В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Текущи процедури

Кандидат: СЕЛИН БАХАР
Тема: „ Оценка на безопасността на труда в склад за химическа логистика”
Професионално направление: 5.7 "Архитектура, строителство и геодезия"
Докторска програма: „Техника на безопасността на труда и противопожарна техника“
Научен ръководител: доц. д-р Татяна Стоянова
Дата на защита: 16.12.2020 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 26.11.2020 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.н. инж. Красимир Иванов Ениманев
Рецензия: доц. д-р Иво Веселинов Йоцов
Становище: доц. д-р инж. Генчо Христов Паничаров
Становище: доц. д-р Ивайло Данков Бакалов
Становище: доц. д-р Розалина Златева Чутуркова

 


Кандидат: ГЕРГАНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
Тема: „Изследване възможностите за производство на иновативни строителни материали от минерали в Черноморския басейн”
Професионално направление: 5.7 "Архитектура, строителство и геодезия"
Докторска програма: „Строителни материали, изделия и технологии за производството им“
Научни ръководители: проф. д-р Стефан Терзиев и доц. д-р Георги Паничаров
Дата на защита: 15.12.2020 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 26.11.2020 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р инж. Анета Йорданова Георгиева
Рецензия: доц. д-р инж. Росица Тодорова Величкова
Становище: проф. д-р инж. Стефан Недялков Терзиев
Становище: проф. д.т.н. инж. Асен Недев Атанасов
Становище: доц. д-р инж. Христо Атанасов Крачунов
 


Кандидат: КОСТА КИРИЛОВ ВЛЪЧКОВ
Тема: „Международни и национални политики за борба с корупцията”
Професионално направление: 3.3. „Политически науки“
Докторска програма: „Политология“
Научен ръководител: доц. д-р Иво Стамболийски
Дата на защита: 11.12.2020 г. от 13:00 ч.
Дата на публикуване: 25.11.2020 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д.н. Драгомир Кирилов Кръстев
Рецензия: доц. д-р Блага Иванова Благоева
Становище: проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова
Становище: проф. д.н. Филип Иванов Узунов
Становище: доц. д-р Ангелина Мирославова Марковска

 

 
Кандидат: ЖАЗИРА ТАЙТОЛЕУОВНА АСАНОВА
Тема: „Управление на музеите за реализиране на културната политика на Република Казахстан в период на независимост”

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма: “Социално управление“

Научен ръководител: доц. д-р Георги Калагларски

Дата на защита: 07.12.2020 г.

Дата на публикуване: 19.11.2020 г.

Автореферат

Рецензия: проф. д-р Павел Георгиев Павлов

Рецензия: проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска

Становище: доц. д-р Мария Димитрова Великова

Становище: проф. д.ик.н. Вяра Красимирова Славянска

Становище: проф. д-р Иван Цанов Цанов