В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106

Конкурси

Варненският свободен университет “Черноризец Храбър” обявява конкурс за заемане на  академичнaтa длъжност професор по професионалнo направлениe 4.6. Информатика и компютърни науки – един със срок 3 месеца.

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“ на ВСУ,  тел: 052/359 510; 359 511, email: borislava.hristova@vfu.bg