В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

Текущи процедури

Кандидат: ИВО СТЕФКОВ ДОЧЕВ
Тема: „Изследване и анализ на характеристиките, обуславящи модела на районна противопожарна служба в полупланинска област“  
Професионално направление: 5.7 "Архитектура, строителство и геодезия"
Докторска програма: „Техника на безопасността на труда и противопожарна техника”
Научен ръководител: доц. д-р Янко Милев
Дата на защита: 14.06.2024 г. от 11:00 ч.
Дата на публикуване: 29.05.2024 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р инж. Стефан Недялков Терзиев
Рецензия: проф. д.т.н. инж. Асен Недев Атанасов
Становище: доц. д-р инж. Генчо Христов Паничаров
Становище: проф. д-р инж. Станимир Михайлов Карапетков
Становище: проф. д-р инж. Росица Тодорова Величкова
 


Кандидат: АРНАТ БЕГДАЛИЕВИЧ УЛТАНБАЕВ
Тема: „Конституционноправен статут на парламента на Република Казахстан в системата на държавната власт“  
Професионално направление: 3.6 „Право”
Докторска програма: „Конституционно право”
Научен ръководител: доц. д-р Емилия Сидерова
Дата на защита: 05.06.2024 г. от 11:00 ч.
Дата на публикуване: 17.05.2024 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Олга Бориславова Борисова
Рецензия: проф. д.н. Мариела Светославова Янева-Деливерска
Становище: проф. д-р Надежда Гецова Йонкова
Становище: проф. д.н. Мария Нейкова Кънева
Становище: доц. д-р Зорница Людмилова Йорданова