
Дата на публикуване: 09.08.2018 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Михаил Дочев Михайлов
Рецензия:         проф. д-р Николай Стоянов Колев
Становище:      доц. д-р Антон Христов Свраков
Становище:      доц. д-р Ива Банкова Монева
Становище:  доц. д-р Силвия Димитрова Костова 
 
 

Кандидат: ВЕСЕЛИН ТЕНКОВ ТЕНЕВ

Тема: „Депресивни и тревожни разстройства при икономическа криза”

Професионално направление: 3.2 „Психология“

Докторска програма: “Обща психология”

Научен ръководител: проф. д.пс.н. Валери Стоянов и доц. д-р Павлина Петкова

Дата на защита: 31.07. 2018 г.

Дата на публикуване:13.07.2018 г.

 


Кандидат: РОНИТ ЗАТС

Тема: „Професионална реализация на юристи с диагнози от групата на неявните увреждания”

Професионално направление: 3.2 „Психология“

Докторска програма: “Обща психология”

Научен ръководител: доц. д-р Бистра Методиева Ценова

Дата на защита: 06.07.2018 г.

Дата на публикуване:20.06.2018 г.

 

 

Кандидат: ТАИСИР АБУ ДЖАМА

Тема: „Влиянието на преддипломния стаж върху представянето на начинаещите учители”

Професионално направление: 3.2 „Психология“

Докторска програма: “Педагогическа и възрастова психология”

Научен ръководител: доц. д-р Даниела Иванова Карагяурова

Дата на защита: 06.07.2018 г.

Дата на публикуване:20.06.2018 г.

 

 

Кандидат: АТАНАС СТОЯНОВ МАХЛЕЛИЕВ

Тема: „Комуникациите в новата информационна среда – рискове за психическото развитие на подрастващите”

Професионално направление: 3.2 „Психология“

Докторска програма: “Педагогическа и възрастова психология”

Научен ръководител: проф. д.пс.н. Галя Тодорова Герчева

Дата на защита: 06.07.2018 г.

Дата на публикуване:20.06.2018 г.

 

 

Кандидат: ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

Тема: „Потенциали за стратегическо развитие на организации от социалната икономика”

Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"

Докторска програма: “Социално управление”

Научен ръководител: доц. д-р Велислава Николаева Костова

Дата на защита: 06.07.2018 г.

Дата на публикуване:20.06.2018 г.

 

 

Кандидат: ОНУР ОРХАН

Тема: „Възможностите за Турската мека власт на Балканите”

Професионално направление: 3.3 "Политически науки"

Докторска програма: “Политология”

Научен ръководител: доц. д-р Калоян Кирилов Смилков

Дата на защита: 06.07.2018 г.

Дата на публикуване:20.06.2018 г.

 

 

Кандидат: ХАБИБ ДЖЕРИЕС НАСЕР

Тема: „Влияние на обучението за формиране на социална идентичност на арабските ученици в Израел”

Професионално направление: 3.2„Психология“

Докторска програма: “Социална, организационна и консултативна психология”

Научни ръководители: доц. д-р Даниела Карагяурова и доц.д-р Мария Петрова

Дата на защита: 05.07.2018 г.

Дата на публикуване:20.06.2018 г.

 

 

Кандидат: ВИРГИНИЯ ЛУСКИ

Тема: „Психологически аспекти на агресията при деца в предучилищна възраст и образователна програма за нейното намаляване”

Професионално направление: 3.2„Психология“

Докторска програма: “Педагогическа и възрастова психология”

Научни ръководители: доц.д-р Мария Петрова и доц.д-р Петър Нешев

Дата на защита: 05.07.2018 г.

Дата на публикуване:20.06.2018 г.

 

 

Кандидат: ЛЮБОМИР НЕДКОВ КЮЧУКОВ

Тема: "Балканите в европейския контекст (геополитически аспекти)"

Професионално направление: 3.3 „Политически науки“

Докторска програма: “Политология”

Научен ръководител: проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова

Дата на защита: 06.07.2018 г.

Дата на публикуване:20.06.2018 г.

 

 

Кандидат: МИЛА ПЕТКОВА БАЛАБАНОВА

Тема: „Възприемане на промените във външността след лазертерапия и психосоциалното функциониране”

Професионално направление: 3.2„Психология“

Докторска програма: “Обща психология”

Научен ръководител: доц. д-р Даниела Андонова и доц. д-р Красимир Иванов

Дата на защита: 05.07.2018 г.

Дата на публикуване:20.06.2018 г.

 

 

Кандидат: МОМЧИЛ ТОДОРОВ КАРАИВАНОВ

Тема: „Координиране на политики за регионално развитие за Област Смолян”

Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"

Докторска програма: “Икономика и управление (индустрия)”

Научен ръководител: проф. д-р Тилчо Колев Иванов

Дата на защита: 29.06.2018 г.

Дата на публикуване:14.06.2018 г.

 

 

Кандидат: ЛЮБОМИР ТРИФОНОВ СТОИЛОВ

Тема: „Съвременни инструменти за интегрирано управление на крайречни градски територии”

Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"

Докторска програма: “Икономика и управление (индустрия)”

Научен ръководител: доц. д-р Кремена Георгиева Андонова

Дата на защита: 29.06.2018 г.

Дата на публикуване:14.06.2018 г.

 

 

Кандидат: ЕЯЛ КОЕН

Тема: „Право на задържане в случаите на несъстоятелност”

Професионално направление: 3.6. „Право“

Докторска програма: “Гражданско и семейно право“

Научен ръководител: проф. д.ю.н Екатерина Илиева Матеева

Дата на защита: 29.06.2018 г.

Дата на публикуване:14.06.2018 г.


 

Кандидат: СТАНИСЛАВ БОРИСОВ БАЧЕВ
Тема: „Отношенията Европейски съюз-Русия – политика и енергетика в началото на 21 век”
Професионално направление: 3.3. „Политически науки“
Докторска програма „Политология“
Научни ръководители: проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова
Дата на защита: 18.05.2018 г.
Дата на публикуване: 02.05.2018 г.

Автореферат
Рецензия: доц. д-р Иво Николов Стамболийски
Рецензия: доц. д-р Дарина Григорова Григорова 
Становище: доц. д-р Георги Чанков Георгиев 
Становище: проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова
Становище: доц. д-р Ангелина Мирославова Марковска

 


 

Кандидат: ЛАЙЛЯ АБЖАНОВНА УТЕНИЯЗОВА 
Тема: „Психокорекция на личностни и поведенчески промени при юноши в условия на социално стресиране”
Професионално направление: 3.2 "Психология"
Докторска програма „Педагогическа и възрастова психология“
Научни ръководители: доц. д-р Даниела Иванова Андонова
Дата на защита: 15.05.2018 г.
Дата на публикуване: 30.04.2018 г.

Автореферат
Рецензия: доц. д-р Красимир Кръстев Иванов
Рецензия: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски
Становище: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Становище: доц. д-р Даниела Иванова Андонова
Становище: доц. д-р Иван Стоянов Александров

 


 

Кандидат: НЕЛИ ВЕНЦИСЛАВОВА ВАСИЛЕВА
Тема: „Превенция на корупцията в местната власт”
Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"
Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“
Научни ръководители: проф. д.ик.н. Христо Маринов Иванов
Дата на защита: 10.05.2018 г.
Дата на публикуване: 23.04.2018 г.

Автореферат
Рецензия: доц. д-р Мария Димитрова Великова
Рецензия: проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов
Становище: проф. д.ик.н. Христо Маринов Иванов
Становище: проф. д.ик.н. Севдалина Илиева Димитрова
Становище: проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска

 


 

Кандидат: ИВАЙЛО ПЕТРОВ ИВАНОВ 
Тема: „Обучението по български танци в училищата по изкуства - проблеми, тенденции и перспективи”
Професионално направление: 8.3 „Музикално и танцово изкуство“
Докторска програма „Хореография“
Научни ръководители: проф. Петър Ангелов
Дата на защита: 13.04.2018 г.
Дата на публикуване: 28.03.2018 г. 

Автореферат
Рецензия: проф. д-р Росица Михайлова Йорданова
Рецензия: проф. Николай Стоянов Цветков
Становище: доц. д-р Катя Гинева Кайрякова
Становище: доц. д-р Мария Петрова Кърджиева
Становище: проф. Хикмет Ахмедов Мехмедов

 


 

Кандидат: ТАЛГАТ БЕЙСЕНБАЕВИЧ СAТКЕЙ
Тема: „Разследване на престъпления, свързани с наркотици”
Професионално направление: 3.6. „Право“
Докторска програма „Kриминалистика“
Научни ръководители: проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев
Дата на защита: 30.03.2018 г.
Дата на публикуване: 14.03.2018 г.

Автореферат
Рецензия: проф. д.ю.н. Маргарита Иванова Чинова
Рецензия: доц. д-р Валентин Стоянов Недев
Становище: проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев
Становище: проф. д-р Добринка Иванова Чанкова
Становище: доц. д-р Людмил Руменов Георгиев

 


 

Кандидат: АСХАТ ИБРАХИМОВИЧ ГАЗАЕВ
Тема: „Превенция и противодействие на корупцията в държавната администрация”
Професионално направление: 3.6. „Право“
Докторска програма „Kриминология“
Научни ръководители: доц. д-р Валентин Стоянов Недев
Дата на защита: 30.03.2018 г.
Дата на публикуване: 14.03.2018 г.

Автореферат
Рецензия: проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев
Рецензия: проф. д.ю.н. Юлия Дончева Бояджиева
Становище: доц. д-р Валентин Стоянов Недев
Становище: проф. д-р Добринка Иванова Чанкова
Становище: доц. д-р Петя Борисова Шопова

 


 

Кандидат: ЙОРДАН ПАВЛЕ ГОРЧЕВ
Тема: „Трансформация на системата на икономически интереси на индивида в контекста на съвременното социално-икономическо развитие”
Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"
Докторска програма „Социално управление“
Научни ръководители: доц. д-р Светла Костадинова Михалева
Дата на защита: 28.03.2018 г.
Дата на публикуване: 13.03.2018 г.

Автореферат
Рецензия: проф. д-р Павел Георгиев Павлов
Рецензия: проф. д.ик.н. Вяра Красимирова Славянска
Становище: доц. д-р Светла Костадинова Михалева
Становище: проф. д-р Албена Христова Вуцова
Становище: доц. д-р Ангел Георгиев Иванов

 


 

Кандидат: АЛИ ШАЛАБИ
Тема: „Психологически детерминанти на психосоциалното функциониране при пациенти със сърдечна катетеризация и възможности за интервенция”
Професионално направление: 3.2„Психология“
Докторска програма „Социална, организационна и консултативна психология“
Научни ръководители: доц. д-р Бистра Методиева Ценова
Дата на защита: 01.03.2018 г.
Дата на публикуване: 14.02.2018 г.

Автореферат
Рецензия: проф. д.пс.н. Валери Стоилов Стоянов
Рецензия: проф. д-р Минко Хаджийски/
Становище: доц. д-р Даниела Карагяурова
Становище: доц. д-р Бистра Ценов/
Становище: доц. д.пс.н. Иван Александров/

 


 

Кандидат: БОГДАН МАЙДА
Тема: „Съвременни насоки за дейността на мениджъра в малките и средните предприятияи”
Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"
Докторска програма „Социално управление“
Научни ръководители: проф.д-р Йоанна Рогожинска-Митрут
Дата на защита: 01.03.2018 г.
Дата на публикуване: 14.02.2018 г.

Автореферат
Рецензия: доц. д-р Снежанка Костадинова Овчарова
Рецензия: проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска
Становище: проф. д.ик.н. Христо Маринов Иванов
Становище: проф. д.ик.н. Вяра Красимирова Славянска
Становище: доц. д-р Ивайло Цветанов Стоянов

 


 

Кандидат: ЛАУРА КУРИМБАЕВНА БОКЕНЧИНА
Тема: „Устойчиво развитие на социалната сфера в селските райони на Република Казахстан”
Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"
Докторска програма „Икономика и управление (индустрия)“
Научни ръководители: Доц. д-р Мария Великова и доц. д-р Снежанка Овчарова
Дата на защита: 09.02.2018 г.
Дата на публикуване: 24.01.2018 г.

Автореферат
Рецензия: доц. д-р Кремена Георгиева Андонова
Рецензия: проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева
Становище: доц. д-р Мария Димитрова Великова
Становище: проф. д-р Албена Христова Вуцова
Становище: доц. д-р Екатерина Димитрова Кюскиева-Арабска

 


 

Кандидат: ИВАЙЛО ТОНЧЕВ МАНОИЛОВ
Тема: „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност”
Професионално направление: 3.8. „Икономика“
Докторска програма „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“
Научни ръководители: доц. д-р Ива Банкова Монева
Дата на защита: 31.01.2018 г.
Дата на публикуване: 15.01.2018 г.

Автореферат
Рецензия: проф. д-р Николай Стоянов Колев
Рецензия: проф. д-р Михаил Дочев Михайлов
Становище: доц. д-р Антон Христов Свраков
Становище: доц. д-р Силвия Димитрова Костова
Становище: доц. д-р Ива Банкова Монева

 


 

Кандидат: БОЙКО КОСТАДИНОВ СОКОЛОВСКИ
Тема: „Концепция за управление на знанията в съвременното предприятие”
Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"
Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“
Научни ръководители: проф. д-р Павел Павлов
Дата на защита: 26.01.2018 г.
Дата на публикуване: 11.01.2018 г.

Автореферат
Рецензия: доц. д-р Мария Димитрова Великова
Рецензия: проф. д-р Албена Христова Вуцова
Становище: проф. д-р Павел Георгиев Павлов
Становище: проф. д.ик.н. инж. Кирил Петров Ангелов
Становище: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

 


 

Кандидат: ИРИС ЯФЕ
Тема: „Възприятието на служителите в публичния сектор като инструмент за усъвършенстване на оценката на изпълнението”
Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"
Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“
Научни ръководители: доц. д-р Александра Парашкевова
Дата на защита: 26.01.2018 г.
Дата на публикуване: 11.01.2018 г.

Автореферат
Рецензия: проф. д.ик.н. инж. Кирил Петров Ангелов
Рецензия: проф. д-р Албена Христова Вуцова
Становище: проф. д.ик.н. Вяра Красимирова Славянска
Становище: проф. д-р Павел Георгиев Павлов
Становище: доц. д-р Александра Данкова Парашкевова

 


 

Кандидат: Шахин Ипликчи
Тема: „Ефективност на обследването на обекти при пожари и експлозии”
Професионално направление: 5.7 "Архитектура, строителство и геодезия"
Докторска програма „Техника на безопасността на труда и противопожарна техника“
Научни ръководители: доц. д-р инж. Милена Кичекова
Дата на защита: 12.01.2017 г.
Дата на публикуване: 19.12.2017 г.

Автореферат
Рецензия: проф. д-р инж. Стефан Недялков Терзиев
Рецензия: проф. д-р инж. Петър Стефанов Костов
Становище: доц. д-р инж. Милена Тенчева Кичекова
Становище: проф. д-р инж. Асен Недев Атанасов
Становище: проф. д-р инж. Борислав Георгиев Ангелов

 


 

Кандидат: Галит Зано
Тема: „Влияние на възгледите и убежденията на възпитателите от дневните центрове върху емоционално-социалното развитие на децата”
Професионално направление: 3.2„Психология“
Докторска програма „Педагогическа и възрастова психология“
Научни ръководители: проф.д.пс.н.Галя Герчева - Несторова и доц. д-р Ваня Христова
Дата на защита: 18.12.2017 г.
Дата на публикуване: 01.12.2017 г.

Автореферат
Рецензия: доц. д-р Даниела Иванова Карагяурова
Рецензия: доц. д-р Иван Стоянов Александров
Становище: проф. д.пс.н. Галя Тодорова Герчева - Несторова
Становище: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Становище: доц. д-р Бистра Методиева Ценова

 
 

Кандидат: Гергана Василева Тодорова
Тема: „Психологически аспекти на взаимовръзките в семейството”
Професионално направление: 3.2„Психология“
Докторска програма „Обща психология“
Научен ръководител: доц. д-р Красимир Иванов
Дата на защита: 14.12.2017 г.
Дата на публикуване: 29.11.2017 г.

Автореферат
Рецензия: доц. д-р Петър Кирилов Нешев
Рецензия: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски
Становище: доц. д-р Красимир Кръстев Иванов
Становище: доц. д-р Владимир Тодоров Велинов
Становище: доц. д-р Иван Стоянов Александров


 

Кандидат: Aнар Бахитжановна Валиева

Тема: „Психологически и социални фактори, влияещи върху имиджа на жената-ръководител”

Професионално направление: 3.2„Психология“

Докторска програма „Обща психология“

Научни ръководители: доц. д-р Петър Нешев и проф. д-р Борис Минчев

Дата на защита: 21.11.2017 г.

Дата на публикуване: 06.11.2017 г.

 
 

Кандидат: Рафаел Гомел

Тема: „Ефектът на мотивацията на работещите върху връзките между общата Аз-ефикасност, специфичната Аз-ефикасност и представянето в работата”

Професионално направление: 3.2„Психология“

Докторска програма „Социална, организационна и консултативна психология“

Научни ръководители: проф.д-р Валери Стоянов и доц. д-р Даниела Андонова

Дата на защита: 22.11.2017 г.

Дата на публикуване: 06.11.2017 г.

 
 

Кандидат: ТАЛ ЯААР-ВАЙСЕЛ

Тема: „ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА КООПЕРИРАНЕ В ПЛАНИРАНЕТО НА ГРАНИЧНИТЕ РАЙОНИ”

Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Научен ръководител: Доц. д-р Магдалена Иванова

Дата на защита: 03.11.2017 г.

Дата на публикуване: 16.10.2017 г.

 
 

Кандидат: АСКАР АМИРХАНОВИЧ КАРИБАЕВ

Тема: „Усъвършенстване на управлението на развитието на нефтеногазовия отрасъл в Република Казахстан”

Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"

Докторска програма „Икономика и управление (индустрия)”

Научен ръководител: проф. д-р Павел Георгиев Павлов

Дата на защита: 24.10.2017 г.

Дата на публикуване: 06.10.2017 г.

 
 

Кандидат: Лилия Иванова Ботева - Каракулева

Тема: „Джендърни аспекти на мотивационната готовност за учебна дейност”

Професионално направление: 3.2 „Психология“

Докторска програма „Педагогическа и възрастова психология“

Научен ръководител: проф. д.пс.н. Галя Тодорова Герчева - Несторова

Дата на защита: 20.10.2017 г.

Дата на публикуване: 03.10.2017 г.

 
 

Кандидат: Билегт Баянмунх Бор Санджа

Тема: „ЕТНИЧЕСКИЯТ ФАКТОР В УПРАВЛЕНИЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНОСТ “

Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Научен ръководител: проф. д-р Павел Георгиев Павлов

Дата на защита: 18.10.2017 г.

Дата на публикуване: 03.10.2017 г.

 
 

Кандидат: Никола Тилев Иванов

Тема: „Управление на риска и непрекъсваемостта на информационно-технологични процеси в публичния сектор и бизнеса“

Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"

Докторска програма “Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Научен ръководител: проф. д-р Павел Георгиев Павлов

Дата на защита: 10.10.2017 г.

Дата на публикуване: 26.09.2017 г.

 
 

Кандидат: Герман Христов Германов

Тема: „Деянието, извършено от служител под прикритие в българското наказателно право”

Професионално направление: 3.6. „Право“

Докторска програма “Наказателно право“

Научен ръководител: доц. д-р Юлияна Младенова Матеева

Дата на защита: 06.10.2017 г.

Дата на публикуване: 21.09.2017 г.

 
 

Кандидат: Катя Гинева Кайрякова

Тема: „ИЗРАЗНИТЕ СРЕДСТВА В ДЕЙСТВЕНИТЕ ФОРМИ НА СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА ХОРЕОГРАФИЯ НА ФОЛКЛОРНА ОСНОВА”

Професионално направление: 8.3 „Музикално и танцово изкуство“

Докторска програма „Хореография“

Научен ръководител: проф. Петър Илиев Ангелов

Дата на защита: 21.09.2017 г.

Дата на публикуване: 05.09.2017 г.

 
 

Кандидат: Нели Цанкова Карацанова - Роудс

Тема: „МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО СПОРЕД ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО”

Професионално направление: 3.6. „Право“

Докторска програма „Гражданско и семейно право“

Научен ръководител: проф. д-р Симеон Владимиров Тасев

Дата на защита: 04.09.2017 г.

Дата на публикуване: 18.08.2017 г.

 
 

Кандидат: ИСМАИЛ ХАКЪ ХОДЖАОГЛУ

Тема: „ОЦЕНКА НА КУЛТУРАТА НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ЗДРАВНИЯ СЕКТОР”

Професионално направление: 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“

Докторска програма “Техника на безопасността на труда и противопожарна техника“

Научен ръководител: доц. д-р инж. Анета Йорданова Георгиева

Дата на защита: 01.09.2017 г.

Дата на публикуване: 16.08.2017 г.

 
 

Кандидат: Веселин Димов Колев

Тема: „УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В МОРСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ”

Професионално направление: 9.1. „Национална сигурност“

Докторска програма „Управление в сферата на сигурността и обществения ред“

Научен ръководител: проф. д-р Петър Георгиев Христов

Дата на защита: 31.08.2017 г.

Дата на публикуване: 16.08.2017 г.

 
 

Кандидат: Фърат Ертуш Ертюрк

Тема: „БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ЗОНИТЕ ЗА ОТДИХ НА СТРОИТЕЛНИЯ СЕКТОР”

Професионално направление: 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“

Докторска програма “Техника на безопасността на труда и противопожарна техника“

Научен ръководител: доц. д-р инж. Генчо Христов Паничаров

Дата на защита: 31.08.2017 г.

Дата на публикуване: 16.08.2017 г.

 
 

Кандидат: Йoмер Бозкурт

Тема: „ПРОУЧВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА В ЯХТЕНИ ПРИСТАНИЩА”

Професионално направление: 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“

Докторска програма “Техника на безопасността на труда и противопожарна техника“

Научен ръководител: проф. д-р инж. Стефан Недялков Терзиев

Дата на защита: 31.08.2017 г.

Дата на публикуване: 16.08.2017 г.

 
 

Кандидат: Валихан Муратович Калиев

Тема: „Управление на ефективността на застрахователните плащания в Република Казахстан”

Професионално направление: 3.8. „Икономика“

Докторска програма „Политическа икономия“

Научен ръководител: доц. д-р Младен Димитров Тонев

Дата на защита: 25.08.2017 г.

Дата на публикуване: 10.08.2017 г.

 
 

Кандидат: Алмагул Акбулатовна Камиева

Тема: „ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА И ПОДХОДИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В ИНДУСТРИАЛНИЯ СЕКТОР НА РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН”

Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"

Докторска програма „Организация и управление на производството (индустрия)“

Научен ръководител: проф. д-р Павел Георгиев Павлов

Дата на защита: 18.08.2017 г.

Дата на публикуване: 02.08.2017 г.

 
 

Кандидат: Едибе Реджаиева Ахмедова

Тема: „Динамика на развитието на местното самоуправление в Република Турция в европейски контекст“

Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Научен ръководител: проф. д.ик.н. Христо Маринов Иванов

Дата на защита: 18.08.2017 г.

Дата на публикуване: 02.08.2017 г.

 
 

Кандидат: Борислав Пенев Димитров

Тема: „ИНОВАЦИОННИ ПОДХОДИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ В СРЕДНО ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ”

Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"

Докторска програма „Организация и управление на производството (индустрия)“

Научен ръководител: доц. д-р Мария Николова Брусева

Дата на защита: 18.08.2017 г.

Дата на публикуване: 02.08.2017 г.

 
 

Кандидат: Виктория Мирославова Маринова - Николова

Тема: „Дисонанси и перспективи при проектното управление на средствата от ЕС (2014 - 2020)”

Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Научен ръководител: доц. д-р Магдалена Борисова Иванова

Дата на защита: 18.07.2017 г.

Дата на публикуване: 03.07.2017 г.

 
Кандидат:Динара Ибадолаевна Сиздикова

Тема: „Роля на проектното управление за повишаване на конкурентоспособността на предприятията вприоритетни сектори на от икономиката на Република Казахстан“

Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"

Докторска програма „Икономика и управление“ (индустрия)

Научен ръководител: доц. д-р Снежанка Костадинова Овчарова-Крачунова

Дата на защита: 04.07.2017 г.

Дата на публикуване: 19.06.2017 г.

 
Кандидат:Екатерина Димитрова Кюскиева - Арабска

Тема: „Подходи и инструменти за устойчиво развитие на селските райони“

Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"

Докторска програма „Организация и управление на производството (индустрия)“

Научен ръководител: доц. д-р Мария Димитрова Великова

Дата на защита: 04.07.2017 г.

Дата на публикуване: 19.06.2017 г.

 
Кандидат:Дериа Йоздемир

Тема: „Изследване обучението по безопасност на труда в организациите за борба с горските пожари“

Професионално направление: 5.7 "Архитектура, строителство и геодезия"

Докторска програма „Техника на безопасността на труда и противопожарна техника“

Научен ръководител: доц. д-р Генчо Христов Паничаров

Дата на защита: 30.06.2017 г.

Дата на публикуване: 15.06.2017 г.

 
Кандидат:Даниел Станислав Шибовски

Тема: „ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛУЧАЯ ПО ПРИМЕРА НА ПОЛША“

Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"

Докторска програма „Икономика и управление“ (индустрия)

Научен ръководител: проф.д.и.н. Йоанна Рогожинска-Митрут

Дата на защита: 22.06.2017 г.

Дата на публикуване: 07.06.2017 г.

 
 

Кандидат: Ристи Каруевна Садикова

Тема: „Роля на клъстърния подход за развитие на туризма в Северен Казахстан“

Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"

Докторска програма „Икономика и управление“

Научен ръководител: проф. д.с.н. Лоретта Петрова Парашкевова

Дата на защита: 15.06.2017 г.

Дата на публикуване: 31.05.2017 г.

 
 

Кандидат: Инна Юриевна Рей

Тема: „Модел за ефективно развитие на туристическата индустрия на Република Кахастан“

Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"

Докторска програма „Икономика и управление“

Научен ръководител: доц. д-р Миглена Петрова Темелкова - Бакалова

Дата на защита: 15.06.2017 г.

Дата на публикуване: 31.05.2017 г.

 
 

Кандидат: Дариуш Собон

Тема: „Данъчни преференции в Полша и ефективност на реализацията на нефискалните функции на данъчното облагане“

Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Научен ръководител: проф. д.ик.н Томаш Воловиец

Дата на защита: 18.05.2017 г.

Дата на публикуване: 03.05.2017 г.

 
 

Кандидат: Диана Руменова Димитрова

Тема: „Правен режим на договора за обществена поръчка”

Професионално направление: 3.6. „Право“

Докторска програма „Административно право и административен процес“

Научен ръководител: доц. д-р Надежда Гецова Йонкова

Дата на защита: 19.05.2017 г.

Дата на публикуване: 04.05.2017 г.


 

 

Кандидат: Таня Владимирова Каменова

Тема: „Роля на социалнопсихологическия тренинг за интегриране на деца със специални образователни потребности в училищна среда“

Професионално направление: 3.2. „Психология“

Докторска програма „Педагогическа и възрастова психология“

Научен ръководител: доц. д-р Даниела Иванова Андонова

Дата на защита: 28.03.2017 г.

Дата на публикуване: 13.03.2017 г.


 

 

Кандидат: Йозгюн Гейиктепе

Тема: „Анализ на ефективността от периодичните прегледи на подемно-транспортни машини за осигуряване на безопасни условия на труд“

Професионално направление: 5.7 "Архитектура, строителство и геодезия"

Докторска програма „Техника на безопасността на труда и противопожарна техника“

Научен ръководител: проф. д-р инж. Стефан Недялков Терзиев

Дата на защита: 21.03.2017 г.

Дата на публикуване: 06.03.2017 г.


 

 

Кандидат: Синан Сойтюрк

Тема: „Мерки за безопасни условия на труд при работа и поддръжка в трансформационни подстанции“

Професионално направление: 5.7 "Архитектура, строителство и геодезия"

Докторска програма „Техника на безопасността на труда и противопожарна техника“

Научен ръководител: проф. д-р инж. Стефан Недялков Терзиев

Дата на защита: 21.03.2017 г.

Дата на публикуване: 06.03.2017 г.


 

 

Кандидат: Дархан Таурбаевич Кисиков

Тема: „Икономико-правни аспекти на миграцията в Евразийския икономически съюз“

Професионално направление: 3.3 "Политически науки"

Докторска програма “Политология“

Научен ръководител: доц. д-р Драгомир Кирилов Кръстев

Дата на защита: 21.03.2017 г.

Дата на публикуване: 06.03.2017 г.


 

 

Кандидат: Галина Иванова Николова

Тема: „Договорът за аренда в земеделието“

Професионално направление: 3.6. „Право“

Докторска програма „Гражданско и семейно право“

Научен ръководител: проф. д-р Симеон Тасев.

Дата на защита: 15.03.2017 г.

Дата на публикуване: 27.02.2017 г.

 

Кандидат: Ялчън Карагьозлер

Тема: „Анализ на условията за безопасност на работното място в училища и университети“

Професионално направление: 5.7 "Архитектура, строителство и геодезия

Докторска програма „Техника на безопасността на труда и противопожарна техника“

Научен ръководител: проф. д-р инж. Стефан Терзиев

Дата на защита: 07.03.2017 г.

Дата на публикуване: 20.02.2017 г.


 

Кандидат: Хакан Ордухан

Тема: "Анализ на културата на безопасност при училищни превози в Република Турция"

Професионално направление: 5.7 "Архитектура, строителство и геодезия"

Докторска програма „Техника на безопасността на труда и противопожарна техника“

Научен ръководител: проф. д-р инж. Стефан Терзиев

Дата на защита: 07.03.2017 г.

Дата на публикуване: 20.02.2017 г.


 

Кандидат: Суат Саръ

Тема: „Препоръчителен модел на трудовата безопасност за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия в Република Турция“

Професионално направление: 5.7 "Архитектура, строителство и геодезия"

Докторска програма „Техника на безопасността на труда и противопожарна техника“

Научен ръководител: доц. д-р инж. Янко Златанов Милев

Дата на защита: 12.01.2017 г.

Дата на публикуване: 27.12.2016 г.


 

 

Кандидат: Кирмизи Ерлановна Ракимбаева

Тема: „ИНОВАЦИОННИ ПОДХОДИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ АГРОПРОМИШЛЕНИЯ КОМПЛЕКС НА РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН (ЗАПАДНОКАЗАХСТАНСКА ОБЛАСТ)”

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление

Докторска програма „Икономика и управление“

Научен ръководител: проф. д-р  Павел Георгиев Павлов

Дата на защита: 15.12.2016 г.

Дата на публикуване: 30.11.2016 г.


 

 

Кандидат: Олга Василиевна Лозовая

Тема: "Международноправна защита на лични данни"

Професионално направление: 3.6. „Право“

Докторска програма:  „Международно право и международни отношения“

Научни ръководители: проф. д-р Емил Константинов

Дата на защита: 12.10.2016 г.

Дата на публикуване: 28.10.2016 г.


 

 

Кандидат: Атанас Орлинов Борисов

Тема: "Трансграничните престъпления според съвременното международно право"

Професионално направление: 3.6. „Право“

Докторска програма:  „Международно право и международни отношения“

Научни ръководители: проф. д-р Емил Константинов

Дата на защита: 12.10.2016 г.

Дата на публикуване: 28.10.2016 г.


 

 

Кандидат: Марина Владимировна Панко 

Тема: „Критерии и показатели за повишаване на ефективността на структурата на регионалната икономика

Професионално направление: 3.8. „Икономика“

Докторска програма:  „Политическа икономия“

Научни ръководители: проф. д-р Игор Бритченко, доц. д-р Мария Брусева

Дата на защита: 15.09.2016 г.

Дата на публикуване: 31.08.2016г.


 

 

Кандидат: Сузана Наскова Асенова

Тема: „Процесът на разширяване на Европейския съюз в контекста на прилагане на принципите и стратегиите за устойчиво развитие

Професионално направление: 3.8. „Икономика“

Докторска програма:  „Световно стопанство и МИО“

Научен ръководител: проф. д-р Емил Панушев

Дата на защита: 16.09.2016 г.

Дата на публикуване: 31.08.2016г.


 

Кандидат: доц. д-р Анна Александровна Князевич

Тема: „Управление на формирането и функционирането на иновационни инфраструктури на Украйна”

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Дата на защита: 29.08.2016 г.

Дата на публикуване: 14.08.2016 г.

Автореферат

Рецензия: проф. д-р Павел Георгиев Павлов

Рецензия: проф. д-р Иван Величков Иванов

Рецензия:    проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов

Становище: проф. д-р Тилчо Колев Иванов

Становище: проф. д-р Серафим Любомиров Петров

Становище: проф. д-р Лидия Стоянова Велкова

Становище: проф. д.с.н. Лоретта Петрова Парашкевова 

 
 

Кандидат: Ганка Йорданова Иванова 

Тема: „Нагласи на българската и арабската жена към сключване на брак и раждане на

деца в епохата на глобализация”

Професионално направление: 3.2. „Психология“

Докторска програма:  „Обща психология“

Научен ръководител: проф. д-р Валери Стоилов Стоянов

Дата на защита: 30.08.2016 г.

Дата на публикуване: 14.08.2016 г.


 

 

Кандидат: Владимир Боянов Върбанов 
Тема: "Задържане на кораби – национална и международна регламентация" 
Професионално направление: 3.6. "Право"
Докторска програма: "Международно право и международни отношения"
Научен ръководител: доц. д-р Анна Владимирова Джумалиева
Дата на защита: 30.06.2016 г. Дата на публикуване:15.06.2016 г.

 Кандидат: Делян Огнянов Костадинов
Тема: „Интерактивен маркетинг в сферата на висшето образование“ 
Професионално направление: 3.8. „Икономика
Докторска програма: „Световно стопанство и МИО
Научен ръководител: проф. Д.ик.н. Лилия Каракашева
Дата на защита: 28.03.2016 г.
Дата на публикуване: 13.03.2016г.

 
Кандидат: Олга Бориславова Борисова
Тема: „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРАВНАТА УРЕДБА ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА РАДИОАКТИВНИТЕ ОТПАДЪЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“
Професионално направление: 3.6. „Право“
Докторска програма: „Административно право и административен процес“
Научен ръководител: проф. д-р Петър Георгиев Христов
Дата на защита: 15.01.2016 г.
Дата на публикуване: 31.12.2015 г.

 


 

Кандидат: Димитър Иванов Михайлов 
Тема: „Изследване на необходимостта от обновяване на подвижния състав на поделение „БДЖ – пътнически превози“ ЕООД“ .
Професионално направление: 3.8. „Икономика“
Дата на защита: 10.11.2015 г.
Дата на публикуване: 23.10.2015 г.

 


Кандидат: Милена Стоянова Йоцева – Кънчевска
Тема: „Северноатлантическият договор между ценностното и кризисното разширяване“ /трансформацията на НАТО/ “.
Професионално направление: 3.3. „Политически науки“
Дата на защита: 09.10.2015 г.
Дата на публикуване: 23.09.2015 г.

Кандидат: проф. д-р Веселин Христов Цанков
Тема: “ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА – ПУБЛИЧНОПРАВНИ АСПЕКТИ”
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство
Дата на публикуване: 03.06.2015 г.

Дата на защита: 19.06.2015 г.
Кандидат: Димитър Георгиев Узунов
Тема: „Организация и управление на подготовката по лична защита на охранителите от звената за сигурност на туристическите обекти“.
Професионално направление: 9.1. „Национална сигурност“
Дата на защита: 18.09.2015 г.
Дата на публикуване: 02.09.2015 г.

 


 

Кандидат: Галина Стоилова Георгиева-Иванова
Тема: „Наследяването по завещание с международен елемент“.
Професионално направление: 3.6. „Право“
Дата на защита: 18.09.2015 г.
Дата на публикуване: 02.09.2015 г.

 


 

Кандидат: Младен Чавдаров Танов
Тема: „Регенерация на урбанизирани крайбрежни територии. Методологични основи (алгоритъм) за избор на регенерационна стратегия“.
Професионално направление: 5.7."Архитектура, строителство и геодезия"
Дата на защита: 11.09.2015 г.
Дата на публикуване: 27.08.2015 г.

 


 

Кандидат: Ала Хасун Селман Ел Шемери
Тема: „Тероризмът в пост-Саддамов Ирак - състояние и перспективи“
Професионално направление: 9.1. "Национална сигурност"
Дата на защита: 04.09.2015 г.
Дата на публикуване: 18.08.2015 г.

 


 

Кандидат: Фахри Фахри Идриз
Тема: „РЪКОВОДИТЕЛЯТ ЛИДЕР – КЛЮЧОВ ФАКТОР В МОТИВИРАНЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА“
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Дата на защита: 04.09.2015 г.
Дата на публикуване: 18.08.2015 г.

 


 

Кандидат: Марина Дойчинова
Тема: „Съдебен контрол по ЗПУКИ“
Професионално направление: 3.6. „Право“
Дата на защита: 01.07.2015 г.
Дата на публикуване: 16.06.2015 г.

 

 

Кандидат: Ваня Христова Стаматова
Тема: ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА БОРБАТА С НЕЗАКОННАТА МИГРАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Професионално направление: 3.6. „Право“
Докторска програма: Международно право и международни отношения 
Научен ръководител: проф. д-р Веселин Цанков
Дата на публикуване: 02.06.2015 г.


Дата на защита: 18.06.2015 г.

 

 

Кандидат: Йорданка Ангелова Стоянова-Тонева
Тема: ОТ ДЪРЖАВНА КЪМ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ (1945-2005 Г.)
Професионално направление: 9.1. „Национална сигурност“
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Национална сигурност) 
Научен ръководител: Проф. д.и.н. СТЕФАН СИМЕОНОВ
Дата на публикуване: 28.04.2015 г.

Дата на защита: 15.05.2015 г.
 
Кандидат: Цвета Ангелова Жекова
Тема: УСТОЙЧИВА АРХИТЕКТУРА НА ИНТЕРМОДАЛНИ ПЪТНИЧЕСКИ КОМПЛЕКСИ
Професионално направление: 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“
Докторска програма: Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли 
Научен ръководител: чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев 
Дата на публикуване: 09.04.2015 г.

Дата на защита: 24.04.2015 г.
 
Кандидат: Йордан Димитров Любенов
Тема: РАЗВИТИЕ НА РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ЗОНИ В ПРИСТАНИЩНИ ТЕРИТОРИИ И ТЯХНОТО ИНТЕГРИРАНЕ С ЦЕНТРОВЕТЕ НА ГРАДОВЕТЕ (на примера на Варна и Бургас)
Професионално направление: 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“
Докторска програма: Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство 
Научен ръководител: Проф. д.а.н. арх. Иван Николов Никифоров 
Дата на публикуване: 10.03.2015 г.

Дата на защита: 27.03.2015 г.
 
Кандидат: Едуард Василев Маринов
Тема: РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ В АФРИКА
Професионално направление: 3.8. Икономика
Докторска програма: Световно стопанство и МИО 
Научен ръководител: проф. д-р Емил Панушев 
Дата на публикуване: 20.01.2015 г.

Дата на защита: 06.02.2015 г.
 
Кандидат: Анастас Василев Бадев
Тема: НОВА УПРАВЛЕНСКА ПАРАДИГМА НА ТЕАТЪРА КАТО КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство 
Научен ръководител: проф. д-р Желка Генова 
Дата на публикуване: 06.01.2015 г.

Дата на защита: 21.01.2015 г.
 
Кандидат: Дани Стефанова Каназирева
Тема: МЕСТНАТА ВЛАСТ В УСЛОВИЯТА НА ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Професионално направление: 3.6. Право
Докторска програма: Конституционно право 
Научен ръководител: доц. д-р Марчо Марков 
Дата на публикуване: 05.01.2015 г.

Дата на защита: 21.01.2015 г.
 
Кандидат: Иво Веселинов Йоцов
Тема: УПРАВЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ОСОБЕНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА
Професионално направление: 3.8. Икономика
Докторска програма: Световно стопанство и международни икономически отношения 
Научен ръководител: проф. д.ик.н. Лилия Каракашева 
Дата на публикуване: 02.12.2014 г.

Дата на защита: 18.12.2014 г.
 
Кандидат: Стоян Тончев Налбантов
Тема: ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРАНЕТО НА ПАРИ В БАНКОВАТА СИСТЕМА
Професионално направление: 9.1. Национална сигурност
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Национална сигурност) 
Научен ръководител: доц. д-р Валентин Тодоров 
Дата на публикуване: 21.11.2014 г.

Дата на защита: 05.12.2014 г.
 
Кандидат: Ивайло Детелинов Цанов
Тема: ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ФАКТОРИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОРИЕНТАЦИЯ НА УЧЕНИЦИ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ
Професионално направление: 3.2. Психология
Докторска програма: Обща психология 
Научен ръководител: Доц. д-р Петър Нешев 
Дата на публикуване: 21.10.2014 г.

Дата на защита: 06.11.2014 г.
 
Кандидат: Силвия Божидарова Тодорова
Тема: НОВИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕХАНИЗМИ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА ИМИГРАЦИОННИЯ КОНТРОЛ
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство 
Научни ръководители: Проф. д-р Любомир Тимчев и Доц. д-р Драгомир Кръстев 
Дата на публикуване: 09.10.2014 г.

Дата на защита: 24.10.2014 г.
 
Кандидат: Пламен Петров Петров
Тема: ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА УСТОЙЧИВАТА АРХИТЕКТУРА В КОНТЕКСТА НА БЪЛГАРСКОТО АРХИТЕКТУРНО НАСЛЕДСТВО
Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Докторска програма: Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли 
Научни ръководители: доц.д-р арх. Росен Савов и доц. д-р арх. Александър Слаев 
Дата на публикуване: 09.10.2014 г.

Дата на защита: 24.10.2014 г.
 
Кандидат: Радост Стаменкова Райновска
Тема: АРХИТЕКТУРА НА УЧИЛИЩНИТЕ СГРАДИ - ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК
Професионално направление: 5.7 Архитектура, строителство и геодезия
Докторска програма: Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли
Научен ръководители : чл. кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев и проф. д-р арх. Константин Бояджиев
Дата на публикуване: 28.08.2014 г.

Дата на защита: 12.09.2014 г.
 
Кандидат: Христо Павлов Павлов
Тема: ВЕРСИИТЕ КАТО МЕТОД ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕТО
Професионално направление: 3.6 Право
Докторска програма: Кримирналистика
Научен ръководител: проф. д.ю.н. Йонко Кунчев
Дата на публикуване: 22.08.2014 г.

Дата на защита: 08.09.2014 г.
 
Кандидат: Нина Кънчева Златева
Тема: ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН
Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Световно стопанство и МИО
Научен ръководител: проф. д-р Емил Панушев
Дата на публикуване: 12.08.2014 г.

Дата на защита: 29.08.2014 г.
 
Кандидат: Венелин Кръстев Терзиев
Тема: ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА АКТИВНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ ВЪРХУ ПАЗАРА НА ТРУДА
Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Политическа икономия
Научен ръководител: проф. д. ик. н. Димитър Канев
Дата на публикуване: 12.06.2014 г.

Дата на защита: 27.06.2014 г.
 
Кандидат: Александър Боянов Тодоров
Тема: ИКОНОМИЧЕСКИ ПОДХОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕДИЙНА КОНЦЕНТРАЦИЯ
Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Икономика и управление
Научен ръководител: проф. д. ик. н. Димитър Канев
Дата на публикуване: 07.05.2014 г.

Дата на защита: 22.05.2014 г.
 
Кандидат: Димитър Стефанов Власарев
Тема: УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА СГРАДИ И КОМПЛЕКСИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА РАСТИТЕЛНИ И ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ
Професионално направление: 5.7 Архитектура, строителство и геодезия
Докторска програма: Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство
Научен ръководител: проф. д-р арх. Любен Сиврев
Дата на публикуване: 27.02.2014 г.

Дата на защита: 14.03.2014 г.
 
Кандидат: Жан Василев Виденов
Тема: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ РАЗРАБОТКИ ПО ГРАНТОВИ СХЕМИ
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство
Научен ръководител: проф.д-р Георги Мишев
Дата на публикуване: 25.11.2013 г.

Дата на защита: 9.12.2013 г.
 
Кандидат: Николай Ангелов Кузманов
Тема: НОСИМОСПОСОБНОСТ НА КОМБИНИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ ПРИ ВЕРТИКАЛНИ И ХОРИЗОНТАЛНИ НАТОВАРВАНИЯ - СЪПОСТАВКА СЪС СТОМАНЕНИ И СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНЕТИ
Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Докторска програма: Строителни конструкции
Научен ръководител: проф.д-р инж.Петър Стайков
Дата на публикуване: 15.11.2013 г.

Дата на защита: 29.11.2013 г.
 
Кандидат: Валентина Златанова Семерджиева
Тема: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО НА СЧЕТОВОДНИЯ МЕНИДЖМЪНТ В УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ БОЛНИЦИ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ФИНАНСОВАТА ИМ СТАБИЛИЗАЦИЯ
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство
Научни ръководители: проф. д-р Петко Салчев и доц. д-р Даниела Фесчиян
Дата на публикуване: 18.10.2013 г.

Дата на защита: 04.11.2013 г.
 
Кандидат: Йоана Михайлова Недялкова
Тема: АГРЕСИЯTA И ПРЕВЕНЦИЯ НА ЛИШЕНИ ОТ СВОБОДА
Професионално направление: 3.2. Психология
Докторска програма: Обща психология
Научен ръководител: доц. д-р Надежда Василева Стаменкова
Дата на публикуване: 10.10.2013 г.

Дата на защита: 25.10.2013 г.
 
Кандидат: Ваня Господинова Христова
Тема: ЛИЧНОСТНИ ПРЕДПОСТАВКИ И СОЦИАЛНОПСИХИЧНИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ УЧИТЕЛСКИЯ ТРУД 
Професионално направление: 3.2. Психология
Докторска програма: Педагогическа и възрастова психология
Научен ръководител: проф. д.пс.н Галя Тодорова Герчева - Несторова
Дата на публикуване: 10.10.2013 г.

Дата на защита: 25.10.2013 г.
 
Кандидат: Мария Петрова Кърджиева
Тема: СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ФОЛКЛОРНОТО СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО 
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство
Научни ръководители: Проф. д-р Росица Йорданова и Доц. д-р Снежанка Овчарова
Дата на публикуване: 03.10.2013 г.

Дата на защита: 18.10.2013 г.
 
Кандидат: Веселина Тонева Жекова
Тема: ГРАЖДАНСКИ СТРУКТУРИ И МЕСТНА ВЛАСТ - ПРАКТИКИ И ПРОБЛЕМИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО 
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство
Научен ръководител: проф. д-р Желка Генова
Дата на публикуване: 13.09.2013 г.

Дата на защита: 30.09.2013 г.


 
Кандидат: Маринела Колева Петкова
Тема: ЛИЧНОСТНИ ДИСПОЗИЦИИ И МОДЕЛИ НА ПАРТНЬОРСТВО ПРИ ДВОЙКИ С ДОМАШНО НАСИЛИЕ 
Професионално направление: 3.2. Психология
Докторска програма: Обща психология
Научен ръководител: Доц. д-р Румяна Божинова
Дата на публикуване: 14.08.2013 г.

Дата на защита: 02.09.2013 г.


 
Кандидат: Станчо Димитров Димитров
Тема: АЛТЕРНАТИВИ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ НА ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА АФГАНИСТАН 
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство
Научен ръководител: Проф. д-р Тилчо Иванов
Дата на публикуване: 16.07.2013 г.

Дата на защита: 31.07.2013 г.


 
Кандидат: Иванка Тодорова Банкова
Тема: ДИСОНАНСИ И ПОТЕНЦИАЛИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА КОНФЛИКТИ В ПРОЕКТНОТО УПРАВЛЕНИЕ (на примера на Оперативна програма „Конкурентоспособност” – 2007–2013 г.) 
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство
Научни ръководители: Проф. д.п.н. Горан Горанов и Проф. д.ф.н. Желязко Стоянов
Дата на публикуване: 16.07.2013 г.

Дата на защита: 01.08.2013 г.


 
Кандидат: Даниела Костадинова Михалева
Тема: ВЪТРЕШЕН ИНСПЕКТОРСКИ КОНТРОЛ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА, БАЗИРАН НА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство
Научен ръководител: Проф. д-р Тилчо Иванов
Дата на публикуване: 04.07.2013 г.

Дата на защита: 19.07.2013 г.


 
Кандидат: Константин Делов Писков
Тема: ИНОВАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ(ЕВРОПЕЙСКИ КОНТЕКСТ)
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство
Научен ръководител: Доц. д-р Мария Великова
Дата на публикуване: 01.07.2013 г.

Дата на защита: 15.07.2013 г.


 
Кандидат: Гульмира Олжабековна Абишева
Тема: ОСИГУРЯВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА УСЛУГИТЕ В ХОТЕЛИЕРСКИЯ БИЗНЕС (ПО МАТЕРИАЛИ ОТ АКМОЛИНСКА ОБЛАСТ)
Професионално направление: 3.8. Икономика
Докторска програма: Икономика и управление
Научен ръководител: Доц. д-р Снежанка Овчарова
Дата на публикуване: 26.06.2013 г.

Дата на защита: 11.07.2013 г.
 
Кандидат: Анелия Венелинова Пържанова
Тема: ПРОТИВОРЕЧИЯ И КОНФЛИКТИ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ (АЛТЕРНАТИВНИ ПОДХОДИ И МЕТОДИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕТО ИМ)
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство
Научен ръководител: Проф. д-р Йордан Христосков
Дата на публикуване: 07.06.2013 г.

Дата на защита: 24.06.2013 г.
                                               

Мартин Светославов Джуров - 07.06.2011 г.

 

инж. Милена Тенчева Петрова - 07.06.2011 г.

   

Виржиния Живкова Иванова

   


Кандидат: ВИОЛЕТА РОЗЕНОВА БАШЕВА

Тема: „Признаване, оценяване, отчитане и оповестяване на инвестиционни имоти”

Професионално направление: 3.8. „Икономика”

Докторска програма: “Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“

Научен ръководител: доц. д-р Ива Монева

Дата на защита: 26.03.2020 г.

Дата на публикуване: 10.03.2020 г.

Автореферат

Рецензия: проф. д-р Михаил Дочев Михайлов

Рецензия: проф. д-р Атанас Блажев Атанасов

Становище: проф. д.ик.н. Димитър Канев Канев

Становище: доц.д-р Ива Банкова Монева

Становище: доц. д-р Павлина Петкова Димитрова


Във връзка с въведеното извънредно положение в страната, окончателното заседание за защита на ОНС "доктор" на Виолета Башева ще се проведе на  4 юни 2020 г. от 15,00 часа на следния адрес meet.google.com/ati-zbjg-djn
Защитата е публична. За да присъствате е необходимо да имате профил в gmail.