В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Държавни изпити и дипломни работи

Документи за явяване на Държавен изпит / Защита на дипломна работа се подават в сектор "Дипломиране и сертифициране", както следва:

  1. Заявление за допускане до държавен изпит / Защита на дипломна работа - подава се онлайн (заявление за дипломиране) или на място в сектор "Дипломиране и сертифициране" в посочения график;
  2. Хорариумна справка - изготвя се от инспектор в сектор "Дипломиране и сертифициране" и се подписва от дипломанта;
  3. Фактура за платена такса за държавен изпит /защита на дипломна работа - представя се на място или се информира за направеното плащане на e-mail: diplomirane@vfu.bg, като се посочват трите имена, факултетен номер и за кой ДИ/ЗДР е заплатената такса;
  4. Студентите от специалностите „Право“, ЗНС и ППООР, представят заверен стаж( студентска книжка или друг документ)
  5. 2 актуални снимки – паспортен формат;
  6. Обходен лист - получава се от сектор "Дипломиране и сертифициране";
 

Работно време със студенти:

В графика за подаване и подписване на заявление, хорариумна справка и представяне на фактура за ДИ/ЗДР в сектор „Дипломиране и сертифициране” - 

От 8:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:00 ч.

 

Извън посочения график:

От понеделник до петък - от 11:00 до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 14:00 ч.

 

При повторно явяване на ДИ / ЗДР, студентът подава само Заявление на място или онлайн и Фактура за платена такса.

 

Графици за подаване на заявления за допускане до ДИ/ЗДР на пролетна сесия 2020 г.
 

ВАЖНО!

 

Във връзка с обявеното извънредно положение  в страната и заповеди на Ректора на ВСУ "Черноризец Храбър"

№ 199 от 16.03. 2020г. и № 202 от 26.03.2020 г.,

СЕ ОТЛАГАТ ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ на специалностите:

 

1) „Право“ – по Наказателноправни науки – планиран за 13-16 април 2020 г.;

2) „Защита на националната сигурност“ – по Наказателноправни науки – планиран за 13.04.2020;

3) „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ – по Наказателноправни науки – планиран за 14.04.2020;

4) „Защита на националната сигурност“ – „Защита от аварии и бедствия“ – планиран за 15.04.2020;

5) „Защита на националната сигурност“ – „Корпоративна сигурност“ планиран за 15.04. 2020;

-  магистърска програма „Съдебни експертизи“ (планиран за 9 и 10 април).

 

ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ЩЕ БЪДАТ ПЛАНИРАНИ СЛЕД ОТПАДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ МЕРКИ.

 
ВАЖНО!

Уважаеми колеги,

Във връзка с обявеното извънредно положение  в страната и заповед на Ректора на ВСУ "Черноризец Храбър", всички планирани семестриални и държавни изпити до 29.03.2020 г. са отменени.
До обявяването на нови дати, можете да подавате заявления за допускане до държавен изпит по електронен път и да заплащате таксите за държавен изпит по банков път.


Държавният изпит и защитите на дипломни работи за специалност "Финанси и счетоводство", планиран за 2 април 2020 г. и Държавният изпит за специалност "МИО", планиран за 3 април 2020 г., се отлагат за месец май 2020 г.

Държавните изпити и защитите на дипломни работи за ОКС "бакалавьр" и ОКС "магистьр", специалностите от ПН "Психология", планирани за 3.04.2020 г., се препланират за 30. 04. 2020 г.

 

Факултет "Международна икономика и администрация"

 

Катедра "Администрация,управление и политически науки"

 

 

Катедра "Информатика"


 

    Катедра "Икономика"

 

 

Юридически факултет
 

Катедра "Правни науки"Катедра "Сигурност и безопасност"

Конспекти за държавен изпит за специалност "Защита на националната сигурност"

 

 

Kонспект за специалност "Защита на националната сигурност" - ВИПУСК 2015/2016

 

 

Конспекти за специалност "Защита на националната сигурност" - Организация и управление на националната сигурност"

 

 

Конспекти за държавен изпит за специалност "ППООР"

 

 

 

Катедра "Психология"

 

 

Архитектурен факултет

 

Катедра "Архитектура и урбанистика"

 

Катедра "Строителство на сгради и съоръжения"

 

Катедра "Изкуства"


 
Департамент "Чуждоезиково обучение".