В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

31.Познаване на кръговата икономика в Черноморския басейн BSB-CIRCLECON - BSB 1021


Ръководител проект:
доц. д-р Елеонора Танкова

 

Бюджет на проекта:
745 250,00 евро

Срок на проекта: от 23.03.2021 г. до 22.07.2023 г. (28 месеца)

Документи:
ДОСТАВКА НА
МНОГОЕЗИЧНА ОНЛАЙН ОБРАЗОВАТЕЛНА ПЛАТФОРМА /MULTILINGUAL ONLINE EDUCATIONAL PLATFORM

Дата на валидност
 

 


 

На 09.06.2023 г. се проведоха третата среща на Общото звено за управление и втората среща на Управителния комитет, които се осъществиха по хибридно и онлайн чрез платформата ZOOM в Helexpo Exhibition Center: Nikolaos Germanos Conference Center, Солун, Гърция с участието на представители на всички партньори по проекта. Срещите бяха организирани във връзка с изпълнението на проект „Познаване на кръговата икономика в Черноморския басейн BSB-CIRCLECON - BSB 1021“, Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020.
 
 На 08.06.2023 г. се проведе заключителната конференция на проект „Познаване на кръговата икономика в Черноморския басейн BSB-CIRCLECON - BSB 1021" по Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020 г.. Проведе се хибридно и онлайн чрез платформите Youtube, Facebook и ZOOM.Събитието се проведе в Helexpo Exhibition Center: Nikolaos Germanos Conference Center, Солун, Гърция с участието на представители на всички партньори от проекта. Участваха и гости от различни организации с интерес към кръговата икономика. Обучителният курс КРЪГОВА ИКОНОМИКА приключи на 31.05.2023 г. с финален изпит.
Програмата на курса съдържаше 6 (шест) обучителни модула за асинхронно онлайн обучение:
● Жизнен цикъл на суровини, материали и продукти
● Управление на отпадъците
● Бизнес модели за кръгова икономика
● Правна и институционална рамка на Европейския съюз
● Политика на ЕС за околната среда
● Устойчиви финанси.
94 експерти от Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Италия, Турция, Украйна и Швеция кандидатстваха за 6-месечното обучение по проблемите на кръговата икономика. Обучаемите за първи път използваха специално създадената платформа, съдържаща информация по водещата за Европа тема.
Всички успешно положили изпита експерти ще получат сертификати.
След приключване на обучението, ресурсите в многоезичната платформа ще бъдат свободно достъпни за използване.
 ВСУ „Черноризец Храбър“ е първият университет в България, сертифициран за управление на околната среда
ВСУ „Черноризец Храбър“ е първият университет в България, сертифициран по международния стандарт ISO 14001:2015 за управление на околната среда. Сертификатът е издаден от TÜV Rheinland Bulgaria и е със срок на валидност от три години. Процедурата е част от проекта „Познаване на кръговата икономика в Черноморския басейн BSB-CIRCLECON - BSB 1021“, финансиран по съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.
Отношението към околната среда е водещ приоритет и отговорност на ВСУ “Черноризец Храбър”. Университетът променя едновременно както средата, така и отношението, като отговаря на най-високите стандарти за устойчивост, основани на научни, образователни, икономически, екологични и социални критерии. Активната дейност за опазването на околната среда надхвърля нормативните изисквания и показва отговорността на университетската общност към природата и обществото. Ръководството на университета, студентите, преподавателите и администрацията са единни в усилията си за промяна на нагласите, свързани с опазването на околната среда.
Международният стандарт ISO 14001 определя изискванията към системата за управление на околната среда, която може да се интегрира с други изисквания за управление, за да помогне на организациите да достигнат както икономическите си цели, така и целите, свързани с околната среда.
ВСУ “Черноризец Храбър” е и с 22-годишен непрекъсваем цикъл на сертифициране на системата за управление на качеството по международния стандарт ISO 9001:2015, която доказва устойчивото развитие на организацията. В България няма друго висше училище с подобен непрекъсваем цикъл на сертифициране. „ВСУ „Черноризец Храбър“ е един от малкото български университети с традиции в сертифицирането на своята система за управление“, смятат експертите от Международната сертифицираща организация BUREAU VERITAS.

СертификатInvitation to potential members

Varna Free University “Chernorizets Hrabar” (VFU) as a lead beneficiary of the project BSB 
1021″KNOWING CIRCULAR ECONOMY IN BLACK SEA BASIN-CIRCLECON” under the cross-border 
cooperation program under the European Neighborhood Instrument” Black Sea Basin 2014-2020″
awarded a contract to “Organic Herbs OOD” with the subject: “Establishment of a European Group 
for Territorial Cooperation in the Black Sea Basin Region”. The contractor acts in favor of the VFU 
“Chernorizets Hrabar” as the responsible partner for this activity aiming to establish an EGTC with 
the participation of organisations from the Black Sea Basin area.

 

The main objectives of the EGTC include:

1-Promoting and support special provisions for the adoption of Circular Economy Model in BSB
countries
2-The adaptation in the new programming period national / regional and local strategies in the BSB
area to EU CE action plan
Moreover, the EGTC aims at contributing to the:

 • EU Green Agenda & Green Deal
 • EU Blue Economy
 • Black Sea Synergy (BSS)
 • Common Maritime Agenda for the Black Sea (CMA)
 • EU Strategy for the Danube Region (EUSDR)
 • A Smarter cooperation area
 • Promoting climate change adaptation
 • To the 17 UN Sustainable Development Goals


Contact:
info@circleconproject.eu
organicherbsbg@gmail.com

 
На 02.12.2022 г. беше открит курс „Кръгова икономика“. Обучението и разработката на платформата са част от дейностите по проект „Познаване на кръговата икономика в Черноморския басейн BSB-CIRCLECON - BSB 1021“, финансиран от Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“, по който ВСУ “Черноризец Храбър” е водеща организация, а партньори са организации от Гърция, Турция, Грузия и Украйна. 90 експерти от Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Италия, Турция, Украйна и Швеция ще преминат 6-месечно обучение по проблемите на кръгова икономика. Обучаемите използват за първи път специално създадената платформа, съдържаща информация по водещата за Европа тема. След приключване на обучението им, ресурсите в многоезичната платформа ще бъдат свободно достъпни за ползване. Събитието бе открито от Джордж Кремлис, почетен директор на Генерална дирекция „Околна среда“ на ЕК и патрон на магистърската програма „Кръгова икономика“ на Варненския свободен университет. Пред участниците, той представи новите моменти от работата на Европейската комисия в областта на кръговата икономика. Модератор бе доц. д-р Елеонора Танкова - декан на факултет "Международна икономика и администрация". Обучението, което ще се провежда на английски език, ще продължи до края на май 2023 г. Програмата включва шест обучителни модула за асинхронно онлайн обучение, свързани с жизнения цикъл на суровините, материалите и продуктите, управлението на отпадъците, бизнес моделите за кръгова икономика, правна и институционална рамка на Европейския съюз, политиката на ЕС за околната среда и устойчивите финанси.

На 23.03.2021 г. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ в качеството си на водеща организация стартира изпълнението на проект „Познаване на кръговата икономика в Черноморския басейн BSB-CIRCLECON - BSB 1021“ по съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.
 
Общата цел на проекта е да насърчи териториалното сътрудничество с цел опазване на околната среда и устойчивия растеж в райнона на Черноморския басейн. Идеята е да се насърчат колкото се може повече участници за преход към кръгова икономика и управление на отпадъците, които да започнат да се възприемат като ценен ресурс.
Основни цели на проекта са:
 

 

 • Популяризиране на модела за кръгова икономика сред бизнеса и местните власти;
 • Информиране на ключови участници;
 • Разработване на специфичен образователен модел;
 • Организиране на обучение за експертните групи;
 • Разпространение на модела за кръгова икономика.
 
Основни дейности:
1.  Ще се проведат уъркшопи на консултативната експертна работна група (CEWG). Това ще бъдат технически срещи на високо ниво, по две във всяка партньорска страна, за насърчаване и поставяне на основата за прилагане на политиките за кръгова икономика. Мисията е да се изградят мостове между европейските институции и бенефициентите от ЕС и заинтересованите страни по проекта. Членове на CEWG ще бъдат експерти от ГД „Околна среда“, ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, ГД „Регионална политика“ и ГД „Преговори за съседство и разширяване“ на ЕС, на които се очаква да присъстват повече от 1400 души. Ще се изготвят 10 доклада, представящи идентифицираните най-добри практики, както и констатации и препоръки за по-нататъшни действия. Докладите ще бъдат представени официално пред всички компетентни регионални и национални органи, занимаващи се с околна среда, отпадъци, замърсяване, речни и морски отпадъци.
 
2 Регионални специфични проучвания
Петима от партньорите ще  изготвят регионален анализ на моментното състояние в областта на управлението на отпадъците и кръговата икономика. Целта е да се опише подробно в качествено и количествено отношение текущото състояние на управлението на отпадъците и проблемите с кръговата икономика, особено събирането на отпадъци; рециклирането на отпадъци; повторното използване на отпадъците; основните предизвикателства за околната среда във всяка област; статус на замърсяване на почвите и водните басейни; общи поведенчески модели на хората, свързани с отпадъците. Методологията и спецификациите ще бъдат разработени от ВСУ и ще бъдат общи за всички партньори, за да се осигури съвместимост на резултатите и съпоставимост на данните.
 
3. Информиране на ключови участници
Бенефициентите от всяка държава, въз основа на знанията, придобити на срещите и проучванията на CEGW, ще проведат по два информационни семинара, един за местни и публични власти, НПО и други потребители, а другият за бизнеса и академичните среди с поне 70 участника във всеки един от семинарите.
4. Многоезично онлайн обучение
Това ще е първото онлайн обучение по кръгова икономика на европейско ниво, предоставено от ВСУ. Образователната платформа ще включва видео лекции, интерактивни упражнения,  диалог между обучаващи и обучаеми, електронно обучение, при които ще може да се използват и мобилни приложения. Платформата ще бъде многоезична: ще включва потребителски интерфейс на всички партньорски езици, плюс английска версия. Модулът за обучение ще се основава на магистърска програма, водеща на първи етап до университетска степен - Europass сертификат, съгласно европейския стандарт ECVET.
 
5. Приложение за смартфони
Съдържанието на приложението за смартфони ще бъде базирано на Европейската платформа на заинтересованите страни в кръговата икономика. Инструментариумът ще осигури виртуално отворено пространство, което има за цел да насърчи прехода на Европа към кръгова икономика чрез улесняване на политическия диалог между заинтересованите страни и чрез разпространение на дейности, информация и добри практики в областта на кръговата икономика.
 
6. Обучение на експерти
От всяка държава ще бъдат избрани десет експерта, 50%от които  ще бъдат жени. Поканата за кандидатстване ще бъде адресирана до всички, които имат бакалавърска степен и живеят в регионите на бенефициентите. Процесът на подбор ще бъде базиран на случаен принцип, тъй като критерии не са приложими за този първи пилотен период на обучение.
 
7. Акредитация
Ще бъде извършена акредитация на 6 организации със сертификат ISO 14000 „Управление на околната среда“, които ще приложат оперативно ISO ръководството в ежедневния бизнес и в процеса на вземане на решения.
 
8. Междунардна организация в рамките на Европейската група за териториално сътрудничество (EGTC)
Ще бъде създадена международна структура от поне 10 организации от 5-те участващи държави. Основните цели на EGTC са:
-Насърчаване и подкрепа на специалните разпоредби за приемането на модел за кръговата икономика в страните от Черноморския басейн
-Адаптиране на национални, регионални и местни стратегии в района на Черноморския басейн към плана за действие на кръгова икономика през новия програмен период 2021г.  – 2027 г.
 
Очаквани резултати:
Непосредствен резултат от проекта е повишена осведоменост относно екологичните предизвикателства и добрите практики за управление на отпадъците в Черноморския басейн като следствие от модела за кръгова икономика; очаква се повече от 60 000 души да бъдат информирани, около 1400 да посетят информационните събития, 50 експерта да бъдат обучени за моделите на кръговата икономика, 350 организации и компании да бъдат осведомени по темата, 6 организации да разпространяват резултатите от проекта, и около 10 организации, които да бъдат ангажирани в създаването на Европейска група за териториално сътрудничество за кръгова икономика. Проектът ще предложи реални възможности за подобряване на регионалните икономики в Черноморския басейн, като ги направи по-устойчиви и конкурентни, запазвайки ресурси, които са все по-оскъдни и са обект на нарастващ натиск върху околната среда. В дългосрочен план резултатите ще допринесат за:
 • намаляване на отпадъците в почвите, реките и моретата;
 • по-добро управление на отпадъците;
 • намаляване на депата и свързаното с тях замърсяване;
 • по-малко емисии на парникови газове.
Партньори:
1.   Greek Exporters Association, Гърция;
2.   European Regional Framework for Cooperation, Гърция;
3.   Municipal Institution “Grant office “ODESA 5T”, Украйна;
4.   International Centre for Social Research and Policy Analysis, Грузия;
5.   Samsun Metropolitan Municipality, Турция
 
МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРОЕКТА 

Линк за изтегляне:QR Код:
 
ВСУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" КАНИ ЕКСПЕРТИ ОТ РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ В КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО КРЪГОВА ИКОНОМИКА Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ кани експерти от различни области в курс за обучение по кръгова икономика. Обхванати са теми, свързани с жизнения цикъл на суровините, материалите и продуктите, управлението на отпадъците, бизнес моделите в кръговата икономика, правната и институционална система на Европейския съюз и политиката му в областта на околната среда, както и устойчивите финанси. Експертите ще използват за първи път и специално създадената платформа, съдържаща информация на английски език. Обучението цели да повиши местния капацитет и ще бъде основа за развитие на регионални познания на модела за кръгова икономика.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършено висше образование -  бакалавърска или магистърска степен. Курсът ще се провежда на английски език, а участието в него е безплатно. Той е част от дейностите по проекта „Познаване на кръговата икономика в Черноморския басейн BSB-CIRCLECON - BSB 1021“, финансиран от Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“, по който ВСУ “Черноризец Храбър” е водеща организация, а партньори са организации от Гърция, Турция, Грузия и Украйна. 

Продължителността на обучението е шест месеца - ще стартира в средата на ноември 2022 г. и ще завърши през май 2023 г. На успешно завършилите участници ще бъде издаден сертификат.

Формуляри за кандидатстване в курса за обучение на експерти по кръгова икономика се приемат до 10 ноември 2022 г.

ВСУ “Черноризец Храбър” е лидер в образованието по кръгова икономика. В академичния профил на университета се реализира пълен цикъл образователни продукти по проблематиката – от курсове за допълнителна квалификация, през устойчиво развиваща се магистърска програма и надграждането й в образователна и научна степен „доктор“. 

Магистърската програма „Кръгова икономика“ се провежда под патронажа на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия. В нея се подготвя втори випуск студенти - представители на държавната и общинските администрации, неправителствени организации и бизнеса. „Тази специалност е единствена по рода си в ЕС“, подчерта Джордж Кремлис, почетен директор на Генерална дирекция „Околна среда“, който даде изключително висока оценка за обучението на студентите в нея. 

В разгара си е кампанията за прием на третия випуск студенти в магистърската програма “Кръгова икономика”. В нея се подготвят ръководители и експерти с професионални интереси и отговорности в областта на екологията, ефективното използване на ресурсите и устойчивото развитие на регионите. Срокът за кандидатстване е до края на октомври 2022 г.
 

На 13 май 2022 г. се проведе вторият уъркшоп за информиране на ключовиучастници (IKA) по проект „Познаване на кръговата икономика в Черноморския басейн BSB-CIRCLECON - BSB 1021“, Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020. Събитието беше организирано хибридно (на място във Варненски свободен университет, България и чрез платформата Google Meet).

Присъстваха 68 участници - представители на национални/регионални местни власти и регионални агенции, доставчици на инфраструктура и обществени услуги, групи по интереси, включително НПО, представители на академичните среди и изследователи, центрове за обучение, организации за подкрепа на бизнеса, МСП, предприятия.

Участниците бяха информирани за ползата от по-задълбочени познания в областта на кръговата икономика. С тях беше обсъдена възможността за обмен на конкретни добри практики. По време на уъркшопа се проведе задълбочена дискусия и се предложи обмен на специфични ресурси за добри практики, както и изискванията за техните трансфер и прилагане.

На втория IKA ВСУ „Черноризец Храбър“ представи обобщение на проведените регионални проучвания за управление на отпадъците и потенциала за развитие на кръговата икономика в България, Гърция, Украйна, Грузия и Турция. Представител на университета направи презентация на проекти, свързани с кръговата икономика. Уъркшопът завърши с дискусия, въпроси и отговори.

Мястото беше достъпно за хора с увреждания, всички материали бяха само от рециклирани материали, а всички присъстващи бяха информирани, че Европейският съюз финансира събитието.
   

На 13 май 2022 г. се проведе откриващата конференция по проект „Познаване на кръговата икономика в Черноморския басейн BSB-CIRCLECON - BSB 1021“, Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020. Събитието беше организирано хибридно (на място във Варненския свободен университет, България и чрез платформата Google Meet).

Присъстваха 88 участници от различни организации с цел повишаване на осведомеността им по отношение на кръговата икономика. На откриващата конференция присъстваха представители на национални/регионални местни власти и регионални агенции, доставчици на инфраструктура и обществени услуги, групи по интереси, включително НПО, представители на академичните среди и изследователи, центрове за обучение, организации за подкрепа на бизнеса, МСП, предприятия.

Събитието бе открито от ръководителя на проекта доц. д-р Елеонора Танкова. Тя приветства гостите, представи основните цели и дейности по проекта, сроковете, плановете за неговото изпълнение и стойността на договора за отпусната безвъзмездна финансова помощ.

Обръщение към участниците в срещата направи г-н Джордж Кремлис, почетен директор на ГД „Околна среда” на Европейската комисия и експерт на високо ниво в ЕС, той представи и кръговата икономика.

Всички партньори представиха своите партньорски организации.
Мястото беше достъпно за хора с увреждания, всички материали бяха само от рециклирани материали, а всички присъстващи бяха информирани, че Европейският съюз финансира събитието.

Мястото беше достъпно за хора с увреждания, всички материали бяха само от рециклирани материали, а всички присъстващи бяха информирани, че Европейският съюз финансира събитието.

   

На 1 април 2022 г. се проведе първият уъркшоп за информиране на ключовиучастници (IKA) по проект „Познаване на кръговата икономика в Черноморския басейн BSB-CIRCLECON - BSB 1021“, Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020. Събитието беше организирано хибридно (на място във Варненски свободен университет, България и чрез платформата Google Meet).

Присъстваха 53-ма участници - представители на национални/регионални местни власти и регионални агенции, доставчици на инфраструктура и обществени услуги, групи по интереси, включително НПО, представители на академичните среди и изследователи, центрове за обучение, организации за подкрепа на бизнеса, МСП, предприятия.

Участниците бяха информирани за ползата от повишаване на познанията в областта на кръговата икономика. С участниците беше обсъдена възможността за прехвърляне на конкретни добри практики. Семинарът предложи задълбочена дискусия и обмен на специфични ресурси за добри практики и изисквания за трансфер и прилагане.

На първата IKA беше направена презентация на местни доклади на ECGW и беше представено обобщение на проведените регионални проучвания за управление на отпадъците и потенци  Уъркшопът завърши с дискусия, въпроси и отговори.

Мястото беше достъпно за хора с увреждания, всички материали бяха само от рециклирани материали, а всички присъстващи бяха информирани, че Европейският съюз финансира събитието.
   


На 26.11.2021 г. се проведе първия уъркшоп на работната група по кръгова икономика (CEWG)  по проект “Познаване на кръговата икономика в Черноморския басейн CIRCLECON - BSB 1021”. Уъркшопът беше проведен хибридно – на място във ВСУ „Черноризец Храбър“, УСК 3, и в платформата Google Meet. Основни гости в уъркшопа бяха:

- г-н. Джордж Кремлис, почетен директор на ГД „Околна среда“ на Европейската комисия, консултант в областта на кръговата икономика. Г-н Кремлис информира присъстващите за приоритетите на Европейския съюз по отношение на  кръговата икономика, както и за Българския национален план за действие по кръгова икономика. Той също така обърна внимание върху Зеления договор за изменението на климата, който трябва да направи Европа първия климатично неутрален континент до 2050 г., значението на Зеления договор, който е много повече от спиране добива на въглища, за огромна възможност да се трансформира в нова, модерна, по-малко енергоемка, високотехнологична, ефективна и далеч по-конкурентоспособна икономика и т.н.
- г-н. Алкис Ставридис, Ръководител на проекта, който представи подробно проекта, неговите основни цели, задачи и дейности.
- г-н Тодор Колев, Директор на Дирекция "Екология и опазване на околната среда", Община Варна. Той представи проектите и програмите на местно ниво, насочени към опазване на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност, включително инициативите, предвидени в пакета за кръгова икономика на Европейския съюз.
- г-н Свилен Шитов, кмет на Община Девня. Той представи добрите практики и предизвикателствата пред Община Девня, и запозна присъстващите с политиката на общината, която се стреми да подобри жизнената среда за гражданите на Община Девня чрез повишаване на икономическата активност, развитие на човешките ресурси и особено подобряване на състоянието на околната среда и опазването и.
- г-н Емил Дичев, управител на „Екоинвест Асетс“ АД. Като представител на завод за преработка на твърди отпадъци представи техния опит в областта на рециклирането на отпадъци. Той изрази мнението си, че природните ресурси скоро няма да бъдат толкова свободно достъпни, и че индустрията за рециклиране трябва да има основна роля в този процес, както и че намаляването на депата, възстановяването на полезни суровини и енергията от органични отпадъци трябва да има важен принос към условията на живот .
По време на уъркшопа бяха представени и основните дейности, изпълняване към момента от ВСУ „Черноризец Храбър“: 1.2 „Регионална проучване” и 2.1 „Онлайн обучение”, както и изготвеното от екипа на ВСУ „Черноризец Храбър“ „Регионално изследване в България, област Варна: процеси, ефекти и предизвикателства”.
o Мястото беше достъпно за хора с увреждания.
o Материалите за събитията бяха САМО ОТ РЕЦИКЛИРАНИ материали.
o Всички присъстващи бяха запознати, че Европейският съюз финансира събитието.

 


На 10.12.2021 г. се проведе втория уъркшоп на работна група по кръгова икономика (CEWG) по проект “Познаване на кръговата икономика в Черноморския басейн CIRCLECON - BSB 1021”. Уъркшопът беше проведен хибридно – на място във ВСУ „Черноризец Храбър“, УСК 3, и в платформата Google Meet.

Темата на уркшопа беше насочен към прехода към кръгова икономика и управление на отпадъците, които са ценен ресурс и огромна възможност за създаване на конкурентни предимства на устойчива основа за българските местни и регионални академични организации, организации за подкрепа на бизнеса, МСП и центрове за обучение.
Уъркшопът наблегна върху приемането на модела на кръговата икономика, която би могла да укрепи индустриалната база на ЕС и да насърчи предприемачеството.
Ръководителят на проекта представи подробно проекта, неговите основни цели, задачи и дейности.

По време на уъркшопа бяха представени и основните дейности, изпълняване към момента от ВСУ „Черноризец Храбър“: 1.2 „Регионална проучване” и 2.1 „Онлайн обучение”, както и изготвеното от екипа на ВСУ „Черноризец Храбър“ „Регионално изследване в България, област Варна: процеси, ефекти и предизвикателства”.

Представени бяха окончателните данни от проведените интервюта със заинтересовани страни във връзка с регионалното проучване в областта на управлението на отпадъците и кръговата икономика.
o Мястото беше достъпно за хора с увреждания.
o Материалите за събитията бяха САМО ОТ РЕЦИКЛИРАНИ материали.
o Всички присъстващи бяха запознати, че Европейският съюз финансира събитието.