В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

Катедра Компютърни науки

  Консултации Контакти EnglishНачало - детайли, предназначение, форми на обучение

Детайли за катедра Компютърни науки

Катедра "Компютърни науки" е в състава на Факултет "Международна икономика и администрация". В нея работят преподаватели от професионално направление: "Информатика и компютърни науки".

В катедрата се обучават студенти в две образователно-квалификационни степени - бакалавър и магистър.

Специалност "Информатика" е създадена в УНК "Икономика и управление" като "Информатика и математика" с решение на Академичния съвет на ВСУ от 31.04.2001 г.

Първият випуск от бакалаври по специалност "Информатика" се дипломира през 2005 г.

Предназначение

Специалността е подходяща за хора с интерес към програмирането и разработването на софтуер, към системното администриране на компютърна техника, към уеб технологиите с цел създаване на уеб съдържание и уеб дизайн, към електронната търговия, социалните мрежи, информационната киберсигурност и други.

Търсим силно мотивирани хора, желаещи кариера и развитие в ИТ сферата. Специалността дава нужните теоретични познания и практически умения за широк спектър от дейности, касаещи различни области на информационните технологии.

 
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"

Специалност: Информатика и компютърни науки

Присъждана професионална квалификация: Бакалавър по компютърни науки

Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "бакалавър"

Продължителност на програмата: 4 години

Брой кредити: 240

Форми: редовно и дистанционно обучение

Езици за преподаване: български и английски
 

Повече информация
 
Образователно-квалификационна степен "магистър"

Магистърска програма: Дигитален маркетинг и уеб дизайн;

Специалност: Информатика и компютърни науки;

Присъждана професионална квалификация: Магистър по информатика;

Продължителност на програмата: – 3 семестъра – за бакалаври от професионално направление “Информатика и компютърни науки” и от други професионални направления;

Брой кредити: 90;

Форми: Редовно, задочно и дистанционно обучение;

Езици за преподаване: Български и английски;

Конкретни изисквания за прием: Диплома за завършено висше образование, среден успех „добър“, успешно положен конкурсен изпит или представяне на портфолио със собствени разработки.
 

Повече информация
 
Educational qualification degree "master"

Master Degree Program: Software Engineering and Management;

Speciality: Computer Science;

Awarded qualification: Software Engineer;

Length of programme: 1,5 years (3 semesters);

Number of credits: 90;

Mode of study: Distant;

Teaching languages: English;

Admission Requirements: Completed ffffchelor Degree in Computer Science/Systems and entrance exam. Sertificate for English Language Level B2 or higher/English Language Level Exam.

 
Educational qualification degree "master"

Master Degree Program: Data Science;

Speciality: Computer Science;

Awarded qualification: Data Analyst;

Length of programme: 3 semesters;

Number of credits: 90;

Mode of study: Blended mode of study - On Campus / F2F / + Online;

Teaching languages: English;

Admission Requirements: Completed Bachelor Degree in Computer Science/Systems and entrance exam. Sertificate for English Language Level B2 or higher/English Language Level Exam.

 
Educational qualification degree "master"

Master Degree Program: Cybersecurity;

Speciality: Cybersecurity;

Awarded qualification: Master of Computer Science;

Length of programme: 3 semesters;

Number of credits: 90 credits – for Bachelors or Masters in Computer Science;
90 credits – for graduates from other professional areas.;

Teaching languages: English;

Specific admission requirements: Completed bachelor degree program and after entrance exam. Sertificate for English Language Level B2 or higher/English Language Level Exam.
 

Повече информация
Към главно меню

Екип - преподаватели към ВСУ и хонорувани преподаватели

Запознайте се с екипа на катедрата!

Представяме Ви нашия екип от преподаватели, с които ще работите в бакалавърската ни програма. По време на цялото обучение – бакалавърска и магистърска степени, студентите се обучават от лектори, консултанти и ментори.

• Лекторите са експерти с дългогодишен практически опит от ВСУ "Черноризец Храбър" или от компании, базирани в ИТ индустрията, които пряко участват в учебния процес като преподаватели.

• Консултантите са експерти от практиката, чиято роля е да дават насоки, относно съдържанието и учебния материал.

• Менторите са експерти от практиката, които подпомагат студентите по време на техните стажове и практики.

Преподаватели към ВСУ

TeodoraBakardjieva
проф. д-р Теодора Бакърджиева
Координатор по международни отношения, Ръководител на магистърска програма "Киберсигурност"

Научни интереси: Управление на знанието, сигурност на комуникациите, Интернет на нещата;
 

bakardjieva@vfu.bg

BorislavStoyanov
проф. д.н. Борислав Стоянов
Координатор академично и кариерно развитие

Научни интереси: Изследване на хаотични функции, разработка на генератори на псевдо-случайни числа, криптиране на изображения и аудио файлове, моделиране на хеш функции;
 

borislav.stoyanov@vfu.bg

RossitzaMarinova
проф. д-р Росица Кузманова-Маринова
Координатор международни връзки

Научни интереси: Числени методи, обратни задачи, изкуствен интелект свързан с движение и взаимодействие на превозни средства и хора при автоматизирани системи за управление;
 

rossitza.marinova@vfu.bg

VeselinaSpasova
доц. д-р Веселина Спасова
Координатор европейски проекти, Ръководител на магистърска програма "Софтуерно инженерство и мениджмънт", Научен секретар на катедра "Компютърни науки"

Научни интереси: Сигурност на данните, моделиране на бази данни, управление на софтуерни екипи, управление на качеството, софтуерни архитектури, проектиране на софтуерни системи;
 

vspasova@vfu.bg

EvgeniaRakitina
доц. д-р Евгения Ракитина-Куреши
Ръководител на магистърска програма ДМУД, Експерт по НИД

Научни интереси: Уеб технологии, програмиране за уеб, уеб дизайн, аудио и видео редакция, компютърни архитектури, операционни системи, Open Science;
 

evgeniya.rakitina@vfu.bg

YavorArnaudov
ас. д-р Явор Арнаудов
Координатор за изследвания по неврология

Научни интереси: IoT, Smart City

yavor.arnaudov@vfu.bg

AntoninaIvanova
ас. Антонина Иванова

Научни интереси: Автоматизация на бизнес процеси, социално мрежови анализ, интердисциплинарни изследвания, електронно обучение;
 

antonina.ivanova@vfu.bg

NikolayDImitrov
ас. инж. по ИТ Николай Димитров
Координатор реклама

Научни интереси: Криптография, микроконтролерно управление, Front-end уеб технологии, графичен дизайн, видео монтаж и анимация;

nikolay.dimitrov@vfu.bg

IvoRakitin
ас. Иво Ракитин
​Координатор на софтуерни разработки

Научни интереси: Програмиране, Java, С++, разработка на мобилни приложения, компютърни архитектури, операционни системи, аудио и видео редакция, рекламна фотография, софтуери с отворен код, хардуер с отворен код;

ivo.rakitin@vfu.bg

PetarStefanov
ас. арх. Петър Стефанов
Управление на събития / Координатор дизайн

Научни интереси: Архитектура и информационни технологии, смарт хоум технология, невроархитектура;

petar.stefanov@vfu.bg

 

Хонорувани преподаватели

BorislavStoyanov
д-р Артур Кордон
Водещ специалист в областта на адаптивните и интелигентните системи за управление,  работи в САЩ от 28 години

Преподавател на хонорар във ВСУ

BorislavStoyanov
д-р Александър Самарин
Швейцарски експерт в областта на информационните технологии и софтуерни архитектури

Преподавател на хонорар във ВСУ

GalinaMomcheva
проф. д-р Владимир Димитров

Преподавател на хонорар във ВСУ

BorislavStoyanov
д-р Стоян Павлов

Преподавател на хонорар във ВСУ

BorislavStoyanov
д-р Цветанка Ковачева

Преподавател на хонорар във ВСУ

BorislavStoyanov
ас. д-р Евгени Андреев

Преподавател на хонорар във ВСУ

HristoHristov
ас. Христо Христов

Научни интереси: Моделиране на бази данни, статистически анализ на данни, архитектура на невронни мрежи, python ;

hristo.hristov@vfu.bg

Към главно меню
    

 


Контакти

Ръководител катедра: 

Научен Секретар: доц. д-р Веселина Спасова

Тел.: 052 / 359-574

email: vspasova@vfu.bg

Технологичен институт – 2 ет.

Секретар на катедрата: Галина Пенева

Тел.: 052 / 359-573

еmail: galina.peneva@vfu.bg

Технологичен институт – 2 ет.

Към Facebook Към главно меню

Локация