В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

Тютори

Понятието "тютор" е сред малко познатите, както в академичната практика, така и в общественото пространство у нас. Ролята на наставничеството, обаче е сред приоритетните направления в развитието на качественото образование във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър".

Тютор на академична група е преподавател-наставник, подобно на класния ръководител в средното образование. В превод от английски думата означава "пазител", "настойник", този термин често се възприема като учител или възпитател.

Тежестта и функциите на тютора са насочени към създаване на ефективна пълноценна връзка със студентите за успешно протичане на обучението им. Ролята му е да поддържа постоянна връзка с тях, като им дава индивидуални консултации, съвети и помощ в хода на усвояването на учебния материал.

Уважаеми студенти, търсете и познавайте своите тютори, защото те са Вашата жива връзка с академичната среда. Те са тук, за да бъдат Ваши наставници, приятели, партньори по пътя на успешното Ви професионално израстване.
 Учебната 2022/2023 
Факултет "Международна икономика и администрация"
 
Специалност - ОКС БАКАЛАВЪР Курс Форма на обучение Академичен наставник 22/23 имейл
БАМ 1 редовна, задочна и дистанционна доц. д-р Даниела Михалева daniela.mihaleva@vfu.bg
ПАМ 1 задочна и дистанционна доц. д-р Даниела Михалева daniela.mihaleva@vfu.bg
БАМ 2 редовна, задочна и дистанционна доц. д-р Кремена Андонова kremena.andonova@vfu.bg
ПАМ 2 задочна и дистанционна доц. д-р Кремена Андонова kremena.andonova@vfu.bg
БАМ 3 задочна доц. д-р Павлина Ямукова pavlina.yamukova@vfu.bg
ПАМ 3 задочна доц. д-р Павлина Ямукова pavlina.yamukova@vfu.bg
БАМ 3 дистанционна доц. д-р Даниела Михалева daniela.mihaleva@vfu.bg
ПАМ 3 дистанционна доц. д-р Даниела Михалева daniela.mihaleva@vfu.bg
БАМ 4 задочна доц. д-р Иванка Банкова ivanka.bankova@vfu.bg
БАМ 4 дистанционна доц. д-р Даниела Попова daniela.popova@vfu.bg
ПАМ 4 дистанционна доц. д-р Кремена Андонова kremena.andonova@vfu.bg
БАМ 5 задочна доц. д-р Павлина Ямукова pavlina.yamukova@vfu.bg
ПАМ 5 задочна доц. д-р Павлина Ямукова pavlina.yamukova@vfu.bg
БАМ, ПАМ поток М 4 и 5 задочна доц. д-р Мария Великова mariya.velikova@vfu.bg
МПБМ 4 и 5 задочна доц. д-р Светла Михалева svetla.mihaleva@vfu.bg
МИО, МИО поток С 1 задочна и дистанционна ас. д-р Севги Осман sevgi.osman@vfu.bg
МИО 2 задочна и дистанционна ас. д-р Севги Осман sevgi.osman@vfu.bg
МИО 3 задочна и дистанционна ас. д-р Севги Осман sevgi.osman@vfu.bg
ФС 1 задочна и дистанционна ас. д-р Севги Осман sevgi.osman@vfu.bg
ФС 2 задочна и дистанционна ас. д-р Севги Осман sevgi.osman@vfu.bg
ФС 3 задочна и дистанционна ас. д-р Севги Осман sevgi.osman@vfu.bg
МИО 4 задочна и дистанционна доц. д-р Виржиния Иванова virjinia.ivanova@vfu.bg
ФС 4 задочна и дистанционна доц. д-р Виржиния Иванова virjinia.ivanova@vfu.bg
МБА 1 редовна доц. д-р Николина Грозева nikolina.grozeva@vfu.bg
МБА 2 редовна доц. д-р Николина Грозева nikolina.grozeva@vfu.bg
МБА 3 редовна доц. д-р Николина Грозева nikolina.grozeva@vfu.bg
МБА 4 редовна доц. д-р Николина Грозева nikolina.grozeva@vfu.bg
ИКН АЕ 1 редовна доц. д-р Галина Момчева galina.momcheva@vfu.bg
ИКН 1 дистанционна доц. д-р Галина Момчева galina.momcheva@vfu.bg
ИКН АЕ 1 дистанционна доц. д-р Галина Момчева galina.momcheva@vfu.bg
ИКН 2 дистанционна ас. Антонина Иванова antonina.ivanova@vfu.bg
ИКН АЕ 2 дистанционна ас. Антонина Иванова antonina.ivanova@vfu.bg
ИКН 3 редовна доц. д-р Веселина Спасова vspasova@vfu.bg
ИКН 3 дистанционна доц. д-р Веселина Спасова vspasova@vfu.bg
ИКН 4 редовна ас. Петър Стефанов petar.stefanov@vfu.bg
ИКН АЕ 4 редовна ас. Петър Стефанов petar.stefanov@vfu.bg
ИКН 4 дистанционна ас. Петър Стефанов petar.stefanov@vfu.bg


 


 Учебната 2022/2023 
Академични наставници на студенти от специалност "Право"

 

Редовно обучение
I курс ас. Александра Ангелова aleksandra.angelova@vfu.bg
II курс ас. Александра Ангелова aleksandra.angelova@vfu.bg
III курс ас. Александра Ангелова aleksandra.angelova@vfu.bg
IV курс доц. д-р Галина Ковачева galya.kovacheva@vfu.bg
V курс ас. д-р Мария Петрова mariya.p.petrova@vfu.bg
Задочно обучение
I курс гл. ас. д-р Теодора Йовчева teodora.yovcheva@vfu.bg
II курс ас. Александра Ангелова aleksandra.angelova@vfu.bg
III курс ас. Димитър Димитров dimitar.dimitrov@vfu.bg
IV курс доц. д-р Юлиана Матеева juliana_mateeva@vfu.bg
V курс доц. д-р Орлин Радев orlin.radev@vfu.bg
VI курс ас. д-р Галина Николова galina.nikolova@vfu.bg


Катедра "Правни Науки" УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА:
 

курс форма на обучение тютор Имейл
I курс редовна ас. Александра Ангелова aleksandra.angelova@vfu.bg
II курс редовна ас. Александра Ангелова aleksandra.angelova@vfu.bg
III курс редовна доц. д-р Галина Ковачева galya.kovacheva@vfu.bg
IV курс редовна ас. д-р Мария Петрова mariya.p.petrova@vfu.bg
V курс редовна ас. Александра Ангелова aleksandra.angelova@vfu.bg
I курс задочна ас. Александра Ангелова aleksandra.angelova@vfu.bg
II курс задочна ас. Димитър Димитров dimitar.dimitrov@vfu.bg
III курс задочна доц. д-р Юлиана Матеева juliana_mateeva@vfu.bg
IV курс задочна доц. д-р Орлин Радев orlin.radev@vfu.bg
V курс задочна ас. д-р Галина Николова galina.nikolova@vfu.bg
V курс задочна гл.ас.д-р Теодора Йовчева teodora.yovcheva@vfu.bg

 Катедра "Икономика" УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА:

курс ОКС форма на обучение специалност тютор Имейл
I курс бакалавър редовна, задочна, дистанционна ПН "Икономика" ас. д-р Радослав Къновски radoslav.kanovski@vfu.bg
II курс бакалавър редовна, задочна, дистанционна МИО и ФС ас.д-р Радослав Къновски radoslav.kanovski@vfu.bg
III курс бакалавър редовна, задочна, дистанционна МИО и ФС ас.д-р Радослав Къновски radoslav.kanovski@vfu.bg
IV курс бакалавър редовна, задочна, дистанционна МИО и ФС ас.д-р Радослав Къновски radoslav.kanovski@vfu.bg
I курс бакалавър редовна МБ на английски език доц. д-р Николина Грозева nikolina.grozeva@vfu.bg
II курс бакалавър редовна МБ на английски език доц. д-р Николина Грозева nikolina.grozeva@vfu.bg
III курс бакалавър редовна МБ на английски език доц. д-р Николина Грозева nikolina.grozeva@vfu.bg
IV курс бакалавър редовна МБ на английски език доц. д-р Николина Грозева nikolina.grozeva@vfu.bg
 

Катедра "Компютърни науки" УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА:

 
курс ОКС форма специалност тютор Имейл
1 бакалаври редовно Информатика и компютърни науки ас. Иво Ракитин ivo.rakitin@vfu.bg
1 бакалаври дистанционно Информатика и компютърни науки проф.д-р Росица Маринова rossitza.marinova@vfu.bg
2 бакалаври редовно Информатика и компютърни науки доц. д-р Евгения Ракитина evgeniya.rakitina@vfu.bg
2 бакалаври дистанционно Информатика и компютърни науки ас. Николай Димитров nikolay.dimitrov@vfu.bg
3 бакалаври редовно Информатика и компютърни науки доц. д-р Евгения Ракитина evgeniya.rakitina@vfu.bg
3 бакалаври дистанционно Информатика и компютърни науки проф. д.н. Борислав Стоянов borislav.stoyanov@vfu.bg
4 бакалаври дистанционно Информатика и компютърни науки доц. д-р Веселина Спасова vspasova@vfu.bg
дипломанти бакалаври редовно Информатика и компютърни науки aс. Антонина Иванова antonina.ivanova@vfu.bg
дипломанти бакалаври дистанционно Информатика и компютърни науки aс. Антонина Иванова antonina.ivanova@vfu.bg
  магистри задочно Дигитален маркетинг и уеб дизайн доц. д-р Евгения Ракитина
Милена Вълчева
evgeniya.rakitina@vfu.bg
milena.vylcheva@vfu.bg
  магистри задочно Софтуерно инженерство и мениджмънт доц. д-р Веселина Спасова
Милена Вълчева
vspasova@vfu.bg
milena.vylcheva@vfu.bg
  магистри задочно Киберсигурност проф. д-р Теодора Бакърджиева
Галина Пенева
bakardjieva@vfu.bg
galina.peneva@vfu.bg
  магистри редовно Наука за данните доц. д-р Галина Момчева galina.momcheva@vfu.bg
 
ТЮТОРИ
ОТ КАТЕДРА "АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ"

 УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА
Професионално направление "Администрация и управление":
Специалност - ОКС БАКАЛАВЪР Курс Форма на обучение Тютор 20/21 служебен мейл
АУ  1 РО, ЗО ас. д-р. Павлина Ямукова pavlina.yamukova@vfu.bg
АУ  1 ДО доц. д-р Даниела Михалева daniela.mihaleva@vfu.bg
БАМ 3 РО ас. д-р. Павлина Ямукова pavlina.yamukova@vfu.bg
БАМ 4 РО доц. д-р Велислава Николаева velislava.nikolaeva@vfu.bg
БАМ 2 ЗО доц. д-р Иванка Банкова ivanka.bankova@vfu.bg
БАМ 3 ЗО ас. д-р. Павлина Ямукова pavlina.yamukova@vfu.bg
БАМ 4 ЗО доц. д-р Велислава Николаева velislava.nikolaeva@vfu.bg
БАМ 5 ЗО доц. д-р Даниела Михалева daniela.mihaleva@vfu.bg
БАМ 2 ДО доц. д-р Даниела Попова daniela.popova@vfu.bg
БАМ 3 ДО проф. д.с.н.Лоретта Парашкевова loretta.parashkevova@vfu.bg
БАМ 4 ДО доц. д-р  Александра Парашкевова alex.parashkevova@vfu.bg
ПАМ 3 ЗО ас. д-р. Павлина Ямукова pavlina.yamukova@vfu.bg
ПАМ 4 ЗО доц. д-р Иванка Банкова ivanka.bankova@vfu.bg
ПАМ 5 ЗО доц. д-р Иванка Банкова ivanka.bankova@vfu.bg
ПАМ 2 ДО доц. др- Кремена Андонова kremena.andonova@vfu.bg
ПАМ 3 ДО доц. др- Кремена Андонова kremena.andonova@vfu.bg
ПАМ 4 ДО доц. др- Кремена Андонова kremena.andonova@vfu.bg
БАМ Поток М 2,3,4 ЗО доц. д-р Мария Великова mariya.velikova@vfu.bg
МПБМ 1,2,3,4,5 ЗО доц. д-р Светла Михалева svetla.mihaleva@vfu.bg
Професионално направление "Политически Науки":
Специалност - ОКС БАКАЛАВЪР Курс Форма на обучение Тютор 20/21 служебен мейл
МО 3 РО доц. д-р Калоян Смилков kaloyan.smilkov@vfu.bg
МО 4 РО доц. д-р Калоян Смилков kaloyan.smilkov@vfu.bg

 

 


 

АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ - ТЮТОРИ
КАТЕДРА "СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ"
 УЧЕБНА 2022
/2023 ГОДИНА
КУРС Форма на обучение СПЕЦИАЛНОСТ Академичен наставник
ТЮТОР
Служебен мейл
І курс редовна "Защита на националната сигурност" ас. д-р Йорданка Тонева yordanka.toneva@vfu.bg
І курс редовна "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" ас. д-р Йорданка Тонева yordanka.toneva@vfu.bg
ІI курс редовна "Защита на националната сигурност"  доц. д-р Йорданка Тонева yordanka.toneva@vfu.bg
ІI курс редовна "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред"  доц. д-р Йорданка Тонева yordanka.toneva@vfu.bg
ІII курс редовна "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" ас. Илияна Костова iliyana.kostova@vfu.bg
ІV курс редовна "Защита на националната сигурност" доц. д-р Мария Лечева mariya.lecheva@vfu.bg
ІV курс редовна "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" доц. д-р Мария Лечева mariya.lecheva@vfu.bg
         
І курс задочна "Защита на националната сигурност" ас. д-р Йорданка Тонева yordanka.toneva@vfu.bg
I курс задочна "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" ас. д-р Йорданка Тонева yordanka.toneva@vfu.bg
ІI курс задочна "Защита на националната сигурност"  доц. д-р Йорданка Тонева yordanka.toneva@vfu.bg
II курс задочна "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред"  доц. д-р Йорданка Тонева yordanka.toneva@vfu.bg
ІII курс задочна "Защита на националната сигурност" проф. д.ик.н. Стефан Симеонов  stefan.simeonov@vfu.bg
ІV курс задочна "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" доц. д-р Мария Лечева mariya.lecheva@vfu.bg
V курс задочна "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред"  доц. д-р Йорданка Тонева
 
yordanka.toneva@vfu.bg

 

 

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ 2021/22
№ 
по ред
специалност      Име, Фамилия   Име, Фамилия Email
1 Архитектура 1 к.  РО доц. д-р арх. Цвета Жекова     tsveta.zhekova@vfu.bg
2 Архитектура 2 к.  РО доц. д-р арх. Жечка Илиева     jetchka.ilieva@vfu.bg
3 Архитектура 3 к.  РО гл. ас. д-р арх. Христо Топчиев     hristo.topchiev@vfu.bg
4 Архитектура 4 к.  РО ас. арх. Боряна Ножарова     boriana.nozharova@vfu.bg
5 Архитектура 5 к.  РО гл. ас. д-р арх. Христо Топчиев     hristo.topchiev@vfu.bg
6 Архитектура АЕ 5РО доц. д-р арх. Пламен Петров     plamen.petrov@vfu.bg
7 Интериорен дизайн 1 к.  РО д-р арх. Доника Кирова 1 к. ЗО д-р арх. Доника Кирова donika.kirova@vfu.bg
8 Дизайн 2 к. РО ас. арх. Десислава Христова 2 к. ЗО ас. арх. Десислава Христова desislava.hristova@vfu.bg
9 Дизайн 3 к. РО ас. арх. Петър Николов 3 к. ЗО ас. арх. Петър Николов peter.nikolov@vfu.bg
10 Дизайн 4 к. РО ас. арх. Десислава Христова 4 к. ЗО ас. арх. Десислава Христова desislava.hristova@vfu.bg
11 Графичен дизайн 1 к. РО гл. ас. д-р Виктор Петков 1 к. ЗО гл. ас. д-р Виктор Петков victor.petkov@vfu.bg
12 Моден дизайн 1 к. РО доц. д-р Диана Сотирова 2 к. ЗО доц. д-р Диана Сотирова diana.sotirova@vfu.bg
13 Моден дизайн 2 к. РО гл. ас. д-р Виктор Петков 3 к. ЗО гл. ас. д-р Виктор Петков victor.petkov@vfu.bg
14 Моден дизайн 3 к. РО доц. д-р инж. Капка Манасиева 4 к. ЗО доц. д-р инж. Капка Манасиева kapka.manasieva@vfu.bg
15 Моден дизайн 4 к. РО доц. д-р инж. Капка Манасиева 1 к. ЗО доц. д-р инж. Капка Манасиева kapka.manasieva@vfu.bg
16 Хореография 1 к. РО доц. д-р Мария Кърджиева 3 к. ЗО доц. д-р Мария Кърджиева mariya.kardzhieva@vfu.bg
17 Хореография 2 к. РО доц. д-р Ивайло Иванов 2 к. ЗО доц. д-р Ивайло Иванов ivaylo.ivanov@vfu.bg
18 Хореография 3 к. РО доц. д-р Катя Кайрякова 3 к. ЗО доц. д-р Катя Кайрякова katia.kairiakova@vfu.bg
19 Хореография 4 к. РО доц. д-р Мария Кърджиева 4 к. ЗО доц. д-р Мария Кърджиева mariya.kardzhieva@vfu.bg
20 ССС, ТС 1 к. РО доц. д-р инж. Генчо Паничаров 1 к. ЗО доц. д-р инж. Генчо Паничаров dr_panicharov@vfu.bg
21 ССС, ВиК, ТС 2 к. РО  инж. Тихомира Кордон 2 к. ЗО  инж. Тихомира Кордон tihomira.kordon@vfu.bg
22 ССС 3 к. РО доц. д-р Наташа Бакларова 3 к. ЗО доц. д-р  Наташа Бакларова natasha.baklarova@vfu.bg
23 ССС     4 к. ЗО гл.ас.д- р Николай Кузманов  
24 ССС     5 к. ЗО доц. д-р инж. Иван Павлов ivan.pavlov@vfu.bg
25 ПБЗН     1 к. ЗО гл. ас. д-р инж. Али Чакър ali.chakar@vfu.bg
26 ПБЗН     2 к. ЗО гл. ас. д-р инж. Али Чакър ali.chakar@vfu.bg
27 ПБЗН     3 к. ЗО гл. ас. д-р инж. Али Чакър ali.chakar@vfu.bg
28 ПБЗН     5 к. ЗО доц. д-р инж. Анета Георгиева aneta.georgieva@vfu.bg
30 ССС ЧЕ 3 к. РО гл. ас. д-р инж. Али Чакър     ali.chakar@vfu.bg
31 ССС - ЧЕ 4 к. РО доц. д-р инж. Анета Георгиева     aneta.georgieva@vfu.bg
 
  

 


Р – редовно;
З – задочно;
Д- дистанционно.