В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

6. ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ

Координатор на проекта 
проф. д-р 
Теодора БакърджиеваСчетоводител на проектаДесислава БогомиловаСтойност на проекта628 106,36 лвСрок на проекта05.11.2012 - 05.11.2014

Проект №BG051PO001-4.3.04-0012 "Развитие на електронни форми и дистанционно обучение във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

На 05.11.2012 г. Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" стартира изпълнението на проект "Развитие на електронни форми и дистанционно обучение във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и възлиза на 628 106,36 лева.

Основни цели на проекта са развитието и повишаването на качеството на системата за дистанционното обучение и разширяване на електронните форми на обучение в образователния процес.

Брой лица от целевата група, включени в проекта:

  • Студенти, преминали курс от електронното или дистанционно обучение - 900
  • Преподавателски, технически и административен персонал, обучен за работа със системите за електронно и дистанционно обучение - 304

Очакваните резултати са:

  • Разработени и въведени стандарти за дистанционно обучение във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър";
  • Обновени платформи за дистанционно и за електронно обучение във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър";
  • Въведена система за видеоконферентна връзка между преподаватели и студенти;
  • Разработени мултимедийни електронни учебни помагала;
  • Изградено дигитално хранилище за електронни учебни ресурси;
  • Обучение на технически персонал и преподаватели за използване на възможностите на електронното и дистанционно обучение;
  • Дистанционо и електроно обучение на студенти от Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"