В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

24. Проект DTP2-048-1.2. WOMEN IN BUSINESS „Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион”


Проект съфинансиран от фондове на Европейския съюз (ЕФРР, ИПП, ЕИС)
Бюджет на проекта2 021 050,00 евро

 

Срок на проекта01.06.2018г. – 31.05.2021г.

 

Уебсайт на проекта

Проект DTP2-048-1.2. WOMEN IN BUSINESS „Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион” е съфинансиран по програма INTERREG Danube Transnational, Приоритетна ос 1 „Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион“, СЦ 1.2 „Увеличаване на уменията и знанията за бизнес и социалните иновации“. 
Той има за цел да стимулира млади жени с иновативни идеи за стартиране и развиване на собствен бизнес да реализират пазарен успех, като се повишат техните компетенции за бизнес и социални иновации чрез създаване на центрове за женско предприемачество и разработване на иновативни модели на обучение.
WOMEN IN BUSINESS е отговор на определени специфични потребности на младите жени предприемачи в Дунавския регион, който се осъществява чрез транснационални дейности по проекта, насочени към:
-Изследване, оценка и сравнение на нуждите и бариери, пред които са изправени младите жени, желаещи да стартират бизнес, както и на политическите мерки в Дунавския регион за подкрепа на предприемачеството сред младите жени и извеждане на добри практики за подкрепа на млади жени - предприемачи с цел актуализиране на регионалните програми;
-Подобряване на политиките и програмите за регионално развитие чрез разработване на жизнеспособна Програма за подкрепа на женското предприемачество, чрез която да се постигне съответствие на политическите инструменти с нуждите на младите жени, желаещи да стартират бизнес;
-Разработване на иновативни образователни решения и модели за развитие и усъвършенстване на предприемаческа култура, умения и компетентности сред младите жени, желаещи да стартират бизнес.

Консорциумът по проекта включва 14 партньора от 9 различни държави от Дунавския регион, който обединява национални и регионални, публични и частни организации и университети. 

Водеща организация:
• Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ), България;
Партньори:
• Иновативен регион Щирия ООД, Австрия; 
• ВСУ „Черноризец Храбър”, България; 
• Технологичен парк на Вараждин, Хърватска; 
• bwcon GmbH, Германия; 
• Регионална агенция за развитие на Марибор, Словения
• Търговско промишлена палата на Стайерска, Словения; 
• Асоциация на бизнес мрежите на Панония, Унгария;
• Университета на Панония, Унгария; 
• Асоциация на МСП от Констанца, Румъния;
• Университет Овидий – Констанца, Румъния;
• Училище по икономика и бизнес към Университета в Сараево, Босна и Херцеговина; 
• Организация за развитие на МСП, Молдова.
Асоцииран стратегически партньор: 
• Министерство на икономиката, България

Периодът на изпълнение на дейностите по проекта е 36 месеца - от 01.06.2018 г. до 31.05.2021 г.

Общ бюджет: 2 021 050,00 евро
ERDF: 1 437 392,50 евро
IPA: 144 500,00 евро
ENI: 136 000,00 евро

За повече информация: http://www.interreg-danube.eu/women-in-business.
 

 
 

ПЪРВА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ WOMEN IN BUSINESS „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО СРЕД МЛАДИТЕ ЖЕНИ В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН” 


На 17 и 18 юли 2018 г. Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (RAPIV)  в качеството си на водещ партньор бе домакин на първата партньорска среща по проект  DTP2-048-1.2. WOMEN IN BUSINESS „Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион”.
На срещата присъстваха представители на всички партньорски организации, които обсъдиха рамките, по които да се изготвят работните документи, споделиха знанията си по отношение тематиката на проекта. Обсъдени бяха както и административни, така и управленски и финансови въпроси, изяснени бяха задълженията и отговорностите на партньорите и последователността на дейностите съгласно времевата рамка за изпълнение.
В края на срещата бе получена положителна обратна връзка от г-н Антонио Мелас от Съвместния секретариат на Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“.
За повече информация: http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/2552