В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

Фронт-офис

Университетският Фронт-офис е единен център за административно обслужване на студенти и преподаватели, образователен маркетинг, кандидатстудентски прием, планиране и контрол върху учебния процес, натрупване, съхранение и анализ на обратната информация, дипломиране на студентите.

 

Заместник-директор Фронт-офис:

Веселина Шопова

Тел: 052/359-611

email: edu@vfu.bg

 

 

Сектор "Образователен маркетинг и кандидатстудентски прием"

 

Тел: 052/355-106

За повече информация посетете сайта на "Кандидатстудентски прием" - http://ksp.vfu.bg

 

 

Сектор "Студенти"

 

В сектор “Студенти” се извършват следните административни услуги за студенти:

1.Подаване на заявления за:

 • разсрочено плащане на семестриална такса
 • намаление на семестриална такса
 • отлагане на изпит/изпитна сесия по уважителни причини
 • прекъсване на обучението
 • възстановяване на обучението
 • преместване в друга форма на обучение
 • преместване в друга специалност
 • преместване в друго висше училище
 • напускане на университета
 • други

Заявления могат да се подават и онлайн по всяко време чрез системата “Студентски статус”

2.Издаване на документи:

 • индивидуални изпитни протоколи
 • уверения
 • академични справки
 • други персонални справки и документи.

3.Заверки на студентски книжки за платена семестриална такса - чрез груповите отговорници по предварително обявен график.

4.Информация за студентски статус. Студентския си статус можете проверите онлайн по всяко време чрез системата Студентски статус - http://student.vfu.bg.

 

Работно време със студенти:

От понеделник до петък - от 9:30 до 12:0 ч. и от 12:30 до 14:30 ч.

Събота и неделя - почивни дни

 

Контакти:

тел: 052/359-625

e-mail: student@vfu.bg

   

 

 
Сектор "Планиране"
 

Сектор "Планиране" изготвя и публикува семестриалния учебен разпис и графиците за изпитни сесии на страницата на университета и на информационните табла.

 

Контакти:

Тел: 052/359-520

email: planirane@vfu.bg


 

Сектор "Контрол и отчитане на учебния процес"
 

Контакти:

Тел: 052/359-624

email за Варна: prepodavateli@vfu.bg

email за Смолян: prepodavateli_sm@vfu.bg

Попълване на месечна заетост


 

СЕКТОР "магистърски програми"
 

Контакти: 

Ръководител – Невена Атанасова

Тел: 052/359-525

E-mail: nevena.atanasova@vfu.bg


 

СЕКТОР "дипломиране и сертифициране"

 

В Сектор "Дипломиране и сертифициране" студентите могат да извършват следните дейности:

1.Проверка на дисциплини и оценки за съответствие с учебен план и главна книга.

2.Получаване на хорариумна справка и потвърждаване верността на личните данни с подпис от студента.

3.Подаване на документи за явяване на държавен изпит и защита на дипломна работа, както следва:

 • Заявление за допускане до държавен изпит/защита на дипломна работа;
 • Заверена от администратор хорариумна справка за съответствие изпълнението на учебен план;
 • Фактура за платена такса за държавен изпит/защита на дипломна работа;
 • 2 актуални снимки – паспортен размер;
 • Обходен лист

 

 Забележка:

1.Непълни комплекти от документи не се приемат.

2.След изтичане на срока за подаване на заявления за допускане до ДИ/ДР на съответната специалност, съгласно утвърдения график, документи на дипломанти няма да се приемат за текущата сесия.

3.Заявления за определяне на тема и научен ръководител на дипломна работа се подават в съответната катедра.

  

Работно време със студенти:

В график за подаване на заявления за допускане до Държавен изпит по специалности:

От понеделник до петък - от 8:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:00 ч.

 

Извън посочения график:

От понеделник до петък - от 11:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 14:00 ч.

 

Контакти:

Ръководител – Николинка Даскалова

Тел: 052/359-639

e-mail: diplomirane@vfu.bg