В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

Такси Зимен Семестър

За Учебната 2022/2023 година

 

І. Семестриални такси за обучение на български и чуждестранни студенти от Европейски съюз и ЕИП през учебната 2022/2023 година:
 
 

 
ПН Специалност І курс ІІ курс ІІІ курс  ІV курс V и VІ  курс
ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
3.2 Психология 1420 1200 1420 1200 1420 1200 1390 1110   1110
Психология на АЕ 2420 2090 2420 2090 2420 2090 2420 2090   2090
3.6 Право 1530 1310 1530 1310 1530 1310 1500 1240 1500 1240
3.7 Бизнес администрация и мениджмънт 1420 1200 1420 1200 1420 1200 1390 1110   1110
Публична администрация и мениджмънт 1420 1200 1420 1200 1420 1200 1390 1110   1110
Международен публичен и бизнес мениджмънт               1110   1110
3.8 Финанси и счетоводство 1420 1200   1200 1420 1200   1110    
Финанси и счетоводство (за завършили икономически гимназии или гимназии с разширено изучаване на икономически дисциплини)     320 735 320 735        
Международни икономически отношения 1420 1200 1420 1200 1420 1200   1110    
Международни икономически отношения  (за завършили икономически гимназии или гимназии с разширено изучаване на икономически дисциплини)     320 735 320 735        
Международен бизнес на АЕ 1870   1870   1870   1870      
4.6 Информатика и компютърни науки 1530   1530   1530   1500      
Информатика и компютърни науки на АЕ 1870   1870   1870   1870    
5.7 Архитектура 2110   2110   2110   2110   2110  
Архитектура на АЕ             3170   3170  
Архитектурен дизайн на АЕ 2500                  
Интериорен дизайн 1560 1270 1560 1270 1560 1270 1560 1270    
Графичен дизайн         1560 1270 1560 1270    
Строителство на сгради и съоръжения 1650 1400 1650 1400 1650 1400 1650 1400   1400
Строителство на сгради и съоръжения на АЕ         2500   2500      
Строително инженерство на АЕ 2500 2100 2500 2100            
Транспортно строителство     1650 1400 1650 1400        
  Водоснабдяване и канализация 1650 1400 1650 1400 1650 1400    
  ПБЗН   1300   1300   1300   1300   1300
  Пожарна и аварийна безопасност   1300   1300   1300   1300   1300
8.2 Моден дизайн 1420 1390 1420 1390 1420 1390 1390 1390    
8.2 Графичен дизайн 1560 1270 1560 1270            
8.3 Хореография 1420 1200 1420 1200 1420 1200 1390 1110    
9.1 Защита на националната сигурност 1420 1200 1420 1200 1420 1200 1390 1110   1110
ППООР 1420 1200 1420 1200 1420 1200 1390 1110   1110 
 
Семестриална такса за дистанционно обучение за студенти от ПН "Икономика" и ПН "Администрация и управление" – в размер на 1 320 лв.
Семестриални такси за дистанционно обучение за студенти от ПН „Информатика и компютърни науки” , както следва:
 • на български език - в размер на 1 430 лв.
 • на английски език - в размер на 1 870 лв.
ІІ. Такси за чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП за учебната 2022/2023 година:
 
 
1. Семестриални такси за обучение:
 
1.1. За чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП:
 • Бакалавър - 1 380 евро
 • Магистър   - 1 650 евро
 
За студенти, обучаващи се в специалност:
 • Архитектура  – 1800 евро
 • Строителство на сгради и съоръжения и Строително инженерство – 1800 евро
 
1.2.  Чужденци със статут на постоянно или дългосрочно пребиваване на територията на Република България, както и граждани на Република Северна Македония заплащат такси съгласно раздел I.
 
2. Такса за защита на дипломна работа и държавен изпит, включително за последващо явяване – 50 % от семестриалната такса на последния семестър.
           
          3. Годишна такса за обучение в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка на  чуждестранни студенти – 2 400 евро.
 
          4. Такса за явяване на изпит за установяване равнище на владеене на български език като чужд  и  английски език – 200 евро.
 
5. Курсове за обучение по чужд език (български, английски, руски) за чуждестранни граждани: 
 
 • Индивидуално обучение:
Минимален брой часове – 30                                                         
Цена – 12 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 15 евро)
 • Обучение в група:
Минимален брой часове – 30
Група от 2 човека – 10 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 14 евро)
Група от 3 човека –   8 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 12 евро)
Група от 4 човека –   6 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 10 евро)
 
6. При перспективни партньори и пазари могат да се договарят от Президента такси в различен размер от фиксираните в предходните точки.
 
7. При обучение на студенти по Споразумение за партньорство, таксите се определят след съгласуване с партньора.
 
 
ІІІ.  Такси за изпити и дипломиране за учебната 2022/2023 година:
 
ИЗПИТИ СУМА
Издаване на индивидуален протокол за явяване на изпит 50 лв.
Приравнителен изпит – за един кредит:
    - български и чуждестранни студенти от Европейски съюз и ЕИП
    - чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП
 
35 лв.
 
35 евро
Такса за защита на дипломна работа и държавен изпит, включително за последващо явяване 50 % от семестриалната такса на последния семестър
Такса за всяко следващо явяване на Държавна клаузура на студентите от специалност „Архитектура“, получили слаби оценки 280 лв.
Такса за държавен изпит по чужд език 200 лв.
Сертифициране на знания по дисциплина или части от нея 50 лв.
Сертификатен изпит за равнище на владеене на чужд език (за студенти) 100 лв.
Сертификатен изпит за равнище на владеене на чужд език (за преподаватели) 150 лв.

 
ІV.  Такси за административни услуги за учебната 2022/2023 година:
 
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ СУМА
Издаване на дубликат на:  
        - фактура 20 лв.
        - студентска книжка 50 лв.
        - сертификат за равнище на владеене на чужд език 50 лв.
        - диплома
        - европейско дипломно приложение
200 лв.
100 лв.
        - свидетелство за професионална квалификация 100 лв.
        - удостоверение за допълнително обучение или специализация 50 лв.
        - свидетелство за завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чужденци 50 лв.
        - сертификат от курс за допълнително обучение 50 лв.
Издаване на диплома преди официалната дата за връчване на дипломите  (след получаване на холограмни стикери) 200 лв.
Издаване на академична справка  (до 3 дни) 100 лв.
Издаване на академична справка 50 лв.
Издаване на академична справка с цел продължаване на обучението в друго висше  училище Без такса
Издаване на академична справка, преведена на чужд език 90 лв.
Издаване на академична справка, преведена на чужд език на лица, завършили  ВСУ 150 лв.
Издаване на различни видове документи – уверения и служебни бележки, удостоверяващи студентското положение на лицето 8 лв.
Издаване на различни видове документи – уверения и служебни бележки, удостоверяващи студентското положение на лицето с цел продължаване на обучението в друго висше училище Без такса
Издаване на различни видове документи на чужд език – уверения и служебни бележки, удостоверяващи студентското положение на лицето 40 лв.
Преместване от една в друга специалност 100 лв.
Преместване от една в друга форма на обучение 90 лв.
Прекъсване по желание 30 лв.
Отписване на студент по негово желание:  
    - след приключване на учебната година 30 лв.
    - преди края на семестър 300 лв.
Повторно активиране на курс в дистанционно обучение 30 лв.
Изготвяне на проект за приравнителен план на база представени документи 100 лв.
Изготвяне на проект на индивидуален план за ускорено обучение 100 лв.
Изготвяне на заверени копия от учебна документация за представяне пред институция 200 лв.
Експресно издаване на сертификат за равнище на владеене на чужд език  (до 3 дни) 50 лв.
Издаване на сертификат на ВСУ за равнище на владеене на чужд език  (превод на чужд език) 30 лв.

V. Административни такси за кандидатстудентски прием за учебната 2022/2023 година:
 
КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ПРИЕМ СУМА
1. Такси за български граждани и граждани на ЕС и ЕИП
Обработка на документи 30 лв.
Кандидатстване с оценка от:
 • кандидатстудентски изпит, положен във ВСУ
 • кандидатстудентски изпит, положен в друго ВУ
 • държавен зрелостен изпит
 • дипломен проект
 • сертификат за чужд език и/или компютърни умения
47 лв.
2. Такси за граждани на държави извън ЕС
Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” (след завършено средно образование) 60 евро
Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС „Магистър” (след завършено висше образование) 85 евро
3. Други административни такси
Признаване на придобито висше образование или завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища с цел продължаване на обучението във ВСУ 130 лв.
Издаване на документ за резултатите от кандидатстудентски изпит 120 лв.
Сертифициране на знания по дисциплина или части от нея 50 лв.
 
 

VI. Обезщетения и неустойки за учебната 2022/2023 година:

1. При неспазване на сроковете за заплащане на семестриални такси за обучение се дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва за всеки просрочен ден.


2. При преместване на студент от ВСУ“Черноризец Храбър“ в друго висше училище се дължи неустойка в размер на 100 % от семестриалната такса.
 

 

 

Таксите се заплащат в университета в офиса на ТБ „Централна кооперативна банка“ АД или по банков път на следните банкови сметки:

 1. ТБ „Централна кооперативна банка“ АД
  BIC: CECBBGSF
  IBAN код: BG20CECB979010A3494100 – в лева;
  IBAN код: BG34CECB979014A3494100 – в евро (за чуждестранни студенти)
 2. За студенти от Филиал Смолян:
  ТБ "УниКредит Булбанк" АД
  BIC: UNCRBGSF
  IBAN: BG 79 UNCR 7527 1046409213 – в лева
 

Получаване на фактури

Получаване нафактури - стая № 110 – касата на ВСУ
Работно време: понеделник - петък
от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч.