В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

Конкурси

Варненският свободен университет “Черноризец Храбър” обявява конкурси за заемане на следните  академичните длъжности:
Главен асистент по професионалнo направлениe:
4.6 Информатика и компютърни науки – един, срок 2 месеца;
5.7 Архитектура, строителство и геодезия – един, срок 2 месеца.
 
Доцент по професионалнo направлениe:
9.1 Национална сигурност (Оперативно-издирвателна дейност) – един, срок 3 месеца.  
 
Професор по професионалнo направлениe:
3.2. Психология (Възрастова и педагогическа психология (Възрастови и ситуационни кризи)) – един, срок 2 месеца;
3.6. Право (Криминология) един, срок 3 месеца.
 
Обнародвани в Държавен вестник бр.35/19.04.2024 г.
 
Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“ на ВСУ,  тел: 052/359 510; 359 511, email: borislava.hristova@vfu.bg