В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

Учебен разпис

Уважаеми студенти,

Начинът и мястото на провеждане на учебните занятия през 2022/2023 г. ще бъдат определени в зависимост от епидемичната обстановка в страната и предписанията на Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката.
Актуална информация -
https://www.vfu.bg/новини/информация-за-провеждане-на-учебния-процес

 

Учебно разписание


Учебно разписание - редовно обучение
Учебно разписание - задочно обучение 
Учебно разписание - магистърски програми 
 

Всички студенти, които се явяват на изпити с индивидуални изпитни протоколи, задължително се регистрират в акаунтите си @vfu.bg и

попълват електронен формуляр за регистрация за изпит в срок не по-кратък от седем работни дни преди изпита.
За явяване на изпити студентите трябва да са платили дължимите семестриални и административни такси.


Инструкция за активиране на университетски акаунти @vfu.bg (необходимо за участие в учебния процес и комуникация)

Online Заявление за явяване на изпит с индивидуален изпитен протокол - за да попълните заявлението, е необходимо да влезете в google с университетския си акаунт @vfu.bg 

ИНСТРУКЦИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ВСУ за активиране на университетски акаунт @vfu.bg
ИНСТРУКЦИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ВСУ за използване на G-Suite
 

 

Заповеди

 
ЗАПОВЕД ЗА УЧЕБЕН ПРОЦЕС 2023/2024 г.
 

 

 

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

1. Официалното откриване на новата учебна година да се проведе на 26.09.2022 г.

 

2. Академичната учебна година да се планира в два семестъра – зимен и летен.

 

3. За студенти в ОКС „бакалавър” и ОКС “магистър” след придобито средно образование учебният процес да се организира по специалности и форми на обучение както следва:

 

Редовно и дистанционно обучение

Учебни занятия за зимен семестър

26.09.2022 г. - 23.12.2022 г.

12.09.2022 г. - 23.12.2022 г. - II-V-ти курс

Зимна академична ваканция

24.12.2022 г. – 06.01.2023 г.

Зимна изпитна сесия

09.01.2023 г. - 05.02.2023 г.

Зимна поправителна сесия

06.02.2023 г. - 19.02.2023 г.

Учебни занятия за летен семестър

20.02.2023 г. - 04.06.2023 г.

Лятна изпитна сесия

05.06.2023 г. - 30.06.2023 г.

Лятна поправителна сесия

01.07.2023 г. - 09.07.2023 г.

Лятна академична ваканция

10.07.2023 г. - 13.08.2023 г.

Годишна ликвидационна сесия

14.08.2023 г. - 28.08.2023 г.

Учебни практики и стажове

По отделен график

Държавни изпити и защити на дипломни работи

Есенна сесия:  октомври - декември

Пролетна сесия: март - май

Задочно обучение

Учебни занятия за зимен семестър

I-ви курс: 26.09.2022 г. - 16.10.2022 г.

II-VI-ти курс ЮФ и АФ: 10.09.2022 г. - 02.10.2022 г.

II-V-ти курс МИА: 26.09.2022 - 16.10.2022 г.

Филиал Смолян: 01.09.2022 г. - 25.09.2022 г.

Зимна изпитна сесия

октомври - декември

Зимна поправителна сесия

6.02.2023 г. - 19.02.2023 г.

Филиал Смолян: 16.01.2023 г. - 19.02.2023 г.

Учебни занятия за летен семестър

21.01.2023 г. - 19.02.2023 г. - ЮФ и І-ви курс АФ и МИА

20.02.2023 г. - 12.03.2023 г. - II-V-ти курс АФ и МИА 

01.02.2023 г. - 28.02.2023 г. - Филиал Смолян

Лятна изпитна сесия

март - май

Лятна поправителна сесия

05.06.2023 г. - 09.07.2023 г.

Годишна ликвидационна сесия

14.08.2023 г. - 03.09.2023 г.

Учебни практики и стажове

По отделен график

Държавни изпити и защити на дипломни работи

Есенна сесия: октомври - декември

Пролетна сесия: март - май

 

4. В срок от един месец до началото на учебната година отдел “Планиране” да изготви и публикува на сайта на Университета съобразен с т. 3 график на учебния процес по специалности, курсове и форма на обучение. 

 

5. За студенти в ОКС “магистър” след висше образование учебният процес да се организира по специалности, курсове и форми на обучение със заповед на деканите (директора на филиала) по предложение на ръководителите на магистърските програми след окончателното формиране на магистърските групи. В задочна форма на обучение присъствените периоди да не надхвърлят 25 работни дни за учебната година.

 

6. Учебните занятия да се провеждат от 08.00 до 20.00 часа с обедна почивка от 12.50 до от 13.30 часа.

 

7. При планиране на занятията да се спазват следните норми за един учебен ден: 

  • до 6 академични часа за преподавател по една дисциплина и с едни и същи студенти; 
  • до 10 академични часа за редовно обучение; 
  • до 12 академични часа за задочно обучение. 
 

8. Аудиторната заетост да се организира в учебни блокове с продължителност два академични часа.

 

9. Продължителността на изпита на един студент да е до четири часа, а при обявена епидемична обстановка до два часа.

 

10. Първият ден от учебните занятия в зимен семестър да се планира като въвеждащ ден за студентите от първи курс.

 

11. Да не се планират занятия за студенти в редовна и дистанционна форма на обучение в следните неучебни дни, а пропуснатите занятия да се препланират по възможност и заявка на преподавателите:

6 септември – Ден на съединението

22 септември – Ден на независимостта

1 ноември – Ден на народните будители

8, 9 декември – Студентски празник

24, 25 и 26 декември – Рождество Христово

1 януари – Нова година

3 март – Национален празник на България

14, 15, 16 и 17 април – Възкресение Христово

1 май – Международен ден на труда

6 май – Ден на храбростта на българската армия 

24 и 25 май – Ден на българската просвета, славянската писменост и култура.

 

Неучебни дни за учебната 2022/2023 г.:
6 септември – Ден на съединението
22 септември – Ден на независимостта
1 ноември – Ден на народните будители
8, 9 декември – Студентски празник
24, 25 и 26 декември – Рождество Христово
1 януари – Нова година
3 март – Национален празник на България
14, 15, 16 и 17 април – Възкресение Христово
1 май – Международен ден на труда
6 май – Ден на храбростта на българската армия
24 и 25 май – Ден на българската просвета, славянската писменост и култура.