В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

20. WIN-WIN

Проект Бизнес уроци, ориентирани към международно действие – WIN-WIN

Координатор на проекта   ас. д-р Ива МоневаСчетоводител на проекта   Юлия Йорданова

 

Стойност на проекта    344 145.00 €

 

Срок на проекта    01.09.2014 – 31.08.2017

Целта на международния проект „Бизнес уроци, ориентирани към международно действие – WIN-WIN” по програма Еразъм +, КА 2, партньор по който е ВСУ „Черноризец Храбър” е да се разработят училищни учебни програми за средно образование, в партниращите училища в България, (Частна търговска гимназия, Варна и ОУ „Христо Ботев”, с. Николаевка), в Полша (Обществена гимназия № 3 в  гр. Бяла Подляска и Обществена гимназия № 2 „Адам Мицкевич” в гр. Бяла Подляска) и в Германия (Обществено училище в гр. Олденбург). В проекта се отделя специално внимание на действията за ориентиране и интернационализация на бизнеса и имплементирането им в обучението по предприемачество.
Създаването на училищни компании е един възможен инструмент, чрез който се интегрира предприемаческото мислене в училищните програми по  методологическо-дидактически начин. 
За тази цел, следва да се развият необходимите методологическо-дидактически и предприемачески компетенции в учителите. Партниращите институции IOB от Германия (проект-координатор), RODN RECTUS от Полша и ВСУ „Черноризец Храбър” от България ще разработят интернет-базирана концепция за обучение на учители: "Икономическо образование, уроци и учебни компании: теория и практика". Концепцията за обучение на учители специално ще наблегне на дидактическата комбинация между училищните компании и темата за икономическото образование, така че да може да се постигне траен и постоянен баланс между теорията и практиката.
Проектът включва разработването на пет модула, включително обучение и учебни материали за подпомагане на процеса на създаване на учебни компании в партниращите училища. Три от дейностите са свързани с краткосрочни обучения с продължителност от 5 дни в Германия, Полша и България. В обученията се включват общо  36 ученици и 12 учители. 
Етапите на проекта са следните:

  • Първа година: разработване и стартиране с 5-6 учебни компании в България, Германия и Полша.
  • Втора година: интернационализация на създадените учебни компании.
  • Трета година: устойчивост на международните ученически компании.

Университетът в Олденбург ще разработи подходящи инструменти за оценка и валидиране на резултатите от обучението на учениците и учителите, участниците в проекта.  
Виенският университет по икономика и бизнес ще извърши оценката, формираща осигуряване на качеството на резултатите от проекта.