В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

7. ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Проект №BG161PO003-1.2.02-0039 "Създаване на нов офис за технологичен трансфер за енергийно ефективни материали и технологии на територията на ВСУ "Черноризец Храбър" по оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.

Координатор на проекта 
доц. д-р инж.
Росица Петкова-СлипецКонтактиhttp://ott.vfu.bgСчетоводител на проектаРадостина ИвановаСтойност на проекта292 986,96 лвСрок на проекта05.12.2012 – 04.12.2014 
 

На 07.12.2012 г. Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" подписа договор за изпълнение на проект "Създаване на нов офис за технологичен трансфер за енергийно ефективни материали и технологии на територията на ВСУ "Черноризец Храбър" финансиран по оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013г. Проектът възлиза на 292 986,96 лева и ще се изпълнява 24 месеца.

Общата цел на проекта е да създаде база от знания, достъпни за националната индустрия така, че тя да стане конкурентоспособна и ефективна в сферата на енергоспестяващите технологии.

 

Специфичните цели, които екипът си поставя за изпълнение чрез проекта са:

Развитие на научноизследователската дейност в областта на енергоефективните материали в полза на българската икономика чрез съвременна високотехнологична база.

Развитие и укрепване на връзката наука-бизнес чрез висококвалифицирано, качествено и достъпно знание и верификация на качеството на използваните от бизнеса материали и технологии.

Диверсификация на знания и умения в полза на науката, образованието и бизнеса чрез прилагането им в учебния процес, трансферирането им към промишлеността и строителния сектор.

 

Изграденият нов високотехнологичен офис за технологичен трансфер на територията на ВСУ ще обслужва град Варна и региона и ще се специализира в областта на енергоефективните материали и технологии, използвани в строителството на сгради и съоръжения.