В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

10. ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ - КОВЪНТРИ

Проект "Трансфер на иновации - Ковънтри"

Ръководител на проектапроф. д.ик.н.
Анна НедялковаКонтакти
www.vfu.bg/bez-graniciСтойност на проекта233 379.01 лвhttp://workspace.vfu.bg

Партньори
  • Университет в Ковънтри - Великобритания

Развитие на иновативен модел за трансфер на знание и иновации между Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" и Университета в Ковънтри.

 

Стартира дейността по проект "Без граници" – "Иновативен модел за трансфер на знание и иновации между Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" и Университета в Ковънтри"

На 08.10.2013 г. официално стартира дейността по проект BG051РО001-7.0.07 "Без граници" – "Иновативен модел за трансфер на знание и иновации между Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" и Университета в Ковънтри".

Този проект е от изключително голяма полза за ВСУ, тъй като включва дейности по проучване на успешните практики на CUE (Coventry University Enterprises Ltd.) в областта на обучението по предприемачество и развитие на дигиталните компетенции. Дейностите включват създаването на мрежа за виртуална свързаност между ВСУ и CUE, което ще е препоставка за комуникациите и обмен на ресурси между двете институции. Чрез интегрирането на системата за електронно обучение на ВСУ с електронния портал на CUE, студенти и преподаватели ще могат да използват в учебния процес директно ресурсите на CUE – курсове, казуси, проекти, задачи, а студентите от CUE ще могат да използват учебни материали на ВСУ.

Основната цел на проекта е обогатяване на съществуващите методики за обучение във ВСУ чрез разработване на адаптиран модел и план за действие за трансфер на опита на CUE във ВСУ и експериментиране на модела в реална обучителна среда чрез дейностите на Международната академия "Знание и иновации". В тази връзка предстои да се организират мероприятия по трансфер на добри практики и опит във ВСУ като ресурсно се обезпечи разработването на концепция и конкретна методика за социалния експеримент в реална обучителна среда. Ще се провеждат студентски уъркшопове, семинари, ролеви игри, конферентни връзки и презентации на конкретни предложения за start-up бизнес.

Една от най-важните ползи от настоящия проект това е създаване на Фонд за финансиране на иновативни студентски идеи. Необходимият коректив, който внася иновативен елемент в настоящата дейност като компонент от цялостния проект, е използването на иновативни студентски идеи като движеща сила за конструктивните промени в подхода при добиване на квалификация и пристъпване към активна икономическа дейност. Разработената в Ковънтри система за финансиране на иновативни студентски идеи ще бъде адаптирана и структурирана с оглед на нейната реална приложимост в условията на работно сътрудничество между ВСУ и икономическите фактори, осигуряващи заетост и реализация на подобни идеи.

Самият финансов ресурс на фонда е с акцент върху иновативни студентски идеи, а не върху концентрация на капитал, като в началото ще се подкрепят малки идеи с висок потенциал (напр. внедряване на високи технологии, разработки с бъдеща научна и фирмена реализация, и др.). Предвижда се създаването на информационен интернет портал, чрез които заинтересованите млади кадри биха могли да кандидатстват с идеите си, да набират информация и се свързват със свои колеги за споделяне и доразработка на идеите си. Очаква се успешно да стартират поне три идеи в първата една година от функциониране на Фонда.