В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

Магистърски програми

Образователно-квалификационна степен "магистър"
след завършено средно образование


Юридически факултет

Катедра "Правни науки"
Право

Архитектурен факултет

Катедра "Архитектура и урбанистика"
Архитектура
 

Образователно-квалификационна степен "магистър"
след завършено висше образование


Факултет "Международна икономика и администрация"

Катедра "Администрация, управление и политически науки"

Европейска администрация и управление на проекти
Управление на международни бизнес проекти
Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса
Международна политика и сигурност
Управление на културния туризъм
Инфраструктура на администрацията
Мениджмънт и международен маркетинг

Катедра "Информатика"


Катедра "Икономика"
 

Юридически факултет

Катедра "Правни науки"
Международно морско право

Катедра "Сигурност и безопасност"
Митническо разузнаване и разследване
Подготовка на силите и средствата за действия при неконвенционални кризи
Съдебни икономически експертизи
Съдебни психологически експертизи

Катедра "Психология"
Приложна психология
Психология и психопатология на развитието
Психологично консултиране

Архитектурен факултет

Катедра "Строителство на сгради и съоръжения"
Строителни конструкции
Пътно строителство
Водоснабдяване и канализационни системи и съоръжения - Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения
Водоснабдяване и канализационни системи и съоръжения - Пречистване на води
Пожарна аварийна безопасност на сгради и съоръжения
Строителен инженеринг

Катедра "Изкуства"
Изкуства и събитиен мениджмънт
Дизайнерски практики в модната индустрия
Хореографска режисура на съвременен танцов театър и арт мениджмънт
Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство