В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Конкурси

Варненският свободен университет “Черноризец Храбър” обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ по професионалнo направлениe 5.7. Архитектура, строителство и геодезия /Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн/– един със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник бр.85/02.10.2020 г.
 
Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“ на ВСУ,  тел: 052/359 510; 359 511

 


Варненският свободен университет “Черноризец Храбър” обявява конкурси за заемане на академичните  длъжности:
  • доцент по професионалнo направлениe 3.2. Психология /Организационна психология, експериментална психология/– един;
  •  доцент по професионалнo направлениe 3.2. Психология /Патопсихология, невропсихология, диференциална психология/ - един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник бр.97/13.11.2020 г.
 
Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“ на ВСУ,  тел: 052/359 510; 359 511