В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

22. CULTOUR+


CULTOUR+ – Иновации и изграждане на капацитета във висшето образование за културно управление и устойчив туризъм в европейските културни маршрути

Координатор на проектадоц. д-р Елеонора Танкова

 

Счетоводител на проекта

Радостина Иванова

 

Бюджет на проекта189 135.00 €

 

Срок на проекта01.12.2015г. – 28.02.2018г.

 

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" участва като партньор в проект CULTOUR+, №20151ES01KA203016142, който е финансиран по програма "Еразъм+", КД2 на ЕС.

Проект CULTOUR + представлява стратегическо партньорство между университети, местни власти, малки и средни предприятия и неправителствени организации. Предвижда се разработване на  обучителни програми за висшето образование, които да предлагат висококачествени и иновативни курсове и инструменти за  интегриране на иновациите. По проекта ще бъдат осъществени международна мобилност и трансграничното сътрудничество, с цел включване на теми в учебните програми на университетите в областта на културния туризъм, културния мениджмънт и културното наследство.

Проект CULTOUR + има за цел да насърчи предприемачеството в областта на висшето образование, което да стане чрез обучение,  разпространение на най-добри практики, насърчаване на творческото мислене и насърчаване на проекти за създаване на възможности за заетост на завършилите висше образование в областта на туризма, хотелиерския сектор  и културния мениджмънт. Ще бъде насърчено създаването на малки и средни предприятия, изграждането на мрежи по интереси.

По проекта ще бъдат разработени осем бизнес плана и проекта (по един за всяка страна участник).По този начин опитът и обучението  ще се концентрират в малък брой проекти, подбрани поради своята иновативност и оригиналност, а също така и поради своя капацитет за създаване на устойчивост и заетост.

 

Водеща организация е UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA, Испания

Останалите партньори са:

UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO, Portugal

Radomska Szkola Wyzsza, Poland

Câmara municipal de S. Pedro do Sul, Portugal

Time Heritage - Afroditi Kamara & Co, Greece

European Grants International Academy Srls Unipersonale, Italy

Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale, Italy

Fundacja "Centrum Badan i Innowacji w Edukacji", Poland