В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

Курс за обучение на тема „Надзор на пазара и електронна търговия“Факултет „Международна икономика и администрация“ на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ организира дългосрочен курс за обучение на тема „Надзор на пазара и електронна търговия“. Той ще бъде воден от Пламен Парушев – водещ експерт и основател на първата в България частна консултантска компания „ПАРУШЕВ - КОНСУЛТ” по въпросите на надзора на пазара, електронна търговия и Комисия за защита на потребителите. Той има дългогогодишен лекторски и практически опит. От миналата година е член на Одитния съвет към Факултет „Международна икономика и администрация“ на ВСУ „Черноризец Храбър“.

Курсът е тримесечен и ще започне на 18 март 2023 г. Той ще включва 44 учебни часа лекции и 44 учебни часа практически упражнения. В него са обхванати учебни дисциплини  и теми, които представят актуални знания и разбиране за организацията, технологията и функционирането на надзор на пазара и елекронната търговия, както и правно-нормативната обезпеченост на процесите.

Придобитите знания и практически умения са ценни за подготовката и успешната реализация на специалистите, ангажирани в Държавната и общинска администрации, мениджъри и служители на търговски обекти ( вериги ) от местно и национално значени в съвременните условия на пазарна икономика.

В семинарните занятия ще бъде поставен акцент на проблемно ориентираното обучение. Обучаемите ще разширят придобитите теоретични знания и ще формират нови практически умения за решаване на конкретни задачи и казуси.

В курса са включени темите:
1. Същността, особеностите и значението на Надзора на пазара и тясната взаимовръзка с Електронната търговия в съвременния модерен, електронизиран свят;
2. Нормативни изисквания при предлагането на продукти във физически и онлайн търговски обекти, попадащи в обхвата на консултирането по надзор на пазара и електронна търговия;
3. Техническа документация (технически досиета, декларации за съответствие, декларации за експлоатационни показатели), стандартизация;
4. х  Отношението на надзора на пазара и електронната търговия при производството, реализацията, вноса, дистрибуцията и търговията на стоки във физически и онлайн търговски обекти;
5. Административно-наказателна дейност по надзор на пазара и електронната търговия, осъществявана при стриктно спазване на нормативната уредба (ЗТИП, ЗАНН, НПК, АПК, ЗОДОВ и други подзаконови нормативни актове);
6. Съставяне и издаване на констативни протоколи за установени нарушения попродукти;
7. Особености при съставяне на АУАН на ЮЛ в това число (производители,
вносители, търговци/дистрибутори);
8. Особености при съставяне на АУАН на физически лица;
9. Представяне/разискване на казуси от практиката;
Практическите занятия ще се проведат в големи търговски вериги, производствени бази от местно и национално значение и онлай магазини.
 
Такса за участие:
За студенти на ВСУ „Черноризец Храбър“            200 лв.
За външни участници:                                            400 лв.
 
Срок за записване: 10 март 2023 г.
Линк за записмане: https://forms.gle/TDHePuJvdjLVyQoVA
 
За допълнителна информация:
Севдалина Спасова
sevdalina.spasova@vfu.bg
052 359 577
0899 818 457