В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106

Такси

Редовна докторантура:

 • Такса за прием – 500 лв.
 • Годишна такса – 3500 лв.
 • Такса за предварително обсъждане – 700 лв.
 • Такса за защита пред научно жури и издаване на диплом за ОНС „доктор“ – 3520 лв.

 
 
Задочна докторантура:

 • Такса за прием: 500 лв.
 • Годишна такса: 3000 лв.
 • Такса за предварително обсъждане: 700 лв.
 • Такса за защита пред научно жури и издаване на диплом за ОНС „доктор“: 3520 лв.

 
 
Свободна докторантура:

 • Такса за обсъждане на проектодисертация650 лв.
 • Годишна такса: 3000 лв.
 • Такса за предварително обсъждане: 700 лв.
 • Такса за защита пред научно жури и издаване на диплом за ОНС „доктор“:3520 лв.

 
 
Когато има решение на КС, че дисертационният труд е с много висока степен на завършеност и е допустимо приключването на докторантурата в рамките на една година и половина, докторантът заплаща пълната годишна такса за втората година.
 
 
Такси за придобиване на НС „доктор на науките“

 • Такса за прием и обсъждане в катедрен съвет – 800 лв.
 • Такса за обсъждане в хабилитационен съвет – 1000 лв.
 • Такса за обсъждане в катедрен съвет – 500 лв.
 • Такса предварително обсъждане – 800 лв.
 • Такса защита пред научно жури – 6560 лв.