В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | priem@vfu.bg

Курсове за Допълнителна квалификация

Допълнителна квалификацияВарненският свободен университет "Черноризец Храбър" разполага с висококвалифициран екип от специалисти, готов да осигури съвременно, гъвкаво, продължаващо обучение, ориентирано към потребностите на пазара на труда.

Обучението се провежда в дългосрочни и краткосрочни курсове, които разкриват неограничени възможности за придобиване на нова квалификация, повишаване на получената и актуализиране на професионалните знания и умения. Успешно завършилите курсовете получават удостоверение за допълнително обучение/специализация, или сертификат.

 

Курсове


черноморска академия
   

Център за професионално обучение към ВСУ


     ЦПО към ВСУ провежда професионална подготовка и обучение в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на професионална квалификация.

Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) за извършване и удостоверяване на професионално обучение по девет професии и десет специалности.