В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

19. ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ВАУЧЕРИ

 

Проект "Обучение срещу ваучери"

Координатор на проекта

д-р Вартануш Карагьозян

На 19.05.2014г. между Агенция по заетостта и Център за професионално обучение към Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” (ЦПО) беше сключен договор за извършване на обучение срещу ваучери на представители на целевите групи по процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, реализирани по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Крайната цел на Споразумението е организиране на обучения за придобиване на професионална квалификация и придобиване на ключови компетенции от ЦПО.

Предвидени са възможности за лично и професионално развитие в различни процедури. Според спецификата на програмата отделните мерки са насочени към осигуряване на подходяща квалификация и работни места за безработни лица или към повишаване на знанията и уменията и запазване на заетостта на заетите.

 

Приоритетна ос 1:Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването

 

Операция “ПЪРВА РАБОТА”

 

Операцията има за цел да осигури заетост на млади безработни до 29-годишна възраст чрез предоставяне на стимули на работодателите за тяхното наемане. За голяма част от целевата група това ще бъде първо работно място, поради което по операцията лицата ще бъдат включени в подходящо професионално обучение или обучение по ключови компетенции в зависимост от потребностите на работодателя.

 

Операция “НОВО РАБОТНО МЯСТО”

 

Операцията има за цел да стимулира работодателите да наемат млади безработни до 29-годишна възраст, като осигури подкрепа за инвестиционните разходи и разходите за труд, свързани със създаването на нови работни места за целевата група.

 

Операция “ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ”

 

Операцията има за цел да насърчи работодателите да създават нови работни места, на които да наемат преимуществено хора от уязвимите групи на пазара на труда.

 

Приоритетна ос 2: Повишаване на производителността и адаптивността на заетите

 

Операция “СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА - ФАЗА 2”

 

Операцията цели да спомогне за прилагане на иновативни стратегии за развитие на човешките ресурси в предприятията, стимулиращи въвеждането на различни гъвкави форми на заетост. 

 

Операция “НА ПЪТ”

Операцията цели да разшири комплекса от мерки, насочени към насърчаване на географската мобилност на работната сила в България.