В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

HR Excellence in Research Logo

Европейската комисия присъжда Логото за човешки ресурси на университети, изследователски организации и финансиращи организации, които изпълняват принципите, залегнали в Хартата на европейските учени и Кодекса за наемане на изследователи.
 
Стратегията за човешки ресурси за изследователите (HRS4R), въз основа на която се присъжда Логото за човешки ресурси, е средство, което подпомага работодателите и финансиращите институции да приложат принципите на Хартата и Кодексът на практика. Тя има следните характеристики:

 • Тя се изпълнява от университети, изследователски институции и финансиращи организации на доброволна основа.
 • Изработва се въз основа на вътрешна самооценка и вземайки предвид автономията на институцията.
 • Процедурата за присъждане е опростена и олекотена в смисъл на това, че се избягват сложни процедури и се отчита разликата между институциите и националните изследователски системи.
 
HRS4R-процедурата се състои от три фази:
1. Първоначална фаза за кандидатстване за логото "HR Excellence in Research Award";
2. Фаза на изпълнение на:
 • първоначалния план за действие (24 месеца след получаването на HR-логото, последвано от междинна оценка);
 •  Обновения план за действие (36 месеца след междинната оценка).
3. Фаза за подновяване на логото
 • подновяване с посещение на място (пет години след първоначалното получаване на HR-логото);
 • подновяване без посещение на място (36 месеца след подновяването с посещение на място). 

Времевият график, по който институциите преминават съответните цикли, предвижвайки се от прогрес към качество в управлението на човешките ресурси, е показан по-долу.

 1. OTM-R политика на ВСУ "Черноризец Храбър"

Отворен, прозрачен и основан на заслуги подбор (OTM-R)

 
Отвореният, прозрачен и основан на заслуги подбор (OTM-R) е един от стълбовете на Европейската харта на изследователите и в частност на Кодекса за поведение при подбор на изследователи, стартирали през 2005.
                  
OTM-R дава предимство на изследователите, организациите, изследователските системи в държавите, допринася за цялостното прилагане на Европейското изследователско пространство (ЕRA) и за повишаване на ефективността на инвестициите в изследователска дейност. По-конкретно, OTM-R гарантира, че е подбран/нает най-добрият човек за длъжността, гарантира равни възможности и достъп за всички, улеснява създаването на международно портфолио (сътрудничество, конкуренция, мобилност) и прави изследователската кариера по-привлекателна.
 
Изследователските организации се насърчават да извършат първоначален преглед на текущата система. Предоставят се списък с въпроси и поетапно ръководство. Изследователските организации трябва да изберат да използват ли тези инструменти или да създадат OTM-R система, вдъхновена от предоставения материал.
Силно се препоръчва да се разработи и приложи политика за OTM-R, която да насърчава, по-специално, външни кандидати чрез:
a) предоставяне на ясна и прозрачна информация за целия селекционен процес, вкл. критерии за избор и индикативен времеви график;
б) публикуване на ясна и кратка обява с връзки към детайлна информация, напр., изисквани компетенции и задължения, условия на работа, права, възможности за обучение, кариерно развитие, политика за равенство на половете и др.
в) гарантиране, че изискваните нива на квалификация и компетентност отговарят за нуждите на позицията и не са бариера за кандидатстване, т.е. прекалено рестриктивни и/или изискващи ненужни квалификации;
г) включването на изрично активни елементи за по-слабо представените групи;
д) свеждане до минимум на административната тежест за кандидата (доказване на квалификации, преводи, брой изисквани копия и др.);
е) преразглеждане, където е подходящо, на институционалната политика по отношение на езиците.
 
Източник: EURAXESS portal

 

OTM-R политика на ВСУ “Черноризец Храбър”

ВСУ “Черноризец Храбър” напълно се ангажира с принципите на отворено, прозрачно и основано на заслуги подбиране на кадри. Нашата политика за подбор е отразена в Наредба#3 за академичния състав на ВСУ и в Наредба#12 за придобиване на ОНС „доктор” и НС „доктор на науките”.
Критериите за подбор са следните:
 • Критерии за придобиване на ОНС „доктор”;
 • Критерии за придобиване на НС „доктор на науките”;
 • Критерии за заемане на академична длъжност „асистент”;
 • Критерии за заемане на академична длъжност „главен асистент”;
 • Критерии за заемане на академична длъжност „доцент”;
 • Критерии за заемане на академична длъжност „професор”.
 
Последна актуализация – 15 октомври 2018 г.
 

Вътрешен анализ на ВСУ
План за действие
Стратегическа рамка за кариерно развитие на академичния състав във ВСУ "Черноризец Храбър" 2012-2017
Правилник за прилагане на система за кариерно израстване на академичния състав на ВСУ "Черноризец Храбър"
Инструкция към Правилника за прилагане на система за кариерно израстване на академичния състав на ВСУ "Черноризец Храбър"
Междинен самооценяващ доклад (15 януари 2012 г. - 21 февруари 2014 г.)
Самооценяващ доклад за прилагане принципите на Хартата и Кодекса на учените във ВСУ „Черноризец Храбър” (15 Януари 2012 – 31 Март 2016)
Харта и Кодекс на учените
Етичен кодекс за научни изследвания на ВСУ
OTM-R контролен лист